Прикладна лінгвістика

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися за посиланням

 

Назва напряму навчання

Прикладна лінгвістика

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

Навчання за напрямом підготовки «Прикладна лінгвістика» навчає професійних перекладачів зі знанням двох іноземних мов. Актуальна пропозиція підготовки включає в себе поєднання англійської та німецької мов.

Студенти навчаються, у першу чергу, письмовому та усному перекладу. У програмі навчання також є предмети лінгвістичного і культурологічного профілю, що стосуються міжкультурного спілкування, але також пов'язані з рідною мовою і рідною культурою студентів, дуже корисних для спілкування з іноземцями. Велика увага приділяється практичній підготовці до професії перекладача, тобто знання юридичних, економічних, технічних проблем і лексики, основ комунікації на підприємстві, принципів створення іміджу компанії або культурних відмінностей у сфері бізнесу між країнами англійської та німецької області мови.

Прикладна лінгвістика вчить використовувати знання, лінгвістичну і міжкультурну компетентність на практиці і в мовній комунікації в різних областях та в різних сферах. Навчання за цим напрямом готує перекладачів до синхронних і послідовних перекладачів, роботі в закордонних компаніях, видавництвах і ЗМІ. Студенти набувають мовні знання, необхідні для інтерпретації спеціалізованих текстів, набувають здатність перекладати різні жанри текстів - літературні, медіа, наукові та науково-популярні, а також утилітарні та рекламні, настільки значущі у діловому спілкуванні.

Компетентнісна модель випускника

Навчання за І рівнем вищої освіти

Випускник напряму «Прикладна лінгвістика» має упорядковані базові знання у галузі лінгвістики, літературознавства, перекладознавства і культури країн різних мов A, B і C. (Język A: język polski, język B: wiodący język obcy, język C: dodatkowy język obcy).

До ключових компетенцій за цим напрямом, у першу чергу, можна віднести:

·                 відповідно до рівня навчання вищої освіти теоретичне та практичне знання вибраних мов згідно з вимогами, викладеними в описі рівня володіння мовою загальноєвропейської шкали мовної освіти: мови B і С;

·                 знання основної термінології у галузі лінгвістичних, літературознавчих, культурознавчих і перекладацьких досліджень щодо мов, які вивчаються у рамках напряму навчання;

·                 знання основних правил перекладознавства і стратегії перекладу щодо письмових і усних перекладів: має базові знання про специфіку спеціалізованих мов, проявляє знання спеціалізованої лексики - з області мови бізнесу, права, ділового і дипломатичного листування, туризму і рекреації, медичної мови, реклами і маркетингу; вміє застосовувати сучасні інформаційні технології у процесі перекладу, включаючи переклад спеціалізованих текстів;

·                 базові знання окремих історичних, соціальних, релігійних, філософських і політичних питань у міжкультурному вимірі, а також орієнтування у сучасному культурному житті певних мовних галузей (наприклад, ЗМІ, театр, кіно).

Завдяки можливості навчання протягом 1 або 2 семестрів у закордонному закладі вищої освіти в рамках програми Erasmus+ i/або SEMP (Swiss European Mobility Programme), участі у додаткових курсах і семінарах, організованих для студентів, випускник проявляє відкритість до інших культур і мов. Володіє знаннями мовного різноманіття. Він готовий вивчати інші мови. Він демонструє готовність до мовної самоосвіти, формуванні (між)культурної та перекладацької компетенцій. Крім того, він характеризується відкритістю у засвоєнні загальних і спеціалізованих знань. Він характеризується етичною свідомістю і розуміє необхідність постійного підвищення власних компетенцій.

Продовження навчання

Отримана кваліфікація І рівня вищої світи дає можливість випускнику продовжити навчання за ІІ рівнем вищої освіти за тією ж або суміжною спеціальністю, що закінчується отриманням ступеня магістра (кваліфікація ІІ рівня). Випускник може також продовжити навчання: післядипломна освіта, курси, тренінги, тематично пов'язані з отриманою спеціалізацією.

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти

Випускник напряму підготовки «Прикладна лінгвістика» за ІІ рівнем вищої освіти має передові знання у галузі лінгвістики, перекладознавства, наук про культуру і релігію (зокрема, культури англомовних і німецькомовних країн).

Випускник набуває компетенцій у галузі досконалого володіння англійською та німецькою мовами на рівні C2 відповідно до європейської шкали мовної освіти Ради Європи. Крім того, випускник володіє навичками перекладу на трьох мовах: рідній (мова А) і двох іноземних мовах B (провідна іноземна мова) і C (додаткова іноземна мова).  Він формулює рідною та іноземною мовами усні та письмові тексти, читає і правильно інтерпретує академічні тексти. Ефективно спілкується в різних комунікативних і суспільних ситуаціях. Вивчає і вільно використовує різні стилі і мовні реєстри. Висловлює складні судження і думки, відстоює свою позицію в обговоренні, вміє вести дебати. Вміло застосовує принципи міжкультурного спілкування.

Вільне знання двох іноземних мов, що має зараз вирішальне значення на ринку праці, є основним активом випускника цього напряму.

Під час занять з трансляторики студент знайомиться на поглибленому рівні з правилами переказу і набуває поглиблені навички, необхідні для ефективного письмового та усного перекладу різних типів текстів, у тому числі і спеціалізованих, наукових, журналістських текстів; вміє користуватися термінологією (зокрема, в області економіки, права, туризму, культури) та використовувати у процесі перекладу різні засоби масової інформації та джерела інформації. У рамках занять з перекладу живого слова студент має можливість перевірити свою схильність до виконання послідовних і синхронних перекладів. Під час професійної практики, яка проводиться у процесі навчання, студент використовує на практиці набуті компетенції перекладача: відмінні навички збору, обробки і передачі інформації, а також вчиться взаємодіяти у команді, у тому числі і управляти роботою колективу. Він володіє передовими організаційними навичками, що дозволяють досягти поставлених цілей. Він використовує інформаційні технології, що допомагають роботі філолога і перекладача.

Випускник також знає роботу присяжного перекладача та принципи етики професії перекладача, а також принципи захисту інтелектуальної власності. Знання, навички та компетенції, отримані в рамках вивчення предметів спеціалізації, підвищують його конкурентоспроможність на ринку праці, а також відкривають перед ним можливість створення і ведення власного бізнесу і можливість кар'єрного зростання.

Продовження навчання

Випускник ІІ рівня вищої освіти підготовлений до продовження навчання в аспірантурі та захисту дисертаційного дослідження на здобуття вченого звання за напрямом підготовки «Лінгвістика/ Мовознавство». Він також може навчатися у системі післядипломної освіті, на різних курсах і тренінгах, тематично пов'язаних з даною спеціальністю.

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Прикладна лінгвістика» дає широкі можливості працевлаштування.

Віднести до них можна: будь-які середні і великі компанії, що здійснюють діяльність на міжнародному та національному рівні, банки і страхові компанії, транспортні компанії, видавництва і редакції журналів, туристичні фірми і туристичні агентства, бюро перекладів, неурядові організації, установи культури, дипломатичні представництва, асоціації та фонди, що здійснюють співпрацю з зарубіжними організаціями, органи державного управління та місцевого самоврядування на посадах, що вимагають високого рівня знання іноземних мов;  сектор сучасних бізнес-послуг (BPO, SSC), що шукає співробітників зі знанням іноземних мов.