Regulamin, kodeks etyczny

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego

zatwierdzony przez Rektora UR 18 czerwca 2021 r.

Na podstawie § 78 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego, przyjętego przez Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego Uchwałą nr 424/04/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. (z późn. zm.), uwzględniając rozwiązania, wypracowane w ciągu ubiegłych lat działania, ustala się następujące zasady funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 1. Postanowienia ogólne

Art. 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwany w skrócie UTW-UR, jest dydaktycznym studium otwartym Uniwersytetu Rzeszowskiego, które prowadzi ustawiczne dokształcanie i kształcenie osób dorosłych już nieaktywnych zawodowo.

Art. 2. UTW-UR posługuje się pieczęcią: Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ma siedzibę w Rzeszowie na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz posiada swoje logo, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu.

Art. 3. UTW-UR działa na zasadzie dobrowolności swoich słuchaczy, a w ramach studium otwartego korzysta z autonomii i samodzielności.

Art. 4. Rektor UR zapewnia warunki organizacyjne, lokalowe i dydaktyczne dla funkcjonowania UTW-UR.

Art. 5. Nadzór nad działalnością UTW-UR sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Art. 6. Pełnomocnik ds. UTW-UR jest powoływany przez Rektora na okres kadencji Senatu i sprawuje nad jego słuchaczami bezpośredni nadzór ze strony władz uczelni oraz reprezentuje ją w kontaktach z samorządem słuchaczy i jego organami.

Art. 7. Celem działalności UTW-UR jest podtrzymanie i dalsze rozbudzanie aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej osób starszych oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej, a także propagowanie i inicjowanie różnych form twórczej aktywności, stosownie do wieku i możliwości oraz oczekiwań słuchaczy.

Art. 8. UTW-UR opiera swą działalność na pracy społecznej słuchaczy.

Art. 9. Wykłady otwarte i seminaria dla słuchaczy UTW są nieodpłatnie. Uczestnictwo w innych zajęciach może być odpłatne.

        II. Działalność UTW-UR

Art.10. Celem UTW-UR, poza wymienionym w art. 7, jest:

 1. Zmienianie tradycyjnego postrzegania starości jako bierności, samotności i pogrążania się w dolegliwościach fizycznych, a dostrzeganie pozytywnego obrazu siebie w wieku podeszłym, bogatego w doświadczenia i refleksje.
 2. Stwarzanie pola do aktywności człowieka starszego, zaspokajania jego potrzeb: uznania, bezpieczeństwa, życzliwości, przyjaźni, afirmacji siebie i otaczającego świata, a przez to samorealizację.
 3. Umożliwianie seniorom zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności ułatwiających seniorom życie we współczesnym świecie.

Art. 11. Cele UTW-UR są realizowane poprzez:

 1. Działalność edukacyjną polegającą na prowadzeniu:

          – otwartych wykładów,

          – seminariów tematycznych,

          – zajęć dodatkowych – fakultatywnie w sekcjach, klubach i grupach: językowych, komputerowych, artystyczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowo-turystycznych.

 1. Działalność integracyjną.

        III. Słuchacze UTW-UR

Art.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Słuchaczem UTW-UR może zostać każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na wykształcenie, która ukończyła 55 lat, jest emerytem lub rencistą nieaktywnym zawodowo oraz złoży wypełnioną i podpisaną deklarację ze zdjęciem, opłaci wpisowe i aktualną składkę roczną. 

2. Słuchacz kontynuujący edukację, może uiszczać składkę w dwóch ratach za każdy semestr.       

3. Wysokość wpisowego i składek uchwala Ogólne Zebranie Słuchaczy. Słuchaczom 80+ może zostać przyznana zniżka. Terminy zapisów oraz płatności Zarząd ustala każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego.  

4. Wpisowe i składki muszą być wpłacone przelewem bankowym na konto bankowe UTW-UR.

Art.13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.Słuchacz otrzymuje legitymację UTW-UR. 

