Прикладна лінгвістика.

 

Напрям підготовки – Прикладна лінгвістика.

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

 

1

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра  будь-якого напряму навчання.

Вступники на навчання за ІІ рівнем нефілологічної вищої освіти, для можливості навчання за спеціальністю «Прикладна лінгвістика», повинні мати документ, що підтверджує володіння знань німецької мови на рівні мінімум В2 та англійської мови на рівні мінімум C1 відповідно до  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття І рівня вищої освіти або безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра, що перераховується за такими правилами:

 

дуже добре

(в Україні - відмінно)            50 балів

 

добре з плюсом

(в Україні - дуже добре)       45 балів

 

добре                                       40 балів

 

достатньо з плюсом

(в Україні - задовільно)          35 балів

 

достатньо                                 30 балів

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Середня арифметична всіх оцінок за курс навчання з диплому про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) або безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра.*

4

Примітки

a

Сертифікати та документи, що засвідчують знання володіння іноземною мовою.

Англійська мова:

C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency [CPE], International English Language Testing System (IELTS), City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International, Pearson Test of English General, Pearson Test of English Academic, Education Development International (EDI) і Test of English as a Foreign Language TOEFL, сертифікати British Council і еквівалентні.

Німецька мова:

Zertifikat Deutsch (ZD; ÖSD), Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB), Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Oberstufe Deutsch (OD), Österreichisches Sprachdiplom Mittelstufe (ÖSD-Mittelstufe), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWDI), kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Deutsches Sprachdiplom I або II (DSD I/II), Telc, сертифікати Goethe Institut, Österreich Institut, CEIG, DAAD і еквівалентні.

Рівень кваліфікації може бути визначений також на підставі одного з документів, зазначених у наступних законодавчих актах:

-  додаток 2 до Постанови Голови Ради міністрів від 16 грудня 2009 року «Про порядок проведення процесу кваліфікаційного відбору у державній цивільній службі» (Законодавчий Вісник 2019, позиція 1552).

- додаток 1 до Розпорядження Міністра науки і вищої освіти від 22 вересня 2011 року (Законодавчий вісник, позиція 1200) «Перелік сертифікатів, що підтверджують володіння сучасною іноземною мовою».

 

* Кількість балів, що відповідає середній арифметичній оцінок за курс навчання на здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) або безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра:

 

Середня арифметична

Конкурсні бали

3,0 - 3,10

5

3,11 - 3,20

10

3,21 - 3,30

15

3,31 - 3,40

20

3,41 - 3,50

25

3,51 - 3,60

30

3,61 - 3,70

35

3,71 - 3,80

40

3,81 - 3,90

45

3,91 - 4,0

50

4,01 - 4,10

55

4,11 - 4,20

60

4,21 - 4,30

65

4,31 - 4,40

70

4,41 - 4,50

75

4,51 - 4,60

80

4,61 - 4,70

85

4,71 - 4,80

90

4,81 - 4,90

95

4,91 - 5,0

100

 

 

Випускник напряму підготовки «Прикладна лінгвістика» ІІ рівня вищої освіти має передові знання в галузі лінгвістики (переважно, перекладознавства), наук про культуру і релігію (зокрема, культури англомовних і німецькомовних країн).

Випускник набуває особливих компетенцій в області:

  • Знання:

Випускник має уміння поглибленого рівня, що дозволяють аналізувати,  визначати і проводити власні дослідження в галузі наукових дисциплін в межах напряму підготовки; вміє чітко формулювати проблему, вибрати адекватні методи і вирішувати нетипові і складні дослідницькі проблеми. Він володіє знаннями іноземних мов, що вивчаються під час навчання, а також знаннями про переклади і стратегії усного і письмового перекладу. Він має структуровані та поглиблені знання про особливості спеціалізованих мов. Виявляє знання спеціалізованої лексики, зокрема, в області бізнесу, фінансів і банківської справи, медицини, права, техніки, літератури і культури, туризму і рекреації, маркетингу і реклами, у комерційному та діловому листуванні. Він має передові знання спеціалізованих мов та сучасних інформаційних технологій для здійснення перекладу. Випускник володіє знаннями економічних, юридичних та інших аспектів різних видів професійної діяльності, передбачених освітньою програмою, у тому числі основні принципи створення і розвитку різних форм підприємництва, пов'язаних з професійною діяльністю перекладача,  зокрема агентства/бюро перекладів компанії, що надають послуги перекладу.

  • Навички:

Показує знання англійської та німецької мов на рівні C2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Він формулює усні та письмові висловлювання, читає та правильно інтерпретує і виконує комплексний аналіз різних типів текстів. Спілкується в різних комунікативних і суспільних ситуаціях. Пізнає і вільно використовує різні стилі і мовні регістри в контексті мови у бізнесі. Висловлює складні судження і думки, відстоює свою позицію в обговоренні, вміє вести дебати. Вміло застосовує принципи міжкультурного спілкування.

Вільно володіє знаннями двох іноземних мов, що сьогодні має вирішальне значення на ринку праці (для потенційних роботодавців), є основним активом випускника цього напрямку.

Під час вивчення перекладу студент також пізнає передові принципи перекладу і набуває поглиблених навичок, що дозволяють ефективно перекладати письмові та усні тексти. Набуті компетенції випускник використовує під час професійної практики. Він удосконалює навички збору, обробки і передачі інформації і вчиться взаємодіяти в команді співробітників, у тому числі і керівництво роботою команди. Він володіє організаційними навичками, що дозволяє досягти поставлені цілі. Він використовує інформаційні технології, що допомагають у роботі філолога і перекладача.

  • Соціальні відносини:

Випускник демонструє відкритість і толерантність до інших культур і мов. Володіє знаннями мовного різноманіття. Він готовий вивчати інші мови. Виявляє уміння самостійного удосконалення мовленнєвих та перекладацьких компетенцій, відкритий до засвоєння загальних і спеціалізованих знань. Він характеризується етичною свідомістю і розуміє необхідність постійного підвищення власних компетенцій шляхом систематичної та активної участі в культурному житті.

Випускник також знайомиться з роботою присяжного перекладача. Знання, навички та компетенції, отримані в рамках предметів напряму підготовки, підвищують його конкурентоспроможність на ринку праці та відкривають перед ним можливість створення і ведення власного бізнесу, а також створюють можливість кар'єрного зростання.

Продовження навчання

Випускник ІІ рівня вищої освіти підготовлений до продовження навчання в аспірантурі та захисту дисертаційного дослідження на здобуття вченого звання за напрямом підготовки «Лінгвістика». Він також може навчатися у системі післядипломної освіті, на різних курсах і тренінгах, тематично пов'язаних з досліджуваною спеціальністю.