Budowlane

ZP/UR/175/2020 Wymiana poziomów wody ciepłej, cyrkulacji i wody zimnej w piwnicy bud. C1 DS Olimp

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja Treści SIWZ z dnia 01.10.2020 r.

Wyjaśnienie Treści SIWZ z dnia 01.10.2020 r.

Przedmiar robót - Zał. nr 3 do SIWZ (uzupełnienie)

Informacja o wizji lokalnej

Działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający – Uniwersytet Rzeszowski informuje, że w dniu 01.10.2020 r o godz.  07:00 przed budynkiem C1 D.S. Olimp przy ul. Siemieńskiego 17 w Rzeszowie w Rzeszowie, odbędzie się zabranie Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ

Przedmiar robót - Załącznik nr 3 do SIWZ

Dokumentacja techniczna - Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenia (warunki udziału/brak podstaw do wykluczenia) - Załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie (grupa kapitałowa) - Załącznik nr 5.1 do SIWZ

Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

wstecz