Wzory i procedury

 

Obowiązujące:

                 Procedura oceny jakości prac dyplomowych oraz recenzji prac z dnia 18 listopada 2021 r.

                  Załącznik nr 1 do procedury

                  Załącznik nr 2 do procedury

  • Hospitacje zajęć

Zasady przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim z dnia 18 listopada 2021 r.

Wzór protokołu hospitacji

 

  • Procedura monitorowania i przeglądu zasobów materialnych w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej

Procedura oceny infrastruktury z dnia 20 lutego 2020 r.

Załącznik - wzór oceny

 

  • Procedura antyplagiatowa

Zarządzenie nr 228/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

 

  • Ankietyzacja

Zarządzenie nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 8/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji badań ankietowych w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i analizy ich wyników na Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji badań ankietowych w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i analizy ich wyników na Uniwersytecie Rzeszowskim

Harmonogram realizacji badań ankietowych w roku akademickim 2020/2021

Harmonogram realizacji badań ankietowych w roku akademickim 2019/2020

Wzory ankiet: 
Ankieta oceny prowadzącego przedmiot 2020/2021
Ankieta oceny prowadzącego przedmiot w semestrze letnim roku akad. 2019/2020
Ankieta oceny prowadzącego przedmiot
Studencka ankieta oceny warunków studiowania, 2022


Dokumenty nieobowiązujące:

 

  • Hospitacje zajęć

Zasady przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim z dnia 14 listopada 2019 r.

Wzór protokołu hospitacji

Zasady prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych (rekomendowane przez Zespół Uczelniany i zatwierdzone przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia 16 stycznia 2014 r.)

Wzór protokołu hospitacji

 

  • Procedura oceny jakości prac dyplomowych oraz recenzji prac

                 Procedura oceny jakości prac dyplomowych oraz recenzji  prac z dnia 14 stycznia 2021 r.

                  Załącznik nr 1 do procedury

                  Załącznik nr 2 do procedury

 

Zarządzenie nr 61/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie 95/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28.09.2015 r.— procedura antyplagiatowa w UR
Załącznik A - oświadczenie studenta
Załącznik B - decyzja promotora o dopuszczeniu do egzaminu
Załącznik C - opinia promotora w przypadku przekroczenia współczynników
ORPD — wzór protokołu brakowania pracy
Pagiat.pl — instrukcja interpretacji raportu podobienstwa
Wzór zamówienia na wejścia do systemu antyplagiatowego

 

  • Ankietyzacja

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzorów ankiet obowiązujących w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wzory ankiet: 
Załącznik nr 1 - ankieta oceny prowadzącego przedmiot
Załącznik nr 2 - protokół hospitacji
Załącznik nr 3 - ankieta oceny dziekanatu
Załącznik nr 4 - ankieta oceny studiów podyplomowych
Załącznik nr 5 - ankieta oceny studiów doktoranckich

Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ankietyzacji elektronicznej w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zasady przeprowadzenia badań ankietowych określonych w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 22/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ankietyzacji elektronicznej w UR

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2016

Wzory ankiet: 
Ankieta oceny prowadzącego przedmiot
Ankieta oceny pracy dziekanatu
Ankieta oceny studiów podyplomowych
Ankieta oceny studiów doktoranckich
Studencka ankieta oceny warunków studiowania