Інженерія матеріалів

Напрям підготовки - Інженерія матеріалів

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна)

Профіль навчання - загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Математика

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: фізика, хімія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник зі спеціальності «Інженерія матеріалів» володіє знаннями в області виробництва, переробки та дослідження матеріалів, методів добору матеріалів відповідно до їх застосування і методів оцінки їх властивостей. Він володіє знаннями щодо сучасних технологій виробництва, пов’язаних з технологічними процесами, як: молекулярно-променева епітаксія та дослідницьких методів, зокрема, електронної та атомно-силової мікроскопії.

Набуті знання та навички дозволяють випускникам працювати в області застосування матеріалів, створювати нові та вдосконалювати традиційні технологічні пристрої і лінії, що використовуються в промисловості, зокрема: плазмове та магнетронне розпилення або хімічне осадження з газової фази.

Отримані випускниками знання, уміння і навички мають універсальний характер, що дає можливість для їх подальшого розвитку. Випускники І рівня вищої освіти підготовлені до продовження навчання у магістратурі.