Біотехнологія

 

Назва напряму навчання Біотехнологія 
Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна) форма навчання

 
Опис спеціальності

 

Випускник напряму підготовки «Біотехнологія» має знання в області досягнень біотехнології та можливості їх використання в соціально-економічному житті, у створенні і розвитку форм індивідуального підприємництва. Він знає закони математики, фізики, біофізики; загальної, неорганічної та органічної хімії, необхідні для розуміння та опису явищ, що відбуваються в живих організмах. Він знає основи інформаційних технологій. Знає термінологію і способи застосування інструментів інженерної графіки у вирішенні наукових завдань. Він знає правила безпеки та гігієни праці в біотехнологічній лабораторії; а також правила ергономіки щодо роботи з використанням дослідницького апарату. Він знає основи біохімічного, молекулярного і клітинного функціонування організмів, принципи передачі і вираження генетичної інформації та її перетворення в систему тривимірних молекул, взаємодіючих між собою. Він знає основні механізми регуляції розвитку і фізіологічних процесів живих організмів і способи їх аналізу. Він визначає і класифікує біологічно активні речовини, потенційно використовувані в економіці. Знає властивості ферментів і можливості їх використання для проведення біотехнологічних процесів; знає властивості і методи промислового вирощування мікроорганізмів. Він знає молекулярні методи і технології, що використовуються в дослідженнях генетичного матеріалу. Володіє знаннями технологічних аспектів біотехнології в області методів балансування біохімічних процесів, кінетики перетворень в біореакторах, процесів поділу і очищення біотехнологічних продуктів, у тому числі механічних методів поділу суспензій і дезінтеграції клітин, екстракції, дистиляції, випрямлення,  кристалізації, сорбції, мембранних і хроматографічних методів,  сушки біологічних матеріалів, тощо. Він знає конструкцію і застосування основної апаратури і пристроїв, що використовуються в біохімічних технологіях. Він знає принципи організації біотехнологічного виробництва і типові технології, використовувані для отримання біопродуктів. Він знає основні інструменти та біотехнологічні процеси, що використовуються в охороні навколишнього середовища, сільському господарстві та медицині. Він володіє знаннями в області захисту інтелектуальної власності. Він має базові знання принципів управління якістю в лабораторній практиці.

Випускник володіє навичками використання математичних інструментів для опису фізичних, хімічних і біологічних явищ і процесів. Він може описати фізичні та хімічні явища і процеси в природі. Він використовує методи раціонального органічного синтезу. Він може використовувати основні інформаційні технології для отримання та обробки інформації, а також для аналізу In silico (за допомогою  комп'ютерної симуляції) нуклеотидних і амінокислотних послідовностей. Він може робити економічний аналіз і здійснювати підприємницьку діяльність. Майбутній фахівець може виконувати технічне креслення і використовувати інструменти інженерної графіки в дослідницьких роботах і для опису технологічних процесів. Застосовує принципи безпеки та ергономіки лабораторної роботи. Він знає англійську мову в галузі біотехнології та науки. Він представляє і розуміє біохімічні, молекулярні та клітинні основи функціонування організмів. Він об'єднує дані, що надходять з окремих областей експериментальної біології щодо ієрархічної організації біологічних процесів. Він використовує інструменти експериментальної біології. Він ідентифікує, виділяє і визначає властивості окремих біологічно активних речовин. Він розробляє і виконує маніпуляції з біологічним матеріалом. Він використовує молекулярні дані в біологічних, медичних та біотехнологічних дослідженнях. Він може працювати з основними апаратами і пристроями, використовуваними в біохімічних технологіях. Він може застосовувати, проектувати та розвивати технологічні лінії і збільшувати масштаби біотехнологічних процесів. Застосовує процеси отримання, розділення та очищення біопродуктів. Він може кількісно описати основні біотехнологічні процеси. Може використовувати процедури та законодавчі акти щодо захисту інтелектуальної власності в економіці.

Випускник володіє соціальною компетентністю усвідомлення постійного самовдосконалення,  поглиблення і розширення власних знань. Він може співпрацювати в групі. Уміє правильно виявляти і вирішувати наукові проблеми. Він усвідомлює роль природних і технічних наук в економіці. Він демонструє відповідальність за ввірений йому обсяг дослідницької роботи, за власну працю та роботу співробітників. Він відповідає за ввірене йому обладнання, повагу до власної і чужої роботи. Він обізнаний про використання технічних і технологічних аспектів біотехнології в розвитку економіки. Він обізнаний про ризики і може оцінити наслідки свого бізнесу в галузі біотехнологій.

