Охорона навколишнього середовища

Назва напряму навчання

Охорона навколишнього середовища

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

Навчання за напрямом підготовки «Охорона навколишнього середовища» у Жешувському університеті дозволяє студентам здобути міждисциплінарні знання у галузі природничих, сільськогосподарських та інженерних наук. Студенти вивчають найсучасніші методи оцінки екологічного стану навколишнього середовища, системи моніторингу навколишнього середовища та принципи управління природними ресурсами. Вони здобувають знання та навички у таких сферах, як: екологія рослин і тварин, екологія ландшафту, інженерна графіка, географічні інформаційні системи (ГІС), територіальне планування, основи геодезії, проєктування екологічних коридорів, екологічні аспекти використання відновлюваних джерел енергії. Заняття проводяться в обладнаних лабораторіях, з використанням сучасного обладнання, що відповідає європейським стандартам.

Студенти мають можливість самостійно планувати та проводити експерименти, розв'язувати інженерні задачі, виконувати проєкти та експертизи у сфері моніторингу та охорони навколишнього середовища, а також брати участь у наукових дослідженнях, які координують співробітники Жешувського університету. Вони вивчають принципи екологічної та природничої освіти, функціонування різних форм підприємництва з використанням знань наук про навколишнє середовище. Заняття відбуваються не тільки у лекційних аудиторіях і лабораторіях, а й під час польових виїздів, в яких використовуються науково-дидактичні станції національних парків. Під час навчання є можливість поїздок за кордон, у тому числі у рамках програми ERASMUS+.

 

Опис спеціальності

В рамках навчання за напрямом підготовки «Охорона навколишнього середовища» є можливість вибрати спеціальності.

На І (інженерному) рівні вищої освіти можна вибрати наступні спеціальності:

·       «Охорона природних ресурсів»,

·       «Охорона та формування сільськогосподарських територій».

На ІІ (магістерському) рівні вищої освіти можна вибрати наступні спеціальності:

·       «Гідроекологія та управління водним середовищем»,

·       «Охорона та управління природними ресурсами»,

·       «Охорона аграрного навколишнього середовища».

Навчання за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Спеціальність «Охорона природних ресурсів»

Концентрується на питаннях, пов'язаних з фундаментальними процесами та проблемами у природі, що мають відношення до охорони навколишнього середовища, особливо щодо захисту цінних природних ресурсів.

Спеціальність «Охорона та формування сільськогосподарських територій»

Зосереджується на питаннях, пов'язаних з фундаментальними процесами та проблемами у природі, що мають відношення до охорони навколишнього середовища, особливо щодо захисту цінних сільськогосподарських земель.

Навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти

Спеціальність «Гідроекологія та управління водним середовищем»

Програма цієї спеціалізації включає питання, пов'язані з охороною водних ресурсів, застосуванням різних методів оцінки стану водних екосистем, способами їх відновлення, охороною та відновленням водної фауни або питаннями, пов'язаними зі зміною клімату, зокрема, дефіцитом води та екологічними наслідками посухи. Випускник цієї спеціалізації розуміє проблеми та ризики, пов'язані з гідрологічними змінами, вміють оцінювати характер і масштаби екологічних змін та пропонувати заходи щодо їх усунення.

Спеціальність «Охорона та управління природними ресурсами»

Програма цієї спеціальності дозволяє студентам поглибити свої знання про охорону флори, фауни та неживих природних ресурсів, а також про принципи охорони та управління екосистемами, у тому числі водними середовищами. Випускник цієї спеціалізації усвідомлює наслідки впливу людської діяльності на навколишнє середовище, зокрема щодо екологічно цінних територій. Він знає принципи природного моніторингу та сучасними методами оцінки екологічного стану екосистем. Вміє їх правильно застосовувати, інтерпретувати отримані результати та пропонувати ефективні шляхи вирішення проблем навколишнього середовища.

Спеціальність «Охорона аграрного навколишнього середовища»

Програма цієї спеціальності зосереджена на захисті біорізноманіття аграрних територій, оцінці впливу сільського господарства на навколишнє середовище, включаючи питання, пов'язані з екологічним землеробством або екологією ландшафту. Випускник цієї спеціальності знає про вплив сільського господарства на навколишнє середовище та зоотехнічні загрози навколишнього середовища. Він володіє навичками впровадження сучасних методів захисту рослин, екологічного землеробства та захисту генетичних ресурсів тварин.

 

Компетентнісна модель випускника

І рівень вищої освіти

Випускник напряму підготовки «Охорона навколишнього середовища» володіє знаннями у галузі природничих, сільськогосподарських та інженерно-технічних наук. Він набув здатності використовувати їх у своїй професійній діяльності, у тому числі при вирішенні інженерних завдань, дотримуючись правових та етичних принципів. Він знає основні процеси та проблеми, пов'язані з охороною навколишнього середовища. Вміє аналізувати процеси, що відбуваються у природі, та оцінювати антропогенний вплив на навколишнє середовище. Він розуміє необхідність раціонального використання природних ресурсів. Вміє вибрати та використовувати відповідні методи, методики та дослідницькі інструменти для аналізу та оцінки загроз навколишнього середовища. Може використовувати фахову літературу та інші джерела інформації для інтерпретації та вирішення проблем у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища. Знає іноземну мову на рівні В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти Ради Європи та володіє фаховою мовою за напрямом підготовки. Застосовує базові інформаційні технології для отримання, збору, обробки та представлення даних. Готовий поглиблювати свої знання у галузі даної спеціальності та готовий продовжити навчання на ІІ рівні вищої освіти. Випускник також готовий до здійснення професійної діяльності у лабораторіях та установах, що займаються охороною та моніторингом навколишнього середовища.

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

Випускник має ґрунтовні знання у галузі природничих, сільськогосподарських та інженерних наук, а також гуманітарних, юридичних та економічних наук і демонструє професійну майстерність в обраній спеціальності. Він знає принципи охорони навколишнього середовища та просторового планування, здійснення екологічної освіти, економічні проблеми екологічної політики. Він володіє знання та навички самостійного вирішення проблем охорони навколишнього середовища у локальній та надрегіональній перспективі, у тому числі у нестандартних ситуаціях. Вміє готувати висновки та експертні оцінки з питань екології та охорони навколишнього середовища з дотриманням правових, економічних та етичних принципів. Має навички роботи в установах моніторингу навколишнього середовища, центрах інтегрованого управління та охорони навколишнього середовища. Розуміє необхідність безперервної освіти та професійного розвитку. Готовий продовжити навчання за ІІІ рівнем вищої освіти (в аспірантурі, докторській школі).

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Охорона навколишнього середовища» дає можливість працевлаштування:

·                  в органах державного управління та місцевого самоврядування;

·                  в установах, створених для управління та моніторингу навколишнього середовища;

·                  у промислових підприємствах;

·                  у лікарнях, лабораторіях;

·                  у приватних компаніях, що здійснюють експертизу навколишнього середовища;

·                  у національних та ландшафтних парках;

·                  у закладах освіти, у тому числі у центрах екологічної освіти;

·                  у польових дослідницьких станціях;

·                  у лісництвах;

·                  у закладах вищої освіти та науково-дослідних установах.