Стратегія розвитку

Стратегія розвитку
Колегіуму Медичних Наук Ряшівського Університету
на період 2021-2030 рік

Місія Медичного колегіму відображає основні елементи місії Ряшівського Університету, такі як створення інтелектуального капіталу для регіону на основі висококваліфікованого власного персоналу, сучасної науково-дослідної бази та високої якості наукових досліджень.

 

SWOT-аналіз перспектив розвитку Колегіуму медичних наук Ряшівського Університету

Сильні сторони:

- Науково-педагогічні працівники, для яких Колегіум є основним місцем роботи. Їх чисельність та компетенції нещодавно дозволили Колегіуму значно розширити свої дидактичні пропозиції за рахунок факультетів, які користуються великою популярністю серед випускників та є затребуваними серед регіональних роботодавців.

- Сучасна наукова і дидактична база та приміщення. Значна частина з них була введена в експлуатацію завдяки значному фінансуванню, отриманому Колегіумом та Університетом, в основному з Європейських фондів.

- Напрями навчання, які проводить Колегіум. Бакалаврат та аспірантура проводяться за такими спеціальностями: фізіотерапія, медсестринство, акушерство, громадське здоров'я, дієтологія, фізичне виховання, туризм та рекреація. З іншого боку, бакалаврські програми проводяться за спеціальностями електрорадіологія та медицина невідкладних станів. На медичному факультеті проводиться навчання в магістратурі на денній та заочній формі. На медичному факультеті розвивається навчання для іноземних студентів англійською мовою - англійське відділення. Крім того, надається післядипломна освіта в галузі фізичного виховання та туризму і рекреації. Навчальні програми, що реалізуються на наших факультетах, відповідають вимогам ринку праці, що динамічно змінюється, та очікуванням випускників середніх шкіл. Про це свідчить кількість кандидатів на навчання, яка залишається стабільною, незважаючи на чітко помітний демографічний спад.

- Право присуджувати наукові ступені доктора наук з охорони здоров'я, доктора медичних наук.

- Підтримування темпу зростання кількості публікацій у високорейтингових журналах згідно з Переліком наукових фахових видань та рецензованих збірниках матеріалів конференцій.

- Підтримування тенденції кількісного зростання науково-педагогічних працівників, особливо серед незалежних співробітників.

- Внутрішня система забезпечення якості освіти в Колегіумі базується на розвитку власного науково-педагогічного персоналу, науково-навчальної інфраструктури та ефективного адміністрування, а також навчальних програм, адаптованих до освітніх стандартів (сестринська справа, акушерська справа, фізіотерапія, фельдшерська справа, лікувальна справа) або Національної рамки кваліфікацій (інші факультети) за участю регіональних роботодавців, а також на ефективних процедурах верифікації освітніх результатів та організації навчання.

- Інтернаціоналізація науково-дослідницької та викладацької діяльності Колегіуму. У рамках низки міжнародних угод співробітники Коледжу беруть активну участь у науковій співпраці, що проявляється у спільних публікаціях, дослідницьких проектах, наукових стажуваннях, навчальних візитах тощо. Співробітники та студенти беруть участь у міжнародних програмах Erasmus+.

- Підготовка докторів філософії в рамках Докторської школи UR дає можливість прискореного розвитку молодих науковців у галузі медичних наук та наук про здоров'я.

- Організація стажувань та практик студентів у провідних державних та недержавних закладах охорони здоров'я, санаторіях, курортах, ДПС не тільки на Підкарпатті та в Польщі, але й за кордоном.

- Функціонування в коледжі студентських наукових гуртків, які дають можливість студентам розвивати свої наукові захоплення та здобувати досвід проведення наукових досліджень та публікації їх результатів.

- Систематичне оновлення програми відбувається з урахуванням думки зовнішніх стейкхолдерів, аналізу ринку праці, досвіду зарубіжних університетів та організацій, потреб населення в охороні здоров'я, сучасного стану знань і тенденцій змін у підготовці до професійної діяльності.

Можливості:

- Інтернаціоналізація Колегіуму через мобільність співробітників і студентів UR, співпрацю з афілійованими співробітниками в університетах, що входять до топ-150 найважливіших міжнародних рейтингів університетів (ARWU, QS, THE) або в стратегічних університетах для Ряшівського університету, співпрацю з польськими вченими, які проживають за межами Польщі, через міжнародні наукові консорціуми; проведення науково-дослідницьких проектів в рамках підписаних двосторонніх угод UR.

- Міжнародна співпраця, а також систематична модернізація апаратної бази дозволить значно прискорити розвиток наукових кадрів та їх участь у дослідженнях, що проводяться з використанням сучасних технологій, спрямованих на отримання практичного ефекту в плані вдосконалення медичних процедур. Це надасть можливість публікувати результати науково-дослідного процесу у високорейтингових національних та міжнародних наукових журналах.

