Англійська філологія

 

Напрям підготовки -  Англійська філологія

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання - загальноосвітній

1 Обов’язковий конкурсний предмет Англійська мова стандартний (базовий) рівень1% = 1 бал
профільний (поглиблений) рівень1% = 2 бали
2 Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання. Польська (або рідна) мова
3 Примітки a) Перерахування балів ЗНО(дві мови) на вступні бали:Результати ЗНО (у %) тільки для англійської мови перераховуються за формулою:Поглиблений рівень=ЗНО(дві мови)х1,3Результат округлюється до цілих одиниць і не може перевищувати 100%.
б) на вступ на навчання за напрямом підготовки «Англійська філологія» можуть претендувати лише вступники, які отримали не менше 80 балів з обов’язкового конкурсного предмета.

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Студенти напряму «Англійська філологія» можуть удосконалювати свої уміння і навички в області англійської мови як за допомогою великої освітянської пропозиції, так і під час міжнародних академічних обмінів. Англістика – це не лише вивчення мови, а й можливість отримати знання про структуру мови, літературу, культуру і історію англомовних країн.

Після першого семестру навчання студенти роблять вибір між викладацькою та перекладацькою спеціальністю. В рамах викладацької спеціальності студенти вивчають сучасні технології та методи навчання з різними групами учнів. Майбутні перекладачі набувають знання і уміння письмового та усного перекладу різних типів текстів.

Випускник спеціальності «Англійська філологія»:

  • має мовні навички: знання англійської мови на рівні С 1 а також знання іншої іноземної мови на рівні В 2 відповідно до  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
  • має базові знання про літературу, культуру і структуру  англомовних країн;
  • має базові знання історії та структури англійської мови;
  • набуває базових навичок з перекладу;
  • має знання основних філологічних навичок в області аналізу та інтерпретації тексту, створення письмового і усного тексту;
  • набуває навичок дослідження і критичного мислення, співвідношення фактів і висновків з наявних даних;
  • має психологічно-педагогічну підготовку (викладацька спеціальність), готовий до реалізації завдань з виховання і догляду, має часткову підготовку до навчання англійської мови; для отримання дозволу для здійснення професійної педагогічної діяльності необхідно продовжити навчання в магістратурі в рамках викладацької спеціальності;
  • підготовлений до навчання за ІІ рівнем (магістерським) вищої освіти.