Відновлювальні джерела енергії та управління відходами

Назва напряму навчання

Відновлювальні джерела енергії та управління відходами

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

 

Опис напряму навчання

Навчання за напрямом підготовки «Відновлювальні джерела енергії та управління відходами» реалізується у двоступеневій системі. Після першого ступеня – І рівня вищої світи випускник отримує звання професійного інженера, після другого ступеня – ІІ рівня вищої освіти – ступінь магістра. Студент за напрямом підготовки «Відновлювальні джерела енергії та управління відходами» отримує знання і навички в обраній галузі сільськогосподарських наук (Сільське господарство і садівництво) з базою у галузі інженерно-технічних наук (Інженерія навколишнього середовища, Гірничодобувна промисловість і енергетика). Програма підготовки за напрямом «Відновлювальні джерела енергії та управління відходами» включає у себе групу загальних, основних і професійно спрямованих предметів. Під час навчання за І рівнем вищої освіти студенти проходять професійну практику на окремих підприємствах, що займаються  управлінням відходами та пошуком енергії з відновлюваних джерел.

Компетентнісна модель випускника

Випускник І рівня (бакалаврського) вищої освіти має сучасні інженерні знання в рамах вибраної дисципліни «Сільське господарство та садівництво», з основою у галузі інженерно-технічних наук. Він може користатися спеціалізованою термінологією щодо відновлюваних джерел енергії та управління відходами. Він володіє уміннями та навичками працювати з лабораторним і польовим обладнанням, інтерпретувати результати досліджень і формулювати висновки. Він може виконувати проєктні, інвестиційні та експлуатаційні завдання в галузі збору енергії з відновлюваних джерел та управління відходами. Він володіє знаннями іноземної мови на рівні B2 відповідно до загальноєвропейської шкали мовної компетенції.

Випускник II рівня (магістерського) вищої освіти має систематизовані знання у галузі сільськогосподарських наук з основою у галузі інженерно-технічних наук. Володіє знаннями іноземної мови на рівні B2 відповідно до загальноєвропейської шкали мовної компетенції, у тому числі спеціалізованої мови у галузі напряму навчання. Він може виконувати складні проєктні, інвестиційні та експлуатаційні завдання, що стосуються обладнання, установок і об'єктів для збору енергії з відновлюваних джерел, а також управління відходами. Він оцінює потреби в енергії і можливості її отримання, а також проєктує установку, використовувану для отримання енергії з відновлюваних джерел. Він може оцінити кількість відходів, що утворюються у регіоні, і розробити концепцію їх зберігання та управління.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Відновлювальні джерела енергії та управління відходами» дає можливість працевлаштування:

Випускник має міждисциплінарну освіту, що дозволяє йому працювати у компаніях, які займаються виробництвом, переробкою, транспортуванням і оборотом енергії, а також на підприємствах, що займаються відходами, а також в органах державної влади та місцевого самоврядування, у консалтингу тощо. Він підготовлений до проведення досліджень з виробництва енергії з урахуванням відновлення джерел енергії, а також управління відходами.

Завершення навчання за І рівнем (бакалаврським) вищої освіти дозволяє продовжити навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти за напрямом підготовки «Відновлювальні джерела енергії та управління відходами» або суміжних напрямів. Здобуття вищої освіти ІІ рівня (магістерського) дозволить випускнику проводити наукові дослідження і вступити до аспірантури (докторської школи). Випускник також може продовжити навчання у закладах післядипломної освіти.