2..Posiadanie aktualnej legitymacji potwierdza posiadanie przez słuchacza czynnego i biernego prawa wyborczego do organów samorządowych UTW-UR oraz uprawnia do korzystania ze wszystkich form zajęć organizowanych jako studium otwarte, a także w zakresie uzgodnionym z odpowiednimi podmiotami, do biletów ulgowych przy wyjściach grupowych na imprezy do placówek kulturalnych oraz do korzystania z biblioteki i archiwum UR.       

3. W razie nieopłacenia składki za aktualny semestr, słuchacz traci wszystkie ww. uprawnienia.

4. Po upływie semestru Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy słuchaczy z powodu nieopłacenia składki.  

5. Na koniec roku akademickiego Zarząd przeprowadza aktualizację listy członków. Słuchacz, który nie opłacił składki przez cały rok akademicki, zostaje obligatoryjnie skreślony z listy słuchaczy. 

6. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej.    

7. Słuchacz może, w uzasadnionej sytuacji, np. choroba, wyjazd lub trudna sytuacja materialna, uzyskać – na pisemny wniosek – zwolnienie z obowiązku opłacania składek na okres nie dłuższy niż 2 semestry. Zwolnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, udziela Zarząd. 

8. Udział w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i może być odpłatny.    

9. Słuchacz nieprzestrzegający zasad kulturalnego i koleżeńskiego współżycia lub łamiący zasady Kodeksu etycznego słuchacza UTW-UR, może być wykluczony z grona słuchaczy uchwałą Zarządu, po wcześniejszym wysłuchaniu i zasięgnięciu opinii pełnomocnika Rektora ds. UTW-UR.    

10. Tytuł „Honorowego Słuchacza UTW-UR” może być nadany na wniosek Zarządu przez Ogólne Zebranie Słuchaczy osobie, która wniosła wybitny wkład w rozwój lub działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku albo w inny sposób przyczyniła się do polepszenia funkcjonowania środowiska seniorów.

         IV. Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR

Art. 14.

 1. Nadzór nad działalnością UTW-UR sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, działający z własnej inicjatywy lub poprzez pełnomocnika Rektora ds. UTW-UR.
 2. Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR jest powoływany przez Rektora na kadencję Senatu, po zasięgnięciu opinii Zarządu UTW-UR.

      3.Do kompetencji Pełnomocnika Rektora ds. UTW-UR należy:

        1/ współpraca z Samorządem Słuchaczy przez pośredniczenie między Ogólnym Zebraniem Słuchaczy i Zarządem UTW-UR a Rektorem i innymi władzami uczelni.

         2/ zatwierdzanie celowości wydatków UTW-UR przedstawionych przez Prezesa Zarządu.

 1. Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR może:

          1/przewodniczyć sprawozdawczo-wyborczym Ogólnym Zebraniom Słuchaczy,

          2/ przewodniczyć Radzie Programowej,

          3/ brać udział, na zaproszenie, w zebraniach Zarządu lub Liderów.

          V. Rada Programowa

Art. 15.

1. Rada Programowa wyznacza kierunki edukacyjne UTW-UR oraz dba o wysoki poziom dydaktyczny wykładów i zajęć.

 1. Radę Programową powołuje Rektor UR.
 2. W skład Rady Programowej wchodzą:

           – Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR – jako jej Przewodniczący,

           – pracownicy naukowi – powołani przez Rektora,

           – prezydium Zarządu UTW-UR / wiceprezes ds. naukowych.

 1. Rada Programowa współpracuje z Zarządem, uwzględniając oczekiwania i potrzeby słuchaczy UTW-UR.

          VI. Samorząd Słuchaczy UTW-UR

Art. 16. 1. Wszyscy słuchacze UTW-UR tworzą Samorząd Słuchaczy UTW-UR.

