Адміністрація (Державне управління)

 

Напрям підготовки – Адміністрація (Державне управління)

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) за напрямом підготовки «Адміністрація (Державне управління)» або І рівня (бакалаврського), ІІ рівня вищої освіти (магістерського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за суміжними напрямами підготовки: «Внутрішня безпека»,   «Національна безпека», «Економіка», «Європеїстика», «Історія», «Політологія», «Право», «Соціологія», «Міжнародні відносини», «Управління (Менеджмент)».

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплому

про здобуття І рівня (бакалаврського), ІІ рівня вищої освіти (магістерського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за  курс навчання.

 

 

Мета навчання за цим напрямом підготовки полягає у тому, щоб випускник здобув навички використання практичних знань у галузі юридичних наук, особливо в області права і державного управління. Випускник повинен володіти уміннями використання знань у професійній діяльності з дотриманням етичних принципів. Метою навчання є також набуття студентом навичок володіння іноземною мовою на рівні В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, у тому числі спеціалізованою іноземною мовою у галузі управління і права в обсязі, необхідному для виконання професійної діяльності. З точки зору можливостей працевлаштування, випускник підготовлений до роботи в різних органах державного управління: як державних, так і в органах місцевого самоврядування. Випускник здатний вирішувати професійні проблеми, володіє навичками спілкування з оточуючим середовищем на робочому місці, уміє користуватися наявними засобами інформації та офісною технікою, брати активну участь в груповій роботі, а також організовувати і керувати невеликими командами. Він може самостійно здійснювати підприємницьку діяльність, демонструючи знання закону і вміння його застосовувати на практиці. Щодо продовження навчання, випускник підготовлений до самовдосконалення і поглиблення набутих знань, умінь і навичок в умовах розвитку інтеграційних процесів в Європі.