 

Випускник спеціальності «Аналітична біотехнологія» володіє знаннями в області сучасних аналітичних методів з використанням молекулярних інструментів, що використовуються у промисловості, медицині та сільському господарстві. Він знає можливості використання біологічного матеріалу в біотехнології та застосування основних експериментальних і лабораторних методів в молекулярній біології. Він знає основи проведення процесів синтезу та очищення білків, їх використання в біосенсориці та біотехнології харчових продуктів. Він знає методи молекулярної діагностики людей і тварин з використанням інструментів молекулярної біології. Він знає правила роботи зі спеціалізованими культурами клітин ссавців і біоінженерією еукаріотичних клітин, зокрема пов'язаних з клонуванням тварин. Він знає методи виявлення факторів, потенційно небезпечних для навколишнього середовища. Він знає методи ветеринарної біотехнології, які використовуються для підтримки доброго стану тварин. Він володіє сучасними знаннями в області аналітичних аспектів біотехнології тварин, рослин, продуктів харчування та медицини. Володіє необхідними знаннями для проведення експериментальних робіт проектного характеру в області аналітичних аспектів біотехнології.

Випускник володіє навичками використання сучасних і спеціалізованих інструментів молекулярної біотехнології в лабораторіях різного дослідницького профілю. Він може виробляти, модифікувати та застосовувати ферменти як біосенсори. Він може використовувати імунодіагностичні методи та методи молекулярної діагностики, що використовуються в біотехнології тварин, рослин та медицини. Він вміє керувати клітинними культурами тварин і людини, щоб використовувати їх в якості лабораторної дослідницької моделі. Застосовує методи інструментального аналізу в галузі охорони навколишнього середовища та аналізу харчових продуктів. Він може використовувати методи молекулярного аналізу для вирішення дослідницьких завдань. Він може використовувати аналітичні інструменти для розробки та моніторингу виробничих технологій. Він може критично перевіряти дослідницькі гіпотези; розробляти, інтерпретувати та планувати етапи експериментів. Він може збирати літературні джерела, в тому числі іноземними мовами, аналізувати їх та презентувати.

Випускник володіє соціальними компетенціями в усвідомленні важливості соціальної, професійної та етичної відповідальності за виробництво якісної їжі, благополуччя тварин, формування і стан навколишнього середовища. Він усвідомлює важливість біотехнології у сталому економічному розвитку. Він усвідомлює необхідність моніторингу ризиків, пов'язаних із застосуванням нанотехнологій в медицині та охороні навколишнього середовища. Він усвідомлює необхідність розробки нових технологій, в тому числі при розробці діагностичних тестів. Проявляє креативність і самостійність у прийнятті заходів і виборі відповідних методів для їх реалізації.

 

Випускник спеціальності «Медична біотехнологія» володіє знаннями в області сучасних аналітичних методів з використанням молекулярних інструментів, що використовуються в медицині та аналітиці. Він знає можливості використання біологічного матеріалу в біотехнології та застосування основних експериментальних і лабораторних методів в молекулярній біології, цитогенетиці та медицині. Він знає методи молекулярної діагностики людей і тварин з використанням інструментів молекулярної біології. Він знає правила роботи зі спеціалізованими культурами клітин ссавців і біоінженерією еукаріотичних клітин, в тому числі пов'язаних з клонуванням тварин. Він знає методи виявлення потенційно небезпечних для навколишнього середовища факторів. Він має сучасні знання в області аналітичних аспектів біотехнології тварин, рослин, продуктів харчування та медицини. Володіє необхідними знаннями для проведення експериментальних робіт проектного характеру в області аналітичних і медичних аспектів біотехнології.

Навички використання сучасних і спеціалізованих інструментів молекулярної біотехнології в лабораторіях різного дослідницького профілю. Він може використовувати імунодіагностичні, цитогенетичні методи та методи молекулярної діагностики, що використовуються в біотехнології тварин, рослин та медицини. Він вміє працювати з клітинними культурами тварин і людини, щоб використовувати їх в якості лабораторної дослідницької моделі. Застосовує методи інструментального аналізу в медицині і фармацевтиці, аналізі продуктів харчування тощо. Він може використовувати методи молекулярного аналізу для вирішення дослідницьких завдань. Він може критично перевіряти дослідницькі гіпотези. Він може розробляти, інтерпретувати та планувати етапи експериментів. Він може збирати літературні джерела, в тому числі іноземними мовами, аналізувати їх, розробляти і потім представляти.

Соціальна компетентність в усвідомленні важливості соціальної, професійної та етичної відповідальності за виробництво якісної їжі, формування і стан навколишнього середовища, здоров'я і безпеку людей. Він усвідомлює важливість біотехнологій у сталому економічному розвитку. Він усвідомлює необхідність моніторингу ризиків, пов'язаних із застосуванням інструментів біотехнології в медицині та охороні навколишнього середовища. Він усвідомлює необхідність розробки нових технологій, в тому числі при розробці діагностичних тестів. Проявляє креативність і самостійність у прийнятті заходів і виборі відповідних методів для їх реалізації.

