Біологія

 

Назва напряму навчання Біологія
Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна) форма навчання

Опис спеціальності

З 1996 року у Жешувському університеті здійснюється навчання за напрямом підготовки «Біологія». Навчальний процес здійснюється на І (бакалаврському) і ІІ (магістерському) рівнях вищої освіти стаціонарної та нестаціонарної форм навчання. Навчання за напрямом підготовки «Біологія» здійснюється висококваліфікованими викладачами у сучасних аудиторіях і лабораторіях, оснащених спеціальною дослідницькою апаратурою. Навчальний процес за напрямом «Біологія» відрізняється переліком різноманітних предметів для навчання за вибором, заснованим на дослідженнях, проведених співробітниками Інституту біології та біотехнології, а також останніми тенденціями і напрямками у розвитку біологічних наук. Відрізняє цей напрям навчання можливість участі студентів у наукових дослідженнях і польових заняттях з використанням сучасного обладнання. Студент за фахом «Біологія» може розвивати свої інтереси в рамках наукових кіл, а також брати участь у заходах з популяризації науки.

В рамках навчання за напрямом підготовки «Біологія»  вже на І рівні вищої освіти є можливість вибрати спеціальність: «Експериментальна біологія» або «Екологічна біологія», а потім продовжити за ними навчання на ІІ рівні вищої освіти.

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Біологія» І рівня (бакалаврського) вищої освіти володіє знаннями з загальних питань біології, базуючихся на основах природничих наук; використовує відповідну термінологію та володіє знаннями, уміннями та навичками, компетенціями у галузі біологічних наук. Випускник володіє теоретичними знаннями, що дозволяють пояснювати явища та фізичні, хімічні і біологічні процеси, які відбуваються у живих організмах на різному рівні їх організації. Він знає і розуміє закони природи та взаємозалежність елементів навколишнього середовища. Випускник знає і розуміє біохімічні, генетичні, молекулярні і фізіологічні основи функціонування проеукаріотичних і еукаріотичних організмів. Він володіє знаннями про механізм токсичної дії окремих сполук природного і антропогенного походження, екологічної обумовленості функціонування організмів у навколишньому середовищі, а також актуальні проблеми охорони навколишнього середовища і природи. Майбутній фахівець має навички користування науково-дослідною апаратурою, різними методами дослідження, зокрема: біохімічними, мікробіологічними, генетичними, молекулярними і імунологічними; уміє організувати роботи у польових умовах. Він підготовлений як до групової роботи, так і до самостійної реалізації поставлених завдань.

Випускник ІІ рівня (магістерського) вищої освіти напряму підготовки «Біологія» має поглиблені знання в галузі біологічних наук, а також спеціалізовані знання з обраної спеціальності. Випускник володіє навичками використання спеціалізованого науково-дослідного апарату і передових методів дослідження.

Спеціальність «Експериментальна біологія»

Випускник володіє спеціальними знаннями і навичками в області молекулярної біології, генної інженерії та окремих аспектів внутрішньоклітинних процесів. Випускник може планувати і проводити наукові експерименти, а також описувати і інтерпретувати отримані результати. Випускник також володіє практичними навичками проведення аналізів з використанням біологічного матеріалу.

Спеціальність «Екологічна біологія» Випускник володіє спеціальними знаннями в галузі біології різних груп рослин і тварин, моніторингу навколишнього середовища і питань, пов'язаних з еволюцією, філогенезом і палеобіологією. Він володіє навичками, що дозволяють виявляти зникаючі види рослин, тварин і природних місць проживання, а також виконувати завдання польових досліджень.

 

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Біологія» дає можливість працевлаштування у:

  • науково-дослідних, аналітичних, екологічних лабораторіях;

  • школах та інших навчальних закладах (після завершення додаткового педагогічного курсу),

  • польових науково-дослідних станціях та установах, пов'язаних з охороною природи та екологічною освітою;

  • фармацевтичних, медичних, мікробіологічних фірмах;

  • музеях, наукових центрах та установах, що популяризують науку;

  • органах державного управління та місцевого самоврядування.