Біологія

Назва напряму навчання

Біологія

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна) форма навчання

Навчання за І рівнем вищої освіти (бакалаврським)

стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна) форма навчання

Опис напряму підготовки

Під час навчання за  напрямом підготовки «Біологія» студенти вивчають життя на різних рівнях його організації. Це дозволяє студенту отримати широкі та ґрунтовні знання біології, а також розширити компетенції у цій галузі науки. Біологія - одна з галузей науки, що найшвидше розвивається, досягнення якої широко використовуються у різних сферах людської діяльності.

Опис спеціальності

 

В рамках навчання за напрямом підготовки «Біологія» вже на І рівні вищої освіти (у 4 семестрі) є можливість вибрати спеціальність: «Експериментальна біологія» або «Екологічна біологія».

 

Спеціальність «Експериментальна біологія» дозволяє студентам отримати поглиблені знання біології на клітинному та молекулярному рівнях, а також уміння користуватися спеціалізованим дослідницьким обладнанням та сучасними методами, що застосовуються у біологічних дослідженнях.

Спеціальність «Екологічна біологія» дає ґрунтовні знання екології екосистем, а також вміння планувати і проводити польові та лабораторні дослідження, аналізувати зібрані кількісні та якісні дані.

Незалежно від обраної спеціальності та у зв'язку з тим, що ключові питання біології реалізуються у рамках основних предметів, студент має можливість обрати будь-яку спеціальність під час навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти.

Компетентнісна модель випускника

Випускник напряму підготовки «Біологія» І рівня (бакалаврського) вищої освіти володіє знаннями біологічних наук і використовує відповідну наукову термінологію природничих наук. Випускник володіє теоретичними знаннями, що дозволяють пояснювати явища та фізичні, хімічні і біологічні процеси, які відбуваються у живих організмах на різному рівні їх організації. Він розуміє взаємозв'язки між різними типами життєвих процесів, що відбуваються у ядерних та неядерних організмах на молекулярному рівні. Крім того, випускник обізнаний з сучасними екологічними та природоохоронними проблемами, сприймає та розуміє взаємодію між живими організмами та абіотичним середовищем, знає та адекватно обирає різноманітні методи, методики та дослідницькі інструменти для проведення лабораторних аналізів та польових робіт. Випускник володіє мовними навичками на рівні B2 + згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції. Він підготовлений як до групової роботи, так і до самостійної реалізації поставлених завдань.  Випускники володіють глибокими знаннями та відповідними навичками, що дозволяють їм проводити лабораторні аналізи біологічного матеріалу та біологічні польові дослідження. Отримані знання, навички та досвід дозволяють випускникам працевлаштуватися у науково-дослідних та аналітичних лабораторіях, органах державного управління та місцевого самоврядування, в установах, діяльність яких пов'язана з охороною навколишнього природного середовища. Крім того, випускники підготовлені до самостійного розвитку своїх професійних навичок і, незалежно від обраної спеціальності, а також завдяки тому, що ключові питання біології реалізуються у рамках основних предметів, студенти мають можливість вибрати будь-яку спеціальність під час навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Біологія» дає можливість працевлаштування:

·       у польських та закордонних дослідницьких та аналітичних лабораторіях;

·       у польських та закордонних науково-дослідних підрозділах;

·       у фармацевтичних, медичних, косметичних та харчових компаніях;

·       в органах державного управління та місцевого самоврядування;

·       в установах, пов'язаних з охороною навколишнього середовища;

·       в установах, що популяризують науку.

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти (магістерським)

 

Назва напряму навчання

Біологія

Рівень підготовки і форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна) форма навчання

Опис напряму підготовки

Біологія - багата і різноманітна галузь науки, пов'язана з пізнанням, розумінням та інтерпретацією фундаментальних процесів, що відбуваються на всіх рівнях організації життя, а її безперервний розвиток і відкриття використовуються у різних сферах людської діяльності.

Біологія – унікальна галузь знань, яка дозволяє отримати ґрунтовну освіту у сфері природничих наук. В епоху стрімкого розвитку знань і технологій спеціальності «Молекулярна діагностика» та «Моніторинг навколишнього середовища» є одними з найбільш затребуваних на ринку праці.

Крім того, унікальність Підкарпатського регіону на різних рівнях відображена у концепції біологічної освіти, яка відповідає сучасним викликам біологічних наук та очікуванням роботодавців, які шукають освічених, компетентних біологів.