              2. Najwyższym organem Samorządu Słuchaczy UTW-UR jest Ogólne Zebranie Słuchaczy.

             3.Władzami Samorządu Słuchaczy UTW-UR są:

                1/ Ogólne Zebranie Słuchaczy.

                 2/ Zarząd.

                 3/ Komisja Rewizyjna.

Art. 17. 1. Ogólne Zebranie Słuchaczy wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną na trzyletnią kadencję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Ogólne Zebranie Słuchaczy jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu słuchaczy.

 1. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz UTW-UR następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów.
 2. Wszystkie zebrania Samorządu Słuchaczy są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad oraz sekretarz.

Art. 18. Zebranie Liderów jest zespołem doradczym Samorządu Słuchaczy, składającym się z kierowników grup zajęciowych i klubów oraz koordynatorów sekcji, członków zarządu i współpracowników, zwoływanym przez Zarząd pod koniec każdego semestru.

VI.A. Ogólne Zebranie Słuchaczy UTW-UR

Art. 19.

1. Ogólne Zebranie Słuchaczy (OZS) może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Ogólne Zebranie Słuchaczy zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd zawiadamia słuchaczy UTW-UR o terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Słuchaczy co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.     

3.  Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Słuchaczy zwołuje Zarząd:

                    1/ z własnej inicjatywy,

                    2/ na wniosek Pełnomocnika Rektora ds. UTW-UR,

                    3/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,

                    4/ na żądanie pisemne co najmniej 15 słuchaczy.

4. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Słuchaczy w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia otrzymania wniosku lub od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną. O terminie Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Słuchaczy Zarząd zawiadamia słuchaczy co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem.

Art.20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.Zwyczajne Ogólne Zebranie Słuchaczy odbywa się na początku i końcu każdego roku akademickiego. Zwyczajne Ogólne Zebranie Słuchaczy może być organizacyjne lub sprawozdawcze.    

2. W październiku każdego roku akademickiego na organizacyjnym Zwyczajnym Ogólnym Zebraniu Słuchaczy Zarząd przedstawia plan działalności merytorycznej oraz propozycję budżetu.  

3. Na zakończenie roku akademickiego, w czerwcu, na sprawozdawczym Zwyczajnym Ogólnym Zebraniu Słuchaczy Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności. Komisja Rewizyjna składa swoje sprawozdanie i dokonuje oceny działalności Zarządu.      

4. Ogólne Zebrania Słuchaczy, z zastrzeżeniem sprawozdawczo-wyborczych, prowadzi Prezes Zarządu UTW-UR. Zebrania są protokołowane, protokoły podpisuje prowadzący obrady i sekretarz.

Art. 21.

1. Ogólne Zebranie Słuchaczy sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na 3 lata na koniec kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczy mu Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR, na podstawie odrębnego regulaminu.

 1. Ustępujący Zarząd składa sprawozdanie z działalności za całą kadencję, wnosząc o jego przyjęcie i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie, dokonując oceny całokształtu działalności Zarządu oraz wnosi o udzielenie lub nie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Słuchacze w wyniku jawnego głosowania podejmują uchwałę o przyjęciu lub nie sprawozdania Zarządu i drugą uchwałę o przyjęciu lub nie oceny dokonanej przez Komisję Rewizyjną.
 4. Po podjęciu uchwał przewidzianych w ust.4, Ogóle Zebranie Słuchaczy podejmuje uchwałę o udzieleniu lub nie udzieleniu członkom Zarządu absolutorium.
 5. Uchwały Ogólnego Zebrania Słuchaczy sprawozdawczo-wyborczego zapadają zwykłą większością głosów.
 6. Po otrzymaniu absolutorium ustępujący członkowie Zarządu mogą kandydować na nową kadencję z „listy”, która może być uzupełniona o kandydatów z sali zgłaszanych przez słuchaczy posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
 7. Ogólne Zebranie Słuchaczy sprawozdawczo-wyborcze dokonuje wyboru nowych władz na okres trzyletniej kadencji: Zarząd składa się z co najmniej 4 a nie więcej niż 15 osób, Komisja Rewizyjna z co najmniej 3 a nie więcej niż 5 osób.
 8. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, skład ten może być uzupełniany w trakcie kadencji przez Uchwałę Ogólnego Zebrania Słuchaczy o wyborze na członków. Wybór uzupełniający dotyczy okresu do końca Kadencji.

Art. 22. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Słuchaczy należy:

 1. Uchwalanie kierunków i planów działania UTW-UR.
 2. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich na dany rok akademicki, na wniosek Zarządu.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla Zarządu, na wniosek samorządu słuchaczy.
 8. Nadawanie tytułu „Honorowego Słuchacza UTW-UR”.

VI.B. Zarząd UTW-UR

Art. 23.

1. Bieżącą pracą UTW-UR kieruje Zarząd, mając do pomocy biuro, zatrudniające dwóch pracowników wspierających funkcjonowanie Zarządu.

2. Zarząd składa się z:

                  – prezesa, który kieruje pracą Zarządu,

                  – dwóch wiceprezesów: ds. naukowych i organizacyjnych, którzy wspólnie z prezesem tworzą Prezydium Zarządu,

                   – członków Zarządu.

 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Zasady pracy biura UTW-UR ustala Zarządu odrębnym regulaminem wewnętrznym.

Art. 24. Do zadań Zarządu należy:

 1. Zapewnienie prawidłowego i sprawnego działania UTW-UR poprzez prowadzenie biura, które ma siedzibę w budynku UR.
 2. Zwoływanie Ogólnych Zebrań Słuchaczy oraz Zebrań Liderów.
 3. Realizowanie uchwał Ogólnego Zebrania Słuchaczy.
 4. Współpraca z pełnomocnikiem Rektora, Radą Programową i Stowarzyszeniem Przyjaciół UTW w Rzeszowie.
 5. Pełnienie dyżurów w biurze w czasie organizowania zapisów nowych słuchaczy.
 6. Koordynowanie działalności sekcji, grup i klubów.
 7. Ustalanie planów działalności, określenie funkcji i zakresu czynności poszczególnych członków Zarządu oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania w celu przedłożenia na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy.                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8. Prowadzenie strony internetowej, kroniki oraz wydawanie corocznego Biuletynu UTW-UR.
 9. Powoływanie zespołów do opracowywania wniosków o dotacje i udziału w realizowanych projektach.
 10. Prowadzenie współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW, innymi UTW, władzami miasta Rzeszowa, władzami samorządowymi i rządowymi, instytucjami kulturalnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami,
 11. Zadania niezastrzeżone dla innych organów UTW.

Art. 25. Uchwał Zarządu wymagają:

– sprawy członkowskie,

– wydatki finansowe i preliminarze wydatków oraz sprawozdania z działalności i realizacji wydatków,

– zatwierdzenia regulaminów wewnętrznych,

– wnioski o nadanie tytułu Honorowego Suchacza UTW-UR.

Art.26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 1. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Udział w nich członków Zarządu jest obowiązkowy. Zawiadomienia o jego terminie z porządkiem obrad i protokołem z poprzedniego zebrania członkowie otrzymują pocztą elektroniczną. Prezes Zarządu może zapraszać na zebranie: pełnomocnika Rektora ds. UTW-UR, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, osoby współpracujące z Zarządem oraz członków zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół UTW w Rzeszowie.                                 
 2.  Wszystkie zebrania Zarządu są protokołowane i podpisuje je prowadzący obrady, tj. prezes lub wiceprezes i protokolant.                                                                                                               
 3.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

VI.C. Komisja Rewizyjna UTW-UR

Art. 27.     

