Przetarg ustny nieograniczony - lokal użytkowy nr 50 przy ul. Dąbrowskiego 17 w Rzeszowie.

Uniwersytet Rzeszowski

z siedzibą przy Al. Rejtana 16C , 35-959 Rzeszów

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji) jest sprzedaż lokalu użytkowego nr 50 przy ul. Dąbrowskiego 17 w Rzeszowie o łącznej powierzchni użytkowej 511,40 m², posadowionego na działkach gruntowych nr 1431, 1430/13 i 1430/15, obręb 207 , wpisanych do ksiąg wieczystych o numerach : RZ1Z/00134822/2, RZ1Z/00033878/1 i RZ1Z/00134821/5.  Lokal składa się z dwóch integralnie połączonych części , z których większa o powierzchni użytkowej 325,20 m znajduje się w części parterowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego , natomiast druga część  o powierzchni użytkowej 186,20 m dobudowana jest do budynku mieszkalnego i stanowi jedną bryłę .

2. Cena wywoławcza – 1.020.000,00

Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

3. Organizacja przetargu.

3.1. Przetarg prowadzony jest w formie przetargu ustnego  nieograniczonego , stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2004.207.2108 z p.z.)

3.2. Przetarg prowadzony będzie przez przewodniczącego komisji przetargowej powołanej przez Rektora UR.

3.3. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

3.4. Miejsce i termin przetargu – Rzeszów, Al. Rejtana 16C, Sala Senatu, 12 stycznia 2016 , godzina 10.00.

4. Warunki uczestnictwa w przetargu:

4.1. Osobisty udział w licytacji ( osoby fizyczne), pełnomocnictwo do reprezentacji ( osoby prawne).

4.2.  Wniesienie  przez uczestnika przetargu  wadium pieniądzu w kwocie równej 5% ceny wywoławczej , to jest 51.000,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Uniwersytetu Rzeszowskiego  prowadzony w banku PBS O/Rzeszów na koncie numer 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001 w terminie najpóźniej jeden dzień przed licytacją. Dowód wniesienia wadium musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie  ze zwrotem „ wadium – Dąbrowskiego 17”. Dowód wpłaty wadium uczestnik przetargu okazuje komisji, przetargowej przed otwarciem postępowania.

4.3.  Wadium jest zwracane w całości uczestnikom którzy nie wygrali  przetargu  oraz w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium  w takim przypadku będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym  i gdy nie dojdzie do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży z uwagi na brak zgody na zbycie ze strony Ministra Skarbu Państwa  podlega zwrotowi w terminie 7 dni od decyzji MSP wraz z odsetkami. Uniwersytet Rzeszowski zatrzymuje wadium jeśli uczestnik który wygrał przetarg  nie  przystąpił do  czynności związanych z przeniesieniem prawa własności przed notariuszem.

5. Rozstrzygnięcie przetargu.

5.1.  Uczestnicy przetargu zgłaszają postąpienia w wysokości równej 1% ceny wywoławczej .

5.2. Uczestnik który wygrał przetarg podpisuje umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości , wpłacając w ciągu 7 dni od jej podpisania zaliczkę na poczet ceny sprzedaży, ustaloną kwotowo w umowie przedwstępnej. Umowę właściwą – przed notariuszem – strony podpiszą po otrzymaniu zgody  na zbycie nieruchomości przez UR udzielanej przez Ministra Skarbu Państwa ( art. 5.a. ustawy z dnia 08.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa). Umowa właściwa w formie aktu notarialnego zawarta będzie pod warunkiem jak wyżej i po wpłaceniu pozostałej kwoty wartości nieruchomości.

5.3. Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w każdym momencie bez podawania przyczyn. Informacja taka zostanie podana do wiadomości w formie przewidzianej dla ogłoszenia informacji o przetargu w przypadku gdy odwołanie lub unieważnienie przetargu będzie miało miejsce przed terminem przeprowadzenia licytacji. Uczestnikom przetargu nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec Uniwersytetu Rzeszowskiego  z tytułu zawarcia albo odmowy zawarcia umowy oraz odwołania albo unieważnienia przetargu.

6. Informacje dodatkowe.

6.1. Wzór umowy przedwstępnej, regulamin przetargu oraz szczegółowy opis nieruchomości  znajduje się na stronie internetowej UR w zakładce „ zamówienia publiczne- ogłoszenia o sprzedaży” , adres strony: http//www.ur.edu.pl

6.2. dodatkowe informacje można uzyskać w Dz. Organizacyjno- Prawnym UR , pod numerem telefonu 17 872 11 23.