II przetarg ustny nieograniczony

Uniwersytet Rzeszowski
z siedzibą przy ul Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

 

  1. Przedmiot przetargu.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji) jest sprzedaż:

A. Lokalu użytkowego o powierzchni 63,43 m² , położonego na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Rzeszowie . Lokal składa się z trzech pomieszczeń w układzie amfiladowym o łącznej powierzchni 57,13 m² oraz z pomieszczenia sanitarnego o powierzchni 6,30 m², wejście do lokalu od strony ulicy.

B. Lokalu użytkowego o powierzchni 83,09 m² , położonego na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Rzeszowie. Lokal składa się z czterech pomieszczeń w układzie amfiladowym , z dwoma wejściami.

  1. Cena wywoławcza.

Cena wywoławcza wynosi:

  • dla lokalu opisanego w pkt.1.A. – 190.500,00 zł
  • dla lokalu opisanego w pkt.1.B – 249.750,00 zł

Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

  1. Organizacja przetargu.

3.1. Przetarg prowadzony jest w formie przetargu ustnego nieograniczonego, stosownie do postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. 2004.207.2108 z późniejszymi zmianami)

3.2. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

3.3. Miejsce i termin przetargu : Rzeszów, ul. Rejtana 16C, Sala Senatu, 1 września 2015, godzina: dla licytacji opisanej w pkt.1.A.- godz.10.00 , dla licytacji opisanej w pkt.1.B.- godz. 12.00.

3.4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) Osobisty udział w licytacji ( osoby fizyczne), pełnomocnictwo do reprezentacji ( osoby prawne)

b) wniesienie przez Uczestnika przetargu wadium w pieniądzu w kwocie równej 5% ceny wywoławczej, to jest dla przetargu określonego w pkt. 1.A - 9.525,00 zł, dla przetargu określonego w pkt. 1.B. – 12.487,50 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzony przez BANK PBS Oddział w Rzeszowie nr: 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001. Dowód wniesienia wadium musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „wadium – Rzeszów - Piłsudskiego” . Dowód wpłaty wadium uczestnik przetargu okazuje komisji przetargowej przed otwarciem postępowania.

3.5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie umieszczone na oprocentowanym rachunku bankowym. Uczestnikom , którzy przetargu nie wygrali, wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w całości wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane.

3.6. Według zasad określonych wyżej wadium jest zwracane także w przypadku odwołania przetargu albo jego unieważnienia.

Wadium wniesione przez Uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone przez Uniwersytet Rzeszowski na poczet ceny nabycia. Wadium to będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

Wadium jest zwracane Uczestnikowi , który wygrał przetarg, jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie z przyczyn niezależnych od Uczestnika-Organizatora przetargu (unieważnienie przetargu, upływ terminu związania ofertą , brak zgody na zbycie udzielanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa). Wadium jest w takim wypadku zwracane w terminie do 7 dni od powzięcia wiadomości.

Uniwersytet Rzeszowski zatrzymuje wadium, jeżeli Uczestnik , który wygrał przetarg i odmówił podpisania umowy przedwstępnej, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

3.7. Przed zawarciem umowy notarialnej Uczestnik obowiązany jest uzyskać wymagane zgody i zezwolenia na nabycie nieruchomości, jeżeli obowiązujące przepisy takiej zgody/zezwolenia dla niego wymagają, i to pod rygorem zatrzymania wadium.

  1. Informacje dodatkowe.

4.1. Szczegółowych informacji udziela Pan Jerzy Nowak, tel. (17) 872 11 23

4.2. szczegółowy opis lokali, wzór umowy przedwstępnej oraz regulamin przetargu zamieszczono na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego : http://ur.edu.pl- zakładka „zamówienia publiczne”