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad całością działalności regulaminowej i gospodarką finansową UTW-UR. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywanych kontroli wewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 2. . Corocznie na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy sprawozdawczym składa sprawozdanie wraz z oceną działalności Zarządu i informacją o stanie składek zapłaconych przez słuchaczy UTW-UR.                       
 3. . Na koniec kadencji na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy sprawozdawczo - wyborczym, oprócz sprawozdania wraz z oceną działalności Zarządu, Komisja składa wniosek o przyjęcie sprawozdania Zarządu i wniosek o udzielenie lub nie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub członkom Zarządu.

Art. 28. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i co najmniej jednego, a nie więcej niż trzech członków.

Art. 29. Przewodniczący lub członkowie mogą być zapraszani na zebrania Zarządu z głosem doradczym.

 VI.D. Zebranie Liderów UTW-UR

Art. 30. Zebranie Liderów jest zespołem doradczym Zarządu, zwoływanym pod koniec każdego semestru. W zebraniu uczestniczą osoby wyróżniające się aktywną pracą w UTW-UR, takie jak: kierownicy grup i klubów, koordynatorzy sekcji, członkowie zarządu i jego współpracownicy, członkowie SP UTW.

 Art. 31. Koordynatorzy i kierownicy mają obowiązek złożyć podczas zebrania sprawozdanie z działalności sekcji, klubów i grup zajęciowych oraz zaproponować wnioski do dalszej pracy. Zebranie Liderów jest protokołowane, a wnioski przyjmowane zwykłą większością głosów.

         VII. Gospodarka finansowa UTW-UR.

Art. 32. 1. UTW-UR posiada własne środki finansowe gromadzone na koncie UTW-UR pochodzące z:

                – wpisowego,

                – składek słuchaczy,

                 – darowizn osób fizycznych i prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej,

                  – dofinansowania z funduszy fundacji i stowarzyszeń oraz programów dotacyjnych.

 1. Gospodarka finansowa UTW-UR prowadzona jest na podstawie regulaminu finansowego obowiązującego w UR.
 2. Środki finansowe UTW-UR pozostają w dyspozycji Zarządu, a celowość ich wydatków pod względem merytorycznym potwierdza Prezes Zarządu, a zatwierdza pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR.
 3. UTW-UR prowadzi tylko tzw. księgowość wstępną, pozostałe sprawy księgowo-finansowe prowadzone są przez księgowość Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Nadzór nad gospodarką finansową UTW-UR sprawuje Kwestor UR.

        VIII. Postanowienia końcowe

Art. 33. Szczegółowe zasady działania organów UTW-UR ustalają regulaminy wewnętrzne uchwalone przez te organy.

Art. 34. Słuchaczom UTW-UR nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

Art. 35. Przyjęcie do UTW-UR i skreślenie z listy słuchaczy nie jest decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 36. Wszelkie zmiany tego Regulaminu wymagają formy pisemnej zatwierdzonej przez Rektora.

Art. 37. Regulamin i zmiany do niego zaczynają obowiązywać z dniem zatwierdzenia go przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Spis treści Regulaminu UTW-UR

I. Postanowienia ogólne art. 1 - 9.

II. Działalność UTW-UR art. 10 - 11.

III. Słuchacze UTW-UR art. 12 - 13.

IV. Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR art. 14.

V. Rada Programowa art. 15.

VI. Samorząd Słuchaczy UTW-UR art. 16-18,

     A.Ogólne Zebranie Słuchaczy UTW–UR art. 19-22,

     B.Zarząd UTW-UR art 23-26,

     C.Komisja Rewizyjna UTW–UR art. 27-39,

     D.Zebranie Liderów UTW–UR art. 30-31.

VII. Gospodarka finansowa UTW–UR art. 32.

VIII. Postanowienia końcowe art. 33-37.

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

 

KODEKS ETYCZNY

Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku  Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przynależność do grona Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR nobilituje i dodaje prestiżu, ale również obliguje do przestrzegania zasad, które określa niniejszy kodeks.

