Соціальна робота

Назва напряму навчання

Соціальна робота

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

Навчання за напрямом підготовки «Соціальна робота» за І рівнем вищої освіти

Студенти підготовлені до відповідального здійснення професійної діяльності соціальним працівником у центрах соціальної допомоги різних рівнів, допомоги сім’ї, у кризових ситуаціях, будинках соціальної допомоги, соціальних будинках самодопомоги, у трудотерапії, притулках для бездомних жінок і чоловіків, центрах або клубах соціальної інтеграції, товариствах та фондах, центрах зайнятості, регіональних агентствах регіонального розвитку, освітньо-виховних установах, профілактичних та соціотерапевтичних кімнатах відпочинку, спеціалізованих диспансерах, у суді і поліції.

Важливим елементом навчання за напрямом «Соціальна робота» є проведення наукових досліджень та їх ефективне використання у практиці соціальної роботи, а саме: соціальні дослідження в області суспільних проблем, таких як: бідність і соціальна відчуженість, безробіття, бездомність, соціальні патології; а також щодо дисфункції сім'ї або професійне вигорання працівників соціальних служб; нагляду у сфері соціальної допомоги та ін.

Навчання за напрямом підготовки «Соціальна робота» за ІІ рівнем вищої освіти

Студенти за спеціальністю «Соціальна робота» вивчають і аналізують правила створення і реалізації заходів, спрямованих на усунення проблем у галузі соціальної роботи у рамках соціальних програм і проєктів; формують знання в області соціальних змін, набувають навичок критичного аналізу причин і сутності важливих суспільних процесів і явищ для виконання соціальної роботи (культурних, політичних, правових, економічних).

Компетентнісна модель випускника

«Соціальна робота» за І рівнем вищої освіти

Випускник І рівня вищої освіти у галузі соціальної роботи повинен володіти базовими знаннями в області соціальної роботи, що охоплюють теорію, поняття і методологію, які дозволяють зрозуміти специфіку соціальної роботи та її зв’язки з іншими дисциплінами. Випускник повинен продемонструвати вміння працювати у колективі, вміння встановлювати міжособистісні відносини, стимулюючи одержувача соціальної допомоги до активності у вирішенні життєвих проблем. Він повинен проявляти відповідальність за захист прав бенефіціарів згідно з  відповідними етичними принципами. Мета навчання – підготувати випускника до правильного розуміння і пояснення явищ, процесів і змін у  житті людини, сім’ї та місцевої спільноти, що представляють проблеми у сфері соціальної роботи. Випускник повинен бути підготовлений до планування, реалізації, оцінки поточних і потенційних рішень і проблем, що загрожують правильному функціонуванню особистості і групи в суспільному середовищі, які можуть привести до соціальної ізоляції і маргіналізації. Випускник повинен бути зрілим і відповідальним фахівцем з душевною стійкістю перед обличчям складних кризових ситуацій у житті людини, сім’ї та місцевої спільноти, які спричиняють для соціального працівника професійний стрес та можуть привести до синдрому професійного вигорання.

Випускники підготовлені до подальшого навчання за ІІ рівнем вищої освіти, курсах підвищення кваліфікації та післядипломній освіті. 

 

 

«Соціальна робота» за ІІ рівнем вищої освіти

Випускник ІІ рівня вищої освіти за напрямом підготовки «Соціальна робота» володіє ґрунтовними знаннями в області соціальної роботи, а також здатністю використовувати різні теоретичні концепції, щодо інтерпретації аналізованих соціальних явищ. Випускник здатний розуміти і самостійно вирішувати теоретичні та практичні проблеми соціальної роботи, а також орієнтований на просоціальну діяльність і самовдосконалення. Він володіє знаннями, що охоплюють сучасні теорії та нові тенденції методології соціальної роботи, які він може використовувати у професійній діяльності з окремими особами, групами та місцевими спільнотами. Він знає методичні концепції соціальної роботи, розуміє цілі та цінності соціальної роботи, може пояснити стратегії та методи втручання в контексті соціальної роботи. Він володіє структурованими знаннями у галузі соціальної роботи та її місця у системі соціальних наук та її зв’язків з іншими дисциплінами, що займаються суспільними та соціальними проблемами. Випускник має ґрунтовні знання про діяльність регіональних, національних і міжнародних організацій, які протидіють соціальному відчуженню й сприяють соціальній інтеграції, а також їх співпраці та координації дій. Випускник володіє знаннями в області прикладних технологій, методів та інструментів дослідження, а також володіє навичками проєктування і проведення соціальних досліджень. Він ефективно використовує нормативні системи і вибрані норми і правила (юридичні, професійні, етичні) для вирішення конкретних завдань соціальної роботи. Він правильно розрізняє структуру і сферу діяльності окремих соціальних інститутів на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях. Випускник має здатність організовувати колективну роботу та спілкуватися з іншими партнерами та ширшим суспільним оточенням. Готовий до роботи в установах соціальної допомоги, а також в громадських та неурядових організаціях на посадах, що вимагають знань і навичок щодо виконання соціальної роботи; з метою здійснення ефективної професійної діяльності вміє на практиці використовувати рекомендації, що містяться у Кодексі етики професії соціального працівника.

Випускник за напрямом підготовки «Соціальна робота» ІІ рівня вищої освіти володіє уміннями створювати різні письмові роботи польською мовою та розуміти тексти англійською мовою з конкретних питань, що належать до соціальної роботи. Він розуміє і реалізує ідею безперервного навчання для розвитку і підвищення кваліфікації, адаптованої до потреб ринку праці. Він може визначати і розставляти пріоритети у плануванні і реалізації колективної діяльності, орієнтованої на вирішення проблем в області соціальної роботи (індивідуум, сім’я, група, суспільство). Він підготовлений до ролі лідера і активного учасника в групах, організаціях, установах, що займаються соціальною діяльністю і реалізують соціальні проєкти; розуміє процеси, що відбуваються у групі і організаціях.

Випускник напряму підготовки «Соціальна робота» ІІ рівня вищої освіти має професійні кваліфікації і може виконувати професійну діяльність за фахом «соціальний працівник». Він підготовлений до проведення наукових досліджень і до продовження навчання в аспірантурі (у докторській школі).

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Соціальна робота» дає можливість працевлаштування:

·                  у Центрах соціальної допомоги (районних, міських);

·                  у Центрах соціальних послуг;

·                  у Будинках соціальної допомоги;

·                  у будинках самодопомоги;

·                  у районних центрах допомоги сім’ї;

·                  у лікарнях та інших медичних установах;

·                  в органах з питань зайнятості та протидії безробіттю;

·                  в опікунсько-виховних установах;

·                  у неурядових організаціях;

·                  у Центрах та клубах соціальної інтеграції;

·                  у регіональних центрах соціальної політики;

·                  у місцях переховування (нічліжки, гуртожитки, сховища);

·                  у Центрах кризового втручання;

·                  у спеціалізованих центрах щодо боротьби з насильством у сім'ї.