Стажування студентів та випускників. Відділ кар'єри відстежує долю випускників університету. Інформація, отримана під час стажування, систематичних консультацій з потенційними роботодавцями в медичному секторі, моніторингових досліджень Офісу кар'єри та інших джерел, слугуватиме для постійного вдосконалення освітніх програм усіх видів навчання, що проводяться Коледжем медичних наук.

- Науково-дослідницька пропозиція UR заохочує вчених з-за кордону обирати UR в якості дослідницьких підрозділів для проведення досліджень.

- Відкриті нові факультети, орієнтовані на сучасні технології та поточні потреби ринку праці, в тому числі: медичні факультети, електрорадіологія, дієтологія, діагностичні системи в медицині та медична біотехнологія, що проводяться спільно з Коледжем природничих наук УР. Заплановані нові факультети: медичної аналітики, ерготерапії, оптометрії, слухопротезування. Адаптація освітніх програм до європейських стандартів та очікувань медичної спільноти. Це створює можливість підтримувати постійний рівень набору, а також добре підготувати випускників до вимог сучасного високотехнологічного медичного ринку праці з помітним підвищенням ефективності лікування.

- Запланована габілітація в галузі медицини та наук про здоров'я.

- Ширше використання постдокторських стипендій та дослідницьких стажувань для прискорення підготовки докторів філософії для співробітників Коледжу в рамках вже діючих міжнародних угод.

- Продовження поточних проєктів та активна участь у нових проєктах, включених до стратегічних регіональних планів на 2021-2027 рр., в рамках європейських програм.

- Проведення конкурсів, що активізують процес формування Третьої місії Університету, дають змогу Медичному коледжу УР налагодити зв'язки з місцевою громадою/потенційними реципієнтами освітньої пропозиції ще до прийняття ними рішення щодо подальшого навчання.

- Впровадження в Університеті/підрозділі механізму академічного просування та системи забезпечення якості освіти.

 

Слабі сторони:

- Недостатньо розвинена система моніторингу долі випускників.

- Недостатня пропозиція викладання на факультеті громадського здоров'я, що призводить до низького набору студентів.

- Недостатня участь у науково-дослідних та освітніх програмах, що фінансуються NCN, NCBiR, Європейським Союзом та іншими бенефіціарами.

- Недостатній рівень співпраці з регіональними партнерами - іншими підкарпатськими вищими навчальними закладами, закладами охорони здоров'я - в плані розвитку нових форм наукової та прикладної діяльності для Підкарпатського регіону.

- Відносно низький (набагато нижчий від амбіцій науково-педагогічного колективу Коледжу) параметричний індекс оцінки, ступінь категоризації.

- Незадовільні знання про організацію/фінансування науково-дослідних/освітніх проектів серед частини науково-педагогічних працівників.

- Недостатня інтеграція колективу Коледжу та усвідомлення необхідності спільної роботи для досягнення поставлених цілей та розвитку підрозділу.

 

Загрози:

- Відсутність права на габілітацію в галузі охорони здоров'я та медичних наук перешкоджає створенню нових спеціальностей, що випливають з потреб регіону.

- Можливе значне зменшення кількості абітурієнтів, особливо на заочну форму навчання, пов'язане з демографічним спадом, конкуренцією вищих навчальних закладів, слабшою підготовкою молоді до навчання на медичних факультетах.

- Недостатній рівень фінансування коледжу по відношенню до планів розвитку.

- Відсутність навчально-методичної бази, яка б повністю відповідала потребам освіти за наявними та запланованими напрямами підготовки.

- Відсутність університетської лікарні для проведення клінічних досліджень.

 

Стратегія розвитку Коледжу, що випливає з SWOT-аналізу

Припущення стратегії Коледжу медичних наук відповідають стратегії Жешувського університету і включають наступні цілі розвитку:

- Навчання студентів відповідно до потреб ринку праці у сферах охорони здоров'я, економіки, суспільного життя та сучасного стану медичних наук, наук про здоров'я та наук про фізичну культуру, що здійснюється з особливою турботою про їх якість та практичне застосування, включаючи використання можливостей, що надаються різними міждисциплінарними формами навчання, розвиваючи пропозицію аспірантури та інших форм подальшого навчання.

- Збільшення кількості, якості та ефективності досліджень у галузі медицини, наук про здоров'я та фізичної культури шляхом забезпечення постійної присутності Коледжу в національних та міжнародних науково-дослідних і прикладних проектах і програмах, а також особливої турботи про розвиток молодих дослідників, у тому числі кадрового складу незалежних співробітників. Удосконалити систему мотивації співробітників до більш активної наукової діяльності.

- Вживати заходів щодо залучення до Університету видатних науковців, створювати умови для залучення талановитих студентів, аспірантів та молодих дослідників.