Postanowienia ogólne.

Art.1. Kodeks stanowi zbiór zasad moralnych, które powinny być stosowane wśród Słuchaczy UTW-UR. Przestrzeganie ich powinno być zaszczytem dla Seniorów.

,,Uprzejmość, Tolerancja, Wytrwałość”  to z etycznego punktu widzenia inaczej odczytany skrót naszego Uniwersytetu.

Art.2. Słuchacze – Seniorzy, powinni być dla siebie  mili i uprzejmi, życzliwie nastawieni do siebie, zawsze uśmiechnięci, pozdrawiać się ukłonem z innym uczestnikami zajęć uniwersyteckich.

Art.3. Wszyscy Seniorzy w UTW-UR są sobie równi, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia i zawodu oraz pełnionej funkcji, dlatego zwracamy się do siebie po imieniu.

Art.4. Swoje przekonania, nawyki, poglądy i choroby zostawiamy w domu. Na zajęciach UTW-UR jesteśmy otwarci na wiedzę i kulturę oraz chętni do współpracy i samorealizacji w zespole innych Seniorów.

Art.5. Jesteśmy wyrozumiali i tolerancyjni dla innych Słuchaczy, starajmy się iść na ustępstwa, ale nie pozwólmy się terroryzować innym.

Art.6. Jesteśmy wytrwali w kontynuowaniu rozpoczętych zajęć. Nie rezygnujemy z błahego powodu, aby nie zawieść  naszych koleżanek i kolegów z grupy.

Art.7. Członkowie Zarządu i jego współpracownicy pracują społecznie - nie pobierają żadnej gratyfikacji.

Powinności  Słuchacza Seniora.

Art.8. Każdy Słuchacz powinien posiadać legitymację UTW-UR z potwierdzeniem wpisu na dany rok akademicki i aktualnie opłaconych składek. Legitymację należy okazać na żądanie prowadzącego zajęcia lub kierownika grupy. Rzetelne płacenie składek jest zaszczytnym obowiązkiem każdego z nas, do ukończenia 90 roku życia.

Art.9. Obowiązkiem każdego Słuchacza jest punktualne przybycie na wykłady i zajęcia, na które się zapisał, uczestniczenie w nich do końca, a także przygotowanie się do zajęć następnych. Na wykładach i zajęciach telefony komórkowe powinny być wyciszone lub wyłączone. Z wykładów wychodzimy dopiero po podziękowaniu i oklaskach dla wykładowcy.

Art.10. Słuchacze uiszczają z góry opłaty przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć w grupach, których wysokość ustala Prezes z prowadzącym zajęcia. Kierownik grupy, który zbiera opłaty, powinien się przed nią skrupulatnie rozliczyć z ich przyjęcia i wpłacenie na konto UTW-UR.

Art.11. Naganne zachowanie Słuchacza Seniora podlega ocenie Zarządu. Zarząd ma prawo udzielić Słuchaczowi upomnienia lub pisemnej nagany, a w szczególnie drażliwych przypadkach może podjąć Uchwałę o wykluczenie słuchacza z UTW-UR.  Od Uchwały Zarządu w tej sprawie można odwołać się do Komisji Rewizyjnej. Student wykluczony z UTW-UR powinien zwrócić legitymację.

Prawa Słuchacza Seniora.

Art.12. Słuchacz ma prawo poza sprawami przewidzianymi w Regulaminie, uczestniczyć w imprezach integracyjnych, wycieczkach, zabawach oraz korzystać z porad prawnych.

Art.13. Słuchacz UTW-UR jest uprawnionym do składania na ręce Zarządu ustnych  i pisemnych wniosków dotyczących  tematów oczekiwanych przyszłych zajęć i wykładów, jak również do otrzymywania w ramach otwartych wykładów informacji o przysługujących mu uprawnieniach.

