II przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Hoffmanowej

Uniwersytet Rzeszowski

z siedzibą przy ul Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

 

 1. Przedmiot przetargu.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji) jest sprzedaż:

zabudowanej nieruchomości gruntowej , położonej w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8.  W zasób przedmiotowej   nieruchomości wchodzą:  działka gruntowa  o nr ew. 898/7 o  powierzchni 1672 m², dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1Z/00120077/3  zabudowaną budynkiem użytkowym, murowanym , dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o pow. użytkowej 622 m² i kubaturze 3148 m³.

 1. Cena wywoławcza.

Cena wywoławcza wynosi:   1.900.000,00 zł

 1. Organizacja przetargu.
  1. Uczestnikami  mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
  2. Miejsce i termin przetargu : Rzeszów, ul. Rejtana 16C, Sala Senatu, 15  grudzień 2014, godz.10.00 .
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Osobisty udział w licytacji ( osoby fizyczne), pełnomocnictwo do reprezentacji                     ( osoby prawne)
 2. wniesienie przez Uczestnika przetargu  wadium w pieniądzu w kwocie równej 5% ceny wywoławczej, to jest  95.000,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzony przez  BANK  PBS Oddział w Rzeszowie  nr: 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001. Dowód wniesienia wadium musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „wadium – Hoffmanowa” .  Dowód wpłaty wadium uczestnik przetargu okazuje komisji przetargowej przed otwarciem postępowania.

3.4              Wadium wniesione w pieniądzu zostanie umieszczone na oprocentowanym rachunku               bankowym. Uczestnikom , którzy przetargu nie wygrali, wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w całości wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane.

3.5          Według zasad określonych wyżej wadium jest zwracane także w przypadku odwołania przetargu albo jego unieważnienia.

Wadium wniesione przez Uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone przez Uniwersytet Rzeszowski  na poczet ceny nabycia. Wadium to będzie przechowywane na  rachunku bankowym UR.

Wadium jest zwracane Uczestnikowi , który wygrał przetarg, jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie z przyczyn niezależnych od Uczestnika-Organizatora przetargu (unieważnienie przetargu, upływ terminu związania ofertą , brak zgody na zbycie udzielanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa). Wadium jest w takim wypadku zwracane w terminie do 7 dni od powzięcia wiadomości.

Uniwersytet Rzeszowski  zatrzymuje wadium, jeżeli Uczestnik , który wygrał przetarg i odmówił podpisania umowy przedwstępnej, lub  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 1. Rozstrzygnięcie przetargu

 

 1. Uczestnicy przetargu zgłaszają postąpienia w wysokości równej 1% ceny wywoławczej, tj. 19.000,00 zł .
 2. Uczestnik który wygrał przetarg podpisuje umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości , wpłacając w ciągu 7 dni od podpisania umowy 25% ceny sprzedaży. Umowę zobowiązującą strony podpiszą po otrzymaniu zgody przez Uniwersytet Rzeszowski na zbycie nieruchomości udzielanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa zgodnie z art. 5.a. ustawy z 8.08.1996 o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Umowa zobowiązująca zawarta będzie notarialnie po uprzednim opłaceniu pozostałej kwoty wartości nieruchomości (75%) przez Uczestnika przetargu. W przypadku braku zgody MSP na zbycie nieruchomości Uniwersytet Rzeszowski wypłaca Uczestnikowi wpłacone wadium i zaliczkę w terminie do 7 dni od unieważnienia przetargu wraz z odsetkami .
 3. Uniwersytet Rzeszowski  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w każdym momencie bez podawania przyczyn. Informacja taka zostanie podana do wiadomości w formie przewidzianej dla ogłoszenia informacji o przetargu w przypadku gdy odwołanie lub unieważnienie przetargu będzie miało miejsce przed terminem przeprowadzenia licytacji.
 4. Uczestnikom przetargu  nie przysługuje  prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec Uniwersytetu Rzeszowskiego  z tytułu zawarcia albo odmowy zawarcia umowy oraz odwołania albo unieważnienia przetargu.
  1. Przed zawarciem umowy notarialnej  Uczestnik  obowiązany jest uzyskać wymagane zgody i zezwolenia na nabycie nieruchomości, jeżeli obowiązujące przepisy takiej zgody/zezwolenia dla niego wymagają, i to pod rygorem zatrzymania wadium.

 

 1. Informacje dodatkowe.

4.1. Szczegółowych informacji udziela Pan  Jerzy Nowak, tel. (17) 872 11 23

4.2.  szczegółowy opis nieruchomości ,  wzory umów przedwstępnej i zobowiązującej oraz regulamin przetargu zamieszczono na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego : http://ur.edu.pl- zakładka „zamówienia publiczne” – „ ogłoszenia o sprzedaży”