Біотехнологія

Назва напряму навчання

Біотехнологія

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

  Навчання за напрямом підготовки «Біотехнологія» здійснюється за І (бакалаврським) та ІІ (магістерським) рівнями вищої освіти. І рівень - це 7-семестрове навчання інженерської спеціалізації. Після 4 семестру навчання (І рівня вищої освіти) студент може вибрати спеціальність «Аналітична біотехнологія» або «Медична біотехнологія». Навчання за ІІ рівнем вищої освіти триває 3 семестри і реалізується у рамках спеціальності «Молекулярна біотехнологія».

Опис спеціальності

Спеціальність «Аналітична біотехнологія», інженерська спеціалізація:

В рамках навчання студент здобуває знання про сучасні аналітичні методи з використанням молекулярних інструментів, що застосовуються у промисловості, медицині та сільському господарстві. Зокрема, студент знайомиться з методами молекулярної діагностики, спеціалізованими культурами клітин ссавців, біосенсорами, біоінженерією еукаріотичних клітин. Він набуває навичок використання сучасних та спеціалізованих інструментів молекулярної біотехнології у лабораторіях з різним профілем досліджень.

Випускник вміє працювати з імунодіагностичними методами та методами молекулярної діагностики, що використовуються у біотехнології тварин, рослин та медицині. Застосовує інструментальні методи аналізу в охороні навколишнього середовища та аналізі харчових продуктів. Набуває досвіду культивування мікроорганізмів у біореакторах. Вміє використовувати методи молекулярного аналізу для вирішення дослідницьких завдань. Студент розвиває усвідомлення важливості біотехнологій для сталого економічного розвитку. Розуміє важливість мікроорганізмів, зокрема бактерій, дріжджів та мікроводоростей у біотехнології. Усвідомлює необхідність розвитку нових технологій, у тому числі в розробці діагностичних тестів.

Спеціальність «Медична біотехнологія», інженерська  спеціалізація:

Під час навчання студент здобуває знання у галузі сучасних аналітичних методів з використанням молекулярних інструментів, що застосовуються у медицині та аналітиці. Він знає можливості використання біологічного матеріалу у біотехнології та застосування основних експериментальних і лабораторних методів у молекулярній біології, цитогенетиці та медицині. Набуває навичок використання сучасного та спеціалізованого інструментарію молекулярної біотехнології у лабораторіях різного дослідницького профілю. Випускник вміє працювати з культурами клітин тварин і людини для використання в якості лабораторної дослідницької моделі. Застосовує інструментальні методи аналізу у медицині та фармації, аналізі харчових продуктів, тощо. Студент розвиває усвідомлення важливості біотехнологій для сталого економічного розвитку. Усвідомлює необхідність розвитку нових технологій, зокрема, при розробці діагностичних тестів.

Спеціальність «Молекулярна біотехнологія» ІІ рівня вищої освіти:

Під час навчання у магістратурі студент розвиває знання у галузі застосування молекулярних методів в експериментальній біології, біотехнології, біоінженерії та нанобіотехнології. Студент знайомий з системами управління якістю у біотехнології та суміжних галузях і вміє здійснювати молекулярну та біохімічну характеристику вироблених біопродуктів. Студент уміє використовувати інструменти експериментальної біології, біохімії та аналітичної хімії, інструменти генної інженерії по відношенню до клітин мікроорганізмів, рослин і тварин з метою їх генетичної модифікації.

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму навчання «Біотехнологія» І рівня вищої освіти інженерної спеціалізації підготовлений до роботи у компаніях і лабораторіях біотехнологічної промисловості, а також суміжній промисловості; до роботи у науково-дослідних, контрольних і діагностичних лабораторіях. Він може виконувати базову аналітику і працювати з використанням біологічного матеріалу, знає роботу дослідницького апарату і технологічного обладнання. Він самостійно розвиває власні професійні навички і підготовлений до вступу на навчання за ІІ рівнем вищої освіти.

Випускник напряму навчання «Біотехнологія» за ІІ рівнем вищої освіти підготовлений до роботи у науково-дослідних підприємствах біотехнологічної галузі та споріднених галузей; у науково-дослідних, діагностичних і контролюючих лабораторіях, що займаються біотехнологічними процесами. Майбутній фахівець самостійно розвиває власні професійні уміння і навички, підготовлений до вступу на навчання в аспірантурі (докторській школі).

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Біотехнологія» дає можливість працевлаштування:

·        інженером / фахівцем у компаніях біотехнологічного, біологічного, фармацевтичного профілю або суміжних з вищевказаними;

·        фахівцем у науково-дослідних інститутах і центрах;

·        аналітиком у діагностичних лабораторіях та лабораторіях із контролю якості;

·        фахівцем в установах з нагляду і контролю якості;

·        торговим представником у медичних, біотехнологічних фірмах.