Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą przy ul Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów ogłasza trzeci przetarg ustny

 

 1. Przedmiot przetargu.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji) jest sprzedaż:

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Rzeszowie przy ul. Karola Karpa, oznaczonej jako działka nr 2302/27 o powierzchni 0,2483 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00156211/6 . Na nieruchomość  wydana była Decyzja Prezydenta m. Rzeszowa o warunkach zabudowy z dnia 27.10.2005, z cesją na UR z dnia 31.03.2009 na zadanie inwestycyjne pn. budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej 7 segmentowej. Nieruchomość jest podzielona geodezyjnie na 7 odrębnych działek gruntowych o powierzchni:0,0445 ha, 0,0311 ha, 0,0314 ha, 0,0315 ha, 0,0317 ha, 0,0319 ha, 0,0462 ha.

 

 1. Cena wywoławcza.

Cena wywoławcza wynosi -550.000,00zł netto ( pięćset pięćdziesiąt  tysięcy zł)

                                                                                                                    

 1. Organizacja przetargu.

 

 1. Uczestnikami  mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Miejsce i termin przetargu : Rzeszów, ul. Rejtana 16C, Sala Senatu, 8 sierpnia  2014, godz. 10.00 .
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Osobisty udział w licytacji ( osoby fizyczne), pełnomocnictwo do reprezentacji                     ( osoby prawne)
 2. wniesienie przez Uczestnika przetargu  wadium w pieniądzu w kwocie równej 5% ceny wywoławczej, to jest 27.500,00 zł ( dwadzieścia siedem  tysięcy pięćset zł). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzony przez  BANK  PBS Oddział w Rzeszowie  nr: 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001 w terminie nie później niż 1 dzień przed przetargiem . Dowód wniesienia wadium musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie  „wadium – Rzeszów - Karpa”.  Dowód wpłaty wadium uczestnik przetargu okazuje komisji przetargowej przed otwarciem postępowania.

3.4     Wadium wniesione w pieniądzu zostanie umieszczone na oprocentowanym rachunku               bankowym. Uczestnikom , którzy przetargu nie wygrali, wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w całości wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane.

3.5           Według zasad określonych wyżej wadium jest zwracane także w przypadku odwołania przetargu albo jego unieważnienia.

Wadium wniesione przez Uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone przez Uniwersytet Rzeszowski  na poczet ceny nabycia. Wadium to będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

Wadium jest zwracane Uczestnikowi , który wygrał przetarg, jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie z przyczyn niezależnych od Uczestnika-Organizatora przetargu . Wadium w takim wypadku jest zwracane w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości.

Uniwersytet Rzeszowski  zatrzymuje wadium, jeżeli Uczestnik , który wygrał przetarg i odmówił podpisania umowy przedwstępnej, lub  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 1. Rozstrzygnięcie przetargu

 

 1. Uczestnicy przetargu zgłaszają postąpienia w wysokości równej 1% ceny wywoławczej ( 5.500,00 zł) .
 2. Uczestnik który wygrał przetarg podpisuje umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości , wpłacając w ciągu 3 dni od podpisania umowy 25% ceny sprzedaży.  Umowa zobowiązująca zawarta będzie notarialnie po uprzednim opłaceniu pozostałej kwoty wartości nieruchomości (75%) przez Uczestnika przetargu- najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.
 3. Uniwersytet Rzeszowski  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w każdym momencie bez podawania przyczyn. Informacja taka zostanie podana do wiadomości w formie przewidzianej dla ogłoszenia informacji o przetargu w przypadku gdy odwołanie lub unieważnienie przetargu będzie miało miejsce przed terminem przeprowadzenia licytacji.
 4. Uczestnikom przetargu  nie przysługuje  prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec Uniwersytetu Rzeszowskiego  z tytułu zawarcia albo odmowy zawarcia umowy oraz odwołania albo unieważnienia przetargu.
  1. Przed zawarciem umowy notarialnej  Uczestnik  obowiązany jest uzyskać wymagane zgody i zezwolenia na nabycie nieruchomości, jeżeli obowiązujące przepisy takich zezwoleń dla niego wymagają, i to pod rygorem zatrzymania wadium.

 

 1. Informacje dodatkowe.

4.1. Szczegółowych informacji udziela Pan  Jerzy Nowak, tel. (17) 872 11 23

4.2.  szczegółowy opis nieruchomości gruntowej, wzór  umowy przedwstępnej  oraz regulamin przetargu zamieszczono na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego : http://ur.edu.pl – zakładka” zamówienia publiczne”