 

Випускник напряму «Біотехнологія»  II рівня вищої освіти володіє знаннями в області розробки базових гіпотез, планування експериментів, вибору та оптимізації експериментальних методів. Він знає методи експериментальної біології та інструменти біоінформатики та статистики для розробки та перевірки експериментальних даних. Він знає конструкцію і застосування спеціалізованих апаратів і пристроїв, що використовуються в біотехнологіях. Він володіє знаннями в галузі біоінженерії, біохімічних аспектів біотехнології, використання нанотехнологій в лабораторній практиці і біотехнології в медицині. Володіє знаннями, що дозволяють описувати і пояснювати процеси і явища, що відбуваються в природі, мають також значення в біотехнології. Він знає етичні аспекти генетичних і клітинних маніпуляцій і правове регулювання біотехнологій. Він знає системи управління якістю в біотехнологіях і суміжних галузях. Він володіє знаннями в області екологічних, економічних та організаційних аспектів біотехнології. Він володіє знаннями в області підготовки дослідницьких проектів і залучення фінансових коштів, призначених для їх реалізації.

Випускник має навички в проектуванні та проведенні експериментальної процедури, підбору відповідних дослідницьких інструментів. Він може самостійно інтерпретувати та розробляти експериментальні результати у формі, придатній для публікації. Він може використовувати спеціалізовані комп'ютерні програми, включаючи статистичні інструменти та веб-бази для розробки та збору даних. Він використовує інструменти експериментальної біології, біохімії та аналітичної хімії, інструменти генної інженерії щодо клітин мікроорганізмів, рослин і тварин для їх генетичної модифікації. Він може зробити молекулярну і біохімічну характеристику вироблених біопродуктів. Він інтегрує нанотехнологію з біотехнологією. Він може використовувати інструменти молекулярної біотехнології в медицині, сільському господарстві та промисловості. Він може використовувати наукову літературу англійською мовою в галузі біотехнології і науки, а також використовувати отриману інформацію для своїх власних досліджень і публічних виступів. Він може визначати екологічні, економічні та соціальні аспекти біотехнології. Він може оцінити переваги та ризики вивільнення генетично модифікованих організмів у навколишнє середовище. Крім того, він демонструє самостійність у розвитку власних дослідницьких інтересів на основі поточних тенденцій в науці та економіці.

Соціальної компетентності в області безперервного самовдосконалення,  засвоєння і розширення власних знань. Він може співпрацювати в групі. Він може правильно виявляти і вирішувати наукові проблеми. Він може діяти заповзятливо і відповідально. Він демонструє відповідальність за ввірений обсяг дослідницької роботи, за власну та іншу працю. Він піклується про те, щоб поважати свою і чужу роботу. Він обізнаний про ризики і може оцінити наслідки свого бізнесу в галузі біотехнологій. Він усвідомлює важливість соціальної, професійної та етичної відповідальності за виробництво якісної їжі, благополуччя тварин, формування і стан навколишнього середовища. Він усвідомлює важливість біотехнологій у сталому економічному розвитку. Проявляє креативність і самостійність у прийнятті заходів і виборі відповідних методів для їх реалізації.

 

 

 

 

Компетентнісна модель випускника

Випускник напрямку «Біотехнології» І рівня вищої освіти інженерної спеціалізації підготовлений для роботи в компаніях і лабораторіях біотехнологічної промисловості, а також суміжній промисловості; роботи в науково-дослідних, контрольних і діагностичних лабораторіях. Він може виконувати базову аналітику і працювати з використанням біологічного матеріалу, знає роботу дослідницького апарату і технологічного обладнання. Він самостійно розвиває власні професійні навички і підготовлений до вступу на навчання за ІІ рівнем вищої освіти.

 

Випускник напряму навчання «Біотехнологія» за ІІ рівнем вищої освіти підготовлений до роботи у науково-дослідних підприємствах біотехнологічної галузі та споріднених галузей; у науково-дослідних, діагностичних і контролюючих лабораторіях, що займаються біотехнологічними процесами. Майбутній фахівець самостійно розвиває власні професійні уміння і навички, підготовлений до вступу на навчання в аспірантурі.

 

 

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Біотехнологія» дає можливість працевлаштування:

  • інженером / фахівцем в компаніях  біотехнологічного, біологічного, фармацевтичного профілю або суміжних з вищевказаними;

  • фахівцем у науково-дослідних інститутах і центрах;

  • аналітиком в діагностичних лабораторіях та лабораторіях з контролю якості;

  • фахівцем в установах з нагляду і контролю якості.