Системно і професійно будувати відносини з медичною спільнотою регіону шляхом залучення до різноманітних досліджень для підвищення стандартів охорони здоров'я, передачі знань про сучасні технології, розширення практичних спеціалізацій навчальних планів та поширення наукових здобутків Коледжу і вдосконалення форм поширення знань.

- Підтримка науково-педагогічних працівників у налагодженні зв'язків з бізнесом, економічними, культурними та соціальними інституціями. Розробка та впровадження практико-орієнтованих досліджень (комерціалізація результатів досліджень). Розвиток співпраці між міждисциплінарними дослідницькими групами.

- Подальший розвиток дослідницької та навчальної бази Коледжу. Послідовне оснащення підрозділів сучасною науково-дослідною та навчальною інфраструктурою для покращення умов праці та підвищення привабливості навчання в Університеті.

- Будівництво Університетської лікарні з супутньою інфраструктурою для забезпечення освітніх та науково-діагностичних потреб Жешувського університету. Завершення будівництва Університетського легкоатлетичного центру (Підкарпатський центр академічного спорту), 2-й етап. Будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям.

Початок нових інфраструктурних інвестицій (будівництво наукової лабораторії - Центру діагностики та профілактики здоров'я) з високим рівнем функціональності, що забезпечує їх доступність та недискримінацію на всіх рівнях.

- Початок реконструкції науково-дидактичного корпусу на вул. Чіча для навчальних цілей. Стратегічний науковий напрямок Коледжу передбачає особливу турботу про розвиток молодих, незалежних наукових кадрів у галузях медичних наук, наук про здоров'я та наук про фізичну культуру. Забезпечення системи, яка ефективно підтримує дослідження молодих науковців, які працюють у підрозділах Університету, а також студентів та докторантів.

Досягненню цієї мети сприяють інвестиції Коледжу, спрямовані на розвиток власної науково-дослідної інфраструктури, особливо унікальної апаратної бази, що дозволяє проводити наукові дослідження на найвищому рівні.

Це також відкриває можливості для міжнародної наукової співпраці на базі науково-дослідного центру коледжу, лабораторій інституту та дослідницьких лабораторій, а також для ширшої участі у розробці та впровадженні нових технологій спільно з медичними установами Підкарпатського воєводства. Ми також будемо прагнути до підвищення статусу наукових журналів "Європейський журнал клінічної та експериментальної медицини" та "Науковий вісник фізичної культури" як у національному, так і в міжнародному рейтингах.

 

Серед наукових специфічних цілей слід назвати наступні, які є першочерговими:

  • Габілітація в галузі наук про здоров'я
  • Здобуття права на навчання в докторантурі за спеціальністю "Медичні науки"
  • Здобуття кваліфікації доктора наук у галузі наук про фізичну культуру.

Отримання вищезазначених дозволів дає можливість започаткувати післядипломну освіту в галузі сучасних медичних технологій та процедур, що суттєво вплине на розвиток науково-дослідного персоналу Коледжу та воєводства, підвищить якість освіти та розширить нашу освітню пропозицію для Підкарпатського воєводства.

У планах розвитку дидактики в Колегіумі - запуск курсу медичного аналізу, ерготерапії, оптометрії, слухопротезування. Крім того, Коледж візьме участь у роботі над започаткуванням інженерного навчання в Коледжі природничих наук за такими спеціальностями: медична інженерія, біоінформатика.

Планується постійне вдосконалення компетенцій науково-педагогічного та дидактичного персоналу щодо змісту, методів та мови викладання з метою викладання на якомога вищому науковому рівні (отримання коштів на їх фінансування тощо в конкурсах NCBIR). Колегіум планує реалізувати в структурі підрозділу Центр природничо-медичних інновацій Банку тканин і клітин та Науковий інформаторій, заходи, спрямовані, серед іншого, на активізацію діяльності науково-педагогічних працівників у сфері підготовки та участі в національних і міжнародних проектах та розвитку прикладних досліджень.

В рамках діяльності Природничо-медичного центру інноваційних досліджень буде розвиватися наукова діяльність студентів Медичного коледжу УР. Ще одним заходом, спрямованим на розвиток студентів, буде організація літніх шкіл для студентів, які демонструють видатні досягнення. Літні школи стануть загальнонаціональним заходом, який об'єднає спільноту молодих науковців та просуватиме Медичний коледж УР на національному форумі.

У планах розвитку Природничо-медичного центру інноваційних досліджень - отримання статусу референтного центру в таких галузях, як проточна цитометрія, молекулярна діагностика захворювань людини, етика в галузі трансгендерних технологій тощо. Це дозволить йому проводити курси підвищення кваліфікації для біомедичних фахівців різного рівня підготовки.

Крім того, отримання сертифікатів зміцнить позиції PMCBI на ринку лабораторних послуг.