O Nas

Relacja z uroczystości Jubileuszu 40-lecia UTW-UR – 14.05.2024.

Centralnym punktem obchodów Roku Jubileuszowego 40-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, były uroczystości w dniu 14 maja 2024 r., które miały miejsce w auli głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod Honorowym Patronatem: JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa; patronat medialny sprawowały: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Katolickie Radio VIA, „Głos Seniora”; sponsorowali uroczystość: Rektor UR, Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Rzeszowa, firmy Polimarky  i Varioedge.

Goście zbierali się już od samego rana, gdyż można było oglądać wystawy prac klubów: malarstwa, fotografii i rękodzieła oraz plansze przybliżające historię UTW-UR. Historię  można też było odczytywać z prezentowanych Kronik i publikacji UTW-UR. Już na wstępie każdy z przybyłych otrzymywał nowe wydawnictwo „Aneks 2019-2023 do Monografii UTW-UR 2008-2018”.

O godz. 10.00 zebranych w auli powitała Prezes UTW-UR Danuta Kamieniecka-Przywara. Zaszczycili nas swoją obecnością m.in.: Wojewoda Podkarpacki Pani Teresa Kubas-Hul, Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Waldemar Szumny, który reprezentował Marszałka Województwa Podkarpackiego, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UM Andrzej Burnat jako przedstawiciel Prezydenta Rzeszowa, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka oraz kierownicy instytucji i placówek miasta, z którymi UTW-UR współpracuje: Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, Rzeszowskiego Domu Kultury, Osiedlowego Domu Kultury, NFZ Oddział Rzeszów, Komendy Wojewódzkiej Policji, Rzeszowskiej Rady Seniorów. Władze Uniwersytetu Rzeszowskiego reprezentowali: JM Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor-Elekt prof. dr n.med. Adam Reich, Prorektor dr hab. prof. UR Elżbieta Rokosz, Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak oraz pracownicy naukowi prowadzący wykłady dla słuchaczy UTW-UR. Przybyły również delegacje Podkarpackich UTW - Akademii 50+, Diecezji Rzeszowskiej oraz z: Jarosławia, Krosna, Łańcuta, Mielca, Przemyśla, Sanoka, Stalowej Woli i Tarnobrzega; list gratulacyjny przysłała Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesława Borczyk. Licznie też uczestniczyli w uroczystości Słuchacze, w tym Honorowi Słuchacze, Seniorzy Klubu 80+ i mieszkańcy Rzeszowa. Aulę UR wypełniło ponad 280 osób.

Po słowach powitania Prezes poprosiła o uczczenie minutą ciszy osób, które zmarły w ostatnich 5 latach, w tym niespełna miesiąc temu Prezes UTW-UR kol. Małgorzatę Siutę.

Następnie Prezes UTW-UR Danuta Kamieniecka–Przywara podziękowała obecnym przedstawicielom władz i mediów za objęcie jubileuszu patronatami: honorowym i medialnym, zapraszając gości do wystąpień. Jako pierwsza zabrała głos Wojewoda Podkarpacki pani Teresa Kubas–Hul, podkreślając rozległość działań i aktywności, proponowanych seniorom przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, jak też ogromne znaczenie społeczne UTW. Wraz ze słowami gratulacji, przekazała na ręce Prezes UTW-UR okolicznościowy grawerton. Kolejnym mówcą był pan Waldemar Szumny, który wraz z życzeniami i gratulacjami od Marszałka Województwa Podkