Археологія

 

Назва напряму навчання

Археологія

 

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за І рівнем вищої освіти зі спеціальності «Археологія» - це 3-річна підготовка загальноакадемічного профілю, що дає право на отримання ступеня бакалавра. Основною метою навчання є засвоєння загальних знань про польські землі в давні і різні історичні часи, про місце і значення археології в системі наук, про основні напрямки розвитку археології та її нових досягнень, про співпрацю з іншими науковими дисциплінами у дослідженнях над минуле, а також про сфери діяльності наукових установ, що займаються археологією, закладів культури та збереженню культурної спадщини, тощо. Процес навчання спрямовано на підготовку майбутніх фахівців до польових робіт: студенти беруть участь у розкопках і поверхневих дослідженнях, що проводяться як на території Польщі, так і за кордоном. Під час польових досліджень за межами Польщі студенти мають можливість не тільки практичного навчання професії, а й активної участі в міжнародному співробітництві (ознайомлення з діяльністю зарубіжних наукових центрів, музеїв, реставраційних закладів та співпрацею в рамках грантів).

Компетентнісна модель випускника

Випускник має загальні знання про польські землі відповідно до історичних періодів: від давнини до сучасності. Він також володіє базовими знаннями джерелознавства, що дозволяє йому визначити хронологію археологічних знахідок і їх культурну приналежність. Випускник знає методи археологічних робіт, поглиблює практичну складову умінь завдяки участі у польових роботах, розкопках і поверхневих дослідженнях. Під час навчання студент отримує базові знання у галузі наук, пов’язаних з археологією у дослідженнях минулого. Студент вивчає дві іноземні мови, у тому числі, принаймні одну – на рівні, що дозволяє застосовувати спеціалізовану лексику у галузі археології.

З метою поглиблення знань та отримання прав на самостійне проведення археологічних досліджень, випускники можуть продовжити навчання за напрямом навчання «Археологія» на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Археологія» дає можливість працевлаштування:

  • у закладах і фірмах, що здійснюють археологічні роботи – на посаді техніка-археолога (наприклад, документаліста, рисувальника);
  • в організаціях, що займаються зберіганням, інвентаризацією та консервацією археологічних колекцій (наприклад, музеї, сховища артефактів, установи, що здійснюють консервацію археологічних колекцій).

        

 

Назва напряму навчання

Археологія

Рівень підготовки і форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

Опис спеціальності

Навчання на II рівні вищої освіти за спеціальністю «Археологія» загальноакадемічного профілю триває протягом 2 років і надає право на отримання диплома зі ступенем магістра. Головна мета навчання полягає у поглибленні знань, отриманих під час навчання за І рівнем а також розширення нових питань, пов'язаних з науками, спорідненими з археологією та сучасними методами вимірювань і документації, використовуваних в археології (георадар, геомагнетика, 3D сканування, документація за допомогою дрона). Підготовка за II рівнем дозволяє отримати право на  проводення самостійних археологічних досліджень. Поглиблені практичні навички студенти набувають у ході польових вправ-розкопок та інших, неінвазивних польових робіт. Як і у випадку з навчанням за І рівнем, ці роботи проводяться як на польській території, так і за кордоном. Студенти можуть брати активну участь у грантах і проектах, що проводяться співробітниками Інституту археології під час міжнародного співробітництва (участь у роботі різних науково-дослідних інститутах, музеях, реставраційних установах, а також з фахівцями різних областей і наукових дисциплін). Важливим аспектом є робота з іноземною архівною та польовою документацією або з результатами спеціалізованого аналізу. Завдяки такій діяльності студенти мають можливість встановлювати індивідуальні, надзвичайно цінні для подальшої наукової роботи міжнародні контакти, які можуть продовжувати на подальших етапах наукової роботи, наприклад, в аспірантурі, або у професійній діяльності у зарубіжних і вітчизняних установах.

Компетентнісна модель випускника

Випускник II рівня вищої освіти за спеціальністю «Археологія» має хороші знання в галузі археології та культурних змін, що відбуваються на території польський і сусідніх країн від давнини до сьогодення. Він володіє знаннями про специфіку предметної, методичної та методологічної археології, поглибленими практичними навичками, отриманими в ході польових робіт.

Випускник підготовлений до  проведення польових досліджень і самостійної обробки їх результатів. Він здатний аналізувати археологічні джерела, а також правильно оцінювати цінність і корисність археометричних, антропологічних, археозоологічних і археоботанічних аналізів. Він знає і може застосовувати передові цифрові технології, в тому числі в області географічної інформаційної системи і тривимірної документації. Він знає проблеми, пов'язані зі збереженням культурної спадщини та популяризацією науки.

 

Випускники ІІ рівня вищої освіти збільшують свої шанси на працевлаштування, у відповідності з напрямом навчання, отримуючи високу професійну кваліфікацію в галузі теорії та дослідницької практики. Вони також можуть продовжити освіту в аспірантурі (докторській школі).

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Археологія» дає можливість працевлаштування в:

  • науково-дослідних та науково-навчальних закладах, що проводять археологічні дослідження;
  • музейних та інших установах, що займаються зберіганням, інвентаризацією та популяризацією археологічних джерел;
  • службах охорони пам'яток;
  • приватних археологічних фірмах.