Trzeci przetarg ustny nieograniczony - ul. Piłsudskiego 21 w Rzeszowie, lokal użytkowy nr 2

Uniwersytet Rzeszowski

z siedzibą przy ul Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

ogłasza trzeci  przetarg ustny nieograniczony

 

 1. Przedmiot przetargu.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji) jest sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 83,09 m², położonego na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Rzeszowie. Lokal składa się z czterech pomieszczeń w układzie amfiladowym, z dwoma wejściami.

 

 1. Cena wywoławcza.

Cena wywoławcza wynosi:   210.000,00 zł

Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

 

 1. Organizacja przetargu.

 

 1. Przetarg prowadzony jest w formie przetargu ustnego nieograniczonego, stosownie do postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. 2004.207.2108 z późniejszymi zmianami)
 2. Przetarg prowadzony będzie przez przewodniczącego komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Rektora UR.
 3. Uczestnikami  mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 4. Miejsce i termin przetargu : Rzeszów, ul. Rejtana 16C, Sala Senatu, 7 marca 2016,  godz. 10.00.
 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. Osobisty udział w licytacji ( osoby fizyczne), pełnomocnictwo do reprezentacji                     ( osoby prawne)
  2. wniesienie przez Uczestnika przetargu  wadium w pieniądzu w kwocie równej 5% ceny wywoławczej, to jest 10.500,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzony przez  BANK  PBS Oddział w Rzeszowie  nr: 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001 w terminie nie później jak jeden dzień przed licytacją. Dowód wniesienia wadium musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „wadium – Rzeszów - Piłsudskiego” .  Dowód wpłaty wadium uczestnik przetargu okazuje komisji przetargowej przed otwarciem postępowania.
 6. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie umieszczone na oprocentowanym rachunku bankowym. Uczestnikom , którzy przetargu nie wygrali, wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w całości wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane.
 7. Według zasad określonych wyżej wadium jest zwracane także w przypadku odwołania przetargu albo jego unieważnienia. Wadium wniesione przez Uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone przez Uniwersytet Rzeszowski  na poczet ceny nabycia. Wadium to będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.Wadium jest zwracane Uczestnikowi , który wygrał przetarg, jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie z przyczyn niezależnych od Uczestnika-Organizatora przetargu (unieważnienie przetargu, upływ terminu związania ofertą , brak zgody na zbycie udzielanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa). Wadium jest w takim wypadku zwracane w terminie do 7 dni od powzięcia wiadomości. Uniwersytet Rzeszowski  zatrzymuje wadium, jeżeli Uczestnik , który wygrał przetarg i odmówił podpisania umowy przedwstępnej, lub  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 8. Rozstrzygnięcie przetargu:
  1. Uczestnicy przetargu zgłaszają postąpienia w wysokości równej 1% ceny wywoławczej ( Uczestnicy mogą zgodnie ustalić wyższą wysokość postąpienia)
  2. Uczestnik który wygrał przetarg podpisuje umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości , wpłacając w ciągu 7 dni od podpisania umowy część ceny sprzedaży. Umowę właściwą  strony podpiszą po otrzymaniu zgody przez Uniwersytet Rzeszowski na zbycie nieruchomości udzielanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa zgodnie z art. 5.a. ustawy z 8.08.1996 o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Umowa właściwa  zawarta będzie notarialnie po uprzednim opłaceniu pozostałej kwoty wartości nieruchomości  przez Uczestnika przetargu. W przypadku braku zgody MSP na zbycie nieruchomości Uniwersytet Rzeszowski wypłaca Uczestnikowi wpłacone wadium i zaliczkę w terminie do 7 dni od unieważnienia przetargu wraz z odsetkami .
  3. Uniwersytet Rzeszowski  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w każdym momencie bez podawania przyczyn. Informacja taka zostanie podana do wiadomości w formie przewidzianej dla ogłoszenia informacji o przetargu w przypadku gdy odwołanie lub unieważnienie przetargu będzie miało miejsce przed terminem przeprowadzenia licytacji.
  4. Uczestnikom przetargu  nie przysługuje  prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec Uniwersytetu Rzeszowskiego  z tytułu zawarcia albo odmowy zawarcia umowy oraz odwołania albo unieważnienia przetargu.
 9. Przed zawarciem umowy notarialnej  Uczestnik  obowiązany jest uzyskać wymagane zgody i zezwolenia na nabycie nieruchomości, jeżeli obowiązujące przepisy takiej zgody/zezwolenia dla niego wymagają, i to pod rygorem zatrzymania wadium.

 

 1. Informacje dodatkowe.

4.1. Szczegółowych informacji udziela Pan  Jerzy Nowak, tel. (17) 872 11 23

4.2.  Ogłoszenie niniejsze stanowi wznowienie procedury zbycia lokali.