Спеціальність «Молекулярна діагностика» базується на застосуванні методів молекулярної біології для вивчення захворювань людини, включаючи інфекційні, спадкові та онкологічні хвороби. Дослідження у цій галузі зосереджені на геномному та протеомному аналізі для виявлення біомаркерів хвороб, створення кращих діагностичних тестів і, як наслідок, - відкриття нових методів лікування. Навчання за цією спеціальністю надає студентам досвід у галузі біоінформатики, аналітичних, біохімічних, інструментальних та молекулярних методів, тим самим підвищуючи їхню компетентність та привабливість на ринку праці.

У зв'язку з багатогранними  цивілізаційними змінами, постійним розвитком нових галузей промисловості та впливом на навколишнє природне середовище, наприклад, різних видів відходів виробництва, пріоритетним завданням є постійний моніторинг його окремих елементів і прагнення зберегти біорізноманіття та природність середовищ існування. Спеціальність «Моніторинг навколишнього середовища» дозволяє підготувати компетентних випускників, готових до роботи в інспекціях та підрозділах, що займаються моніторингом навколишнього середовища та охороною навколишнього середовища у широкому розумінні.

Опис спеціальності

Під час навчання за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти студент має можливість обрати одну з двох спеціальностей: «Молекулярна діагностика» та «Моніторинг навколишнього середовища». Вибір здійснюється на початку1 року навчання. Обидві спеціальності дозволяють студенту отримати глибокі знання у галузі біологічних наук, а також вміння організовувати технічні та наукові засоби та вміння вибирати методи та методики досліджень для виконання відповідних завдань у рамках своєї професійної діяльності. Дані спеціальності відповідають потребам місцевого ринку праці, але також дозволяють студентам працювати за межами Польщі.

Спеціальність «Молекулярна діагностика» дозволяє студентам отримати поглиблені знання біоінформатики, біохімії, аналітики, молекулярної діагностики та вміння вибирати методи і технології, що використовуються у даний час у діагностиці.

Спеціальність «Моніторинг довкілля», з іншого боку, дозволяє отримати спеціальні знання для опису та оцінки стану природних ресурсів, завдяки знанням та вмінню ідентифікувати види та місця їх існування, а також оцінювати фізичні та хімічні параметри та ступінь трансформації навколишнього середовища.

Компетентнісна модель випускника

Випускник ІІ рівня (магістерського) вищої освіти напряму підготовки «Біологія» має поглиблені знання у галузі біологічних наук, уміє вибирати відповідні методи і методики дослідження та вміло організовує технічні засоби для виконання завдань, що входять до сфери його професійної діяльності. Випускник володіє мовними навичками на рівні B2 + згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції. Він підготовлений до роботи  як у групі, так і до ролі координатора.  Випускники підготовлені до навчання в аспірантурі (докторській школі).

Випускник зі спеціальності «Молекулярна діагностика» володіє спеціальними знаннями біоінформаційних, біохімічних, аналітичних, молекулярних та інструментальних методів та можливостей їх використання у роботі з біологічним матеріалом, які є основою сучасної діагностики. Компетенції дозволяють випускнику працювати у науково-дослідних, діагностичних, аналітичних та криміналістичних лабораторіях, а також у компаніях, що займаються виробництвом та розповсюдженням біологічного матеріалу, а також пов'язаних з косметичною, фармацевтичною або харчовою промисловістю. На базі післядипломної підготовки випускник може отримати кваліфікацію лікаря-лаборанта, а після психолого-педагогічної післядипломної підготовки з викладання біології та природознавства – він може працювати у школах та освітніх установах.

Випускник спеціальності «Моніторинг навколишнього середовища» володіє спеціальними знаннями про методи дослідження, що використовуються для опису/оцінки стану природних ресурсів та якості довкілля. Він має знання та навички ідентифікації видів та місць їх існування, а також оцінки фізико-хімічних параметрів та ступеня трансформації довкілля. Випускник підготовлений до роботи у науково-дослідних установах, організаціях, що виконують завдання у галузі екології та охорони природи, національних парках, заповідниках та установах, що забезпечують екологічну освіту.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Біологія» дає можливість працевлаштування:

·       у польських та закордонних дослідницьких та аналітичних лабораторіях;

·       у польських та закордонних науково-дослідних підрозділах;

·       у біотехнологічних та фармацевтичних фірмах;

·       в органах державного управління та місцевого самоврядування;

·       в установах, пов'язаних з охороною навколишнього середовища;

·       в установах, що популяризують науку.

Студенти можуть продовжити  навчання в аспірантурі (докторській школі) у Польщі та за кордоном.