UNIWERSYTET RZESZOWSKI zaprasza do udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości zabu

Przedmiotem  rokowań jest ustalenie nabywcy i ceny za oferowaną do sprzedaży nieruchomość zabudowaną  położoną w Krasnem k/Rzeszowa w skład której wchodzą: trzy działki gruntowe o nr ew. 2091/4, 2091/7 i 2091/8 o łącznej pow. 1,2800 ha dla których Sąd rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1Z 102417 zabudowane dwoma  budynkami murowanymi .

Cena wywoławcza wynosi  4.000.000,00 zł.

Na sprzedaż tej nieruchomości Uniwersytet Rzeszowski zamieszczał ogłoszenia o przetargach nieograniczonych, ustnych w następujących terminach:

I przetarg – 02.06.2014

II przetarg – 02.09.2014

III przetarg -  20.10.2014

Warunki uczestnictwa w rokowaniach:

  1. Wpłata kaucji gwarancyjnej w wysokości 5.000,00 zł na konto Uniwersytetu Rzeszowskiego w banku PBS O/Rzeszów , nr konta 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001. Kopię dowodu wpłaty kaucji  należy dołączyć do pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach.
  2. Uczestnikiem rokowań może być osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zgłoszenia udziału w rokowaniach  należy składać w zamkniętych kopertach  w terminie do 27 lutego 2015 pod adres: Uniwersytet Rzeszowski , Dz. Organizacyjno – Prawny, 35-959 Rzeszów , Al. Rejtana 16C. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać : imię ,nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenia że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę  nabycia nieruchomości.
  3. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań – 3 marca 2015, godzina 10.00, sala Senatu UR, budynek A1 przy Al. Rejtana 16C w Rzeszowie
  4. Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo  odwołania lub zamknięcia rokowań bez  wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowy opis nieruchomości do zbycia oraz Regulamin i szczegółowe warunki rokowań  zamieszczono na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego: http://ur.edu.pl