Інженерія матеріалів

Назва напряму навчання

Інженерія матеріалів

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

 

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Опис напряму навчання/ спеціальності

Навчання за напрямом підготовки «Інженерія матеріалів» дозволяє отримати знання у галузі виробництва, переробки та дослідження сучасних інженерних матеріалів, що використовуються в аерокосмічній, автомобільній, електронній та подібних галузях.

Студент вибирає одну з чотирьох спеціальностей:

·       «Нанотехнології та нанокомпозитні матеріали»;

·       «Технології авіаційних матеріалів»;

·       «Матеріали наноелектроніки»;

·       «Неінвазивні методи дослідження матеріалів».

Компетентнісна модель випускника

Випускник за напрямом підготовки «Інженерія матеріалів» володіє міждисциплінарними знаннями у галузі науки і техніки. Він має інженерну компетентність у проєктуванні, виробництві, обробці та випробуванні нових матеріалів, з особливим акцентом на функціональних матеріалах та наноматеріалах. Набуті знання дозволяють використовувати спеціалізоване інженерне програмне забезпечення (Comsol, Ansys, Invetor) у процесах створення та моделювання нових матеріалів та пристроїв разом із контролем за допомогою методів неруйнівного контролю (NDT).

Випускники компетентні у використанні нанотехнологій у широкому розумінні цього терміну в житті людини (біонаноматеріали, бактерицидні нанопокриття, біосенсори, інфрачервоні детектори).

Залежно від обраної спеціальності, випускник має навички проведення передових технологічних процесів, таких як: молекулярно-променева епітаксія (MBE), осадження тонких плівок з газової фази (PVD). Він використовує передові методи дослідження, пов'язані з електронною мікроскопією (SEM), атомно-силовою мікроскопією (AFM/STM), рентгенівською дифракцією XRD, Раман-спектроскопією та SIMS.

Набуті знання та навички дозволяють випускникам працевлаштуватися на промислових підприємствах, у науково-дослідних центрах, а також у науково-дослідних установах.

Випускники І (бакалаврського) рівня вищої освіти підготовлені до продовження навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Інженерія матеріалів» дає можливість працевлаштування:

·       інженером матеріалів,

·       технологом-конструктором,

·       керівником відділу / проєкту,

·       спеціалістом сучасних технологій,

·       технічним консультантом щодо трансферу сучасних матеріалів і технологій,

·       торговельним представником у технічній галузі,

·       інспектором технічної документації.

 

 

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Опис напряму навчання/ спеціальності

Навчання за напрямом підготовки «Інженерія матеріалів» дозволяє отримати знання у галузі виробництва, переробки та дослідження сучасних інженерних матеріалів, що використовуються в аерокосмічній, автомобільній, електронній та подібних галузях.

Студент вибирає одну з чотирьох спеціальностей:

·       «Матеріальні технології в аерокосмічній промисловості»;

·       «Нанокомпозитні та функціональні матеріали»;

·       «Наноелектроніка»;

·       «Наноматеріали в медицині та біотехнології»

Компетентнісна модель випускника

Випускник за напрямом підготовки «Інженерія матеріалів» володіє знаннями у галузі виробництва, переробки та дослідження матеріалів, знає методи добору матеріалів відповідно до їх застосування і методів оцінки їх властивостей. Він володіє знаннями сучасних технологій виробництва, пов’язаних із технологічними процесами, зокрема: молекулярно-променева епітаксія (МПЕ) та методи дослідження, пов'язані з електронною мікроскопією, атомно-силовою мікроскопією та іншими сучасними методами дослідження матеріалів, наприклад, SIMS, EPR, XRD.

Отримані випускниками знання, уміння і навички мають універсальний характер, що дає можливість для їх подальшого розвитку. Набуті знання та навички дозволяють випускникам працювати в області застосування матеріалів, створення нових та вдосконалення традиційних технологічних пристроїв і ліній, що використовуються у промисловості, зокрема: плазмове та магнетронне розпилення або хімічне осадження з газової фази.

Отримані знання, уміння і навички мають універсальний характер, що дозволяє їх подальший розвиток. Випускники ІІ (магістерського) рівня вищої освіти підготовлені до продовження навчання за ІІІ рівнем вищої освіти (аспірантура, докторська школа).

Перспективи працевлаштування

Випускник підготовлений до роботи у науково-дослідних, промислових, діагностичних лабораторіях; в організаціях, що виробляють апаратуру із застосуванням високих технологій і технологічних процесів; у малих, середніх і великих промислових підприємствах; консалтингових і проєктних організаціях; підприємствах з обороту інженерних матеріалів і спеціальної апаратури для дослідження структури і властивості конструкційних матеріалів.

Навчання за напрямом «Інженерія матеріалів» дає можливість працевлаштування на посаді:

·       інженера матеріалів;

·       технолога-конструктора;

·       керівника відділу або проєкту;

·       спеціаліста сучасних технологій;

·       технічного консультанта на підприємствах, що займаються трансфером матеріалів і технологій;

·       торговельного представника у технічній галузі;

·       інспектора технічної документації.