Zgodnie z Regulaminem Domów Studenckich UR


§ 6

Umorzenie opłat za zakwaterowanie

  1. Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej może ubiegać się o umorzenie opłat za zakwaterowanie w DS.
  2. Wniosek o umorzenie opłat za zakwaterowanie w DS. student składa do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia za pośrednictwem Kierownika właściwego DS. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 student ma obowiązek dołączyć:
  1. aktualne dokumenty potwierdzające wskazaną przez studenta sytuację życiową, oraz
  2. kopię decyzji właściwego organu stypendialnego o przyznaniu zapomogi w danym roku akademickim z powodu przejściowej trudnej sytuacji życiowej, która jest jednocześnie podstawą wniosku o umorzenie opłat za zakwaterowanie.
  1. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia w rozstrzygnięciu w sprawie umorzenia opłat za zakwaterowanie w DS. określa okres umorzenia opłaty.
  2. Od rozstrzygnięcia Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony w ciągu 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia.
  3. Mieszkańcy zakwaterowani bez decyzji KDS o przyznaniu miejsca w DS. nie mogą ubiegać się o umorzenie opłat za zakwaterowanie.

 

Wniosek o umorzenie opłat w DS. UR