 

Kodeks został uchwalony na Zebraniu Ogólnym Słuchaczy UTW-UR w dniu 30 października 2013, a tekst znowelizowany - 9 listopada 2021 i 8 listopada 2022, i obowiązuje od tych dat.  

 

Opr. Bernadetta Nowicka-Lassota

 

 

REGULAMIN

dofinansowywania działalności Słuchaczy UTW w Rzeszowie.

 

Postanowienia ogólne.

 1. Zarząd może dofinansowywać ze środków własnych UTW społecznie użyteczną działalność słuchaczy, z której korzystają inni członkowie lub jest ona skierowana do szerszego kręgu osób.

 2. Dofinansowanie może dotyczyć działalności artystycznej, kulturalno - oświatowej, sportowej, służącej integracji seniorów i międzypokoleniowej, jeśli wymaga ona nakładów.

 

Zasady dofinansowania.

      3.  Dofinansowania udziela Zarząd na pisemny wniosek kierownika grupy lub z własnej inicjatywy.

      4.  Zarząd inicjuje dofinansowanie olimpiad, konkursów, spotkań integracyjnych, wymiany środowiskowej itp.

      5.  Decyzje podejmuje się w formie protokołowanej uchwały, która powinna określać cel dofinansowania, jego wysokość i osobę lub grupę osób, które obejmuje oraz osobę odpowiedzialną za realizację zadania.

      6.  Osoby objęte dofinansowaniem powinny uczestniczyć w dofinansowanych zajęciach lub imprezach do których się dobrowolnie zgłosiły, w przeciwnym przypadku mają obowiązek pokryć różnicę poniesionych z tego

           tytułu kosztów przez UTW.

      7.  Po zakończeniu zajęć lub dofinansowanej imprezy, kierownik grupy lub osoba korzystająca z dotacji powinni się z niej w biurze rozliczyć dokumentami finansowymi (faktury, rachunki, zestawienie wpłat).

           Nieusprawiedliwiony brak rozliczenia w ciągu miesiąca skutkuje wnioskiem o ukaranie do wykluczenia włącznie.

      8.  Działalność dofinansowana powinna być szczegółowo opisana w sprawozdaniu dla Zarządu UTW.

 

Postanowienia końcowe.

      9.  Regulamin uchwalono na zebraniu Zarządu i przyjęto uchwałą w dniu 17.12.2014 r.

     10. Regulamin obowiązuje od dnia jego przyjęcia przez Ogólne Zebranie Słuchaczy i jego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w biurze i na stronie internetowej UTW.

 

Opracowała: Bernadetta Nowicka - Lassota

 

 

HYMN   Naszego UTW
słowa i muzyka:  Bogusława Błażej

 

1.  Chociaż lat już nam przybyło

        Życia smaki znamy dobrze,

     Świat odkrywać wciąż na nowo,

        Chcemy wspólnie i uparcie.

            Refren: (2 x)

                        Ty Uczelnio nam pomożesz,

                          Znów odczuwać piękno świata,

                        Nowych wyzwań wciąż przysporzysz,

                          Ugruntujesz co jest nowe.

2. Jak powiedział sam Heraklit

      Wszystko płynie   „panta rei”

    I na fali uniesienia

      Poszybować wraz jak Ikar.  

Refren: (2 x)

                        Ty Uczelnio nam pomożesz,

                          Znów odczuwać piękno świata,

                        Nowych wyzwań wciąż przysporzysz,

                          Ugruntujesz co jest nowe.

 

3. Nasze dusze ciągle młode,

     Umysł chłonny i gotowy

   Na spotkanie już przygodzie

     Co się Wiedzą zewsząd zowie.

 Refren: (2 x)

                        Ty Uczelnio nam pomożesz,

                          Znów odczuwać piękno świata,

                        Nowych wyzwań wciąż przysporzysz,

                            Ugruntujesz co jest nowe !