Прикладна лінгвістика

 

Назва напряму навчання

Прикладна лінгвістика

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за напямом «Прикладна лінгвістика» навчає професійних перекладачів зі знанням двох іноземних мов. Актуальна пропозиція підготовки включає в себе поєднання англійської та німецької мов.

Студенти навчаються в першу чергу письмовому та усному перекладу. У програмі навчання також є предмети лінгвістичного і культурологічного профілю, що стосуються міжкультурного спілкування, але також пов'язані з рідною мовою і рідною культурою студентів, дуже корисних для спілкування з іноземцями. Велика увага приділяється практичній підготовці до професії перекладача, тобто знання юридичних, економічних, технічних проблем і лексики, основ комунікації на підприємстві, принципів створення іміджу компанії або культурних відмінностей у сфері бізнесу між країнами англійської та німецької області мови. 

Прикладна лінгвістика вчить використовувати знання, лінгвістичну і міжкультурну компетентність на практиці і в мовній комунікації в різних областях та в різних сферах. Навчання за цим напрямком готує перекладачів до синхронних і послідовних перекладачів, роботі в закордонних компаніях, видавництвах і ЗМІ. Студенти набувають мовні знання, необхідні для інтерпретації спеціалізованих текстів, набувають здатність перекладати різні жанри текстів - літературні, медіа, наукові та науково-популярні, а також утилітарні та рекламні, настільки значущі у діловому спілкуванні.

Компетентнісна модель випускника

Навчання за І рівнем вищої освіти

 Випускник напряму «Прикладна лінгвістика» має упорядковані базові знання в галузі лінгвістики, літературознавства, перекладознавства і культури країн мовних областей A, B і C.* До ключових компетенцій за цим напрямом, в першу чергу, можна віднести:

·                    теоретичне та практичне знання вибраних мов відповідно до вимог, викладених в описі рівня володіння мовою відповідно до загальноєвропейської шкали мовної освіти: мова B на рівні C1, мова C на рівні B2;

·                    знання основних термінологій в галузі лінгвістичних, літературознавчих, культурологічних і перекладацьких досліджень щодо мов, що вивчаються в рамках напрямку дослідження;

·                    знання основних правил перекладознавства і стратегії перекладу щодо письмових перекладів: має базові знання про специфіку мов, спеціалізованих, проявляє знання спеціалізованої лексики - з області мови, бізнесу, права, ділового листування і дипломатичного, туризму і відпочинку, медичної мови, реклами і маркетингу; вміє застосовувати сучасні інформаційні технології корисні в процесі перекладу, включаючи переклад спеціалізованих текстів;

·                    базове знання окремих історичних, соціальних, релігійних, філософських і політичних питань в міжкультурному вимірі, а також орієнтування у сучасному культурному житті певних мовних областей (наприклад, ЗМІ, театр, кіно).

Завдяки можливості навчання протягом 1 або 2 семестріву заккордонному закладі вищої освіти в рамках програми Erasmus+ , участі у додаткових семінарах, організованих для студентів, випускник проявляє відкритість до інших культур і мов. Володіє знанням мовного різноманіття. Він готовий вивчати інші мови. Він демонструє готовність  до мовної самоосвіти, формуванні (між)культурної та перекладацької компетенцій. Крім того, він характеризується відкритістю у засвоєнні загальних і спеціалізованих знань. Він характеризується етичною свідомістю і розуміє необхідність постійного підвищення власної компетенції.

Отримана кваліфікація першого рівня вищої світи дає можливість випускнику продовжити навчання за ІІ рівнем вищої освіти за тією ж або суміжною спеціальністю, що закінчується отриманням ступеня магістра (кваліфікація другого рівня). Випускник може також продовжити навчання в аспірантурі, а також різних видах курсах, пов'язаних зі спеціальністю.

* Мова А: польська мова, мова B: провідна іноземна мова, мова C: додаткова іноземна мова.

Навчання за ІІ  рівнем вищої освіти

Випускник напряму підготовки «Прикладна лінгвістика» за ІІ рівнем вищої освіти має передові знання у галузі лінгвістики перекладознавства, наук про культуру і релігію (зокрема, культури англомовних і німецькомовних країн).

Випускник набуває особливих компетенцій у галузі володіння англійською та німецькою мовами на рівні C2 відповідно до європейської шкали мовної освіти Ради Європи. Крім того, випускник володіє навичками перекладу на трьох мовах: рідній (мова А) і двох іноземних мовах B (провідна іноземна мова) і C (додаткова іноземна мова).  Він формулює рідною та іноземною мовами усні та письмові тексти, читає і правильно інтерпретує академічні тексти. Ефективно спілкується в різних комунікативних і суспільних ситуаціях. Вивчає і вільно використовує різні стилі і мовні регістри. Висловлює складні судження і думки, відстоює свою позицію в обговоренні, вміє вести дебати. Вміло застосовує принципи міжкультурного спілкування.

Вільне знання двох іноземних мов, що має зараз вирішальне значення на ринку праці, є основним активом випускника цього напрямку.

Під час трансляторських занять студент знайомиться на поглибленому рівні з  правилами переказу і набуває поглиблені навички, необхідні для ефективного письмового та усного перекладу різних типів текстів, у тому числі і спеціалізованих, наукових, журналістських текстів; вміє користуватися термінологією (зокрема, в області економіки, права, туризму, культури) та використовувати в процесі перекладу різні засоби масової інформації та джерела інформації. В рамках занять з перекладу живого слова студент має можливість перевірити свою схильність до виконання послідовних і синхронних перекладів. Під час професійної практики, яка проводиться в процесі навчання, студент використовує на практиці набуті компетенції перекладача: відмінні навички збору, обробки і передачі інформації, а також вчиться взаємодіяти в команді, у тому числі і управляти роботою колективу. Він володіє передовими організаційними навичками, що дозволяють досягти поставлених цілей. Він використовує інформаційні технології, що допомагають роботі філолога і перекладача.

Випускник також знає роботу присяжного перекладача та принципи етики професії перекладача, а також принципи захисту інтелектуальної власності. Знання, навички та компетенції, отримані в рамках вивчення предметів спеціалізації, підвищують його конкурентоспроможність на ринку праці, а також відкривають перед ним можливість створення і ведення власного бізнесу і можливість кар'єрного зростання.

Випускник ІІ рівня вищої освіти підготовлений до продовження навчання в аспірантурі та захисту дисертаційного дослідження на здобуття вченого звання за напрямом підготовки «Лінгвістика». Він також може навчатися у системі післядипломної освіті, на різних курсах і тренінгах, тематично пов'язаних з досліджуваною спеціальністю.

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Прикладна лінгвістика» дає широкі можливості працевлаштування.

Віднести до них можна: будь-які середні і великі компанії, що ведуть діяльність на міжнародному та національному рівні, банки і страхові компанії, транспортні компанії, видавництва і редакції журналів, туристичні фірми і туристичні агентства, бюро перекладів, неурядові організації, культурні установи, дипломатичні представництва, асоціації та фонди, що здійснюють співпрацю з зарубіжними організаціями, органами державного управління та місцевого самоврядування на посадах, які вимагають експертного знання іноземних мов;  сектор сучасних бізнес-послуг (BPO, SSC), що шукає співробітників зі знанням іноземних мов.