Біологія

 

Напрям підготовки - Біологія

Рівень підготовки - І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання - загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: біологія, хімія, фізика, географія

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника:  математика, іноземна мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Польська (або рідна) мова

 

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Біологія» володіє знаннями з загальних питань біології, базуючихся на основах природничих наук; використовує відповідну термінологію та володіє знаннями, уміннями та навичками, компетенціями у галузі біологічних наук. Випускник володіє теоретичними знаннями, що дозволяють пояснювати явища та фізичні, хімічні і біологічні процеси, які відбуваються у живих організмах на різному рівні їх організації. Він знає і розуміє закони природи та взаємозалежність елементів навколишнього середовища. Випускник знає і розуміє біохімічні, генетичні, молекулярні і фізіологічні основи функціонування проеукаріотичних і еукаріотичних організмів. Він володіє знаннями про механізм токсичної дії окремих сполук природного і антропогенного походження, екологічної обумовленості функціонування організмів у навколишньому середовищі, а також актуальні проблеми охорони навколишнього середовища і природи. Майбутній фахівець має навички користування науково-дослідною апаратурою, різними методами дослідження, зокрема: біохімічними, мікробіологічними, генетичними, молекулярними і імунологічними; уміє організувати роботи у польових умовах. Він підготовлений як до групової роботи, так і самостійної реалізації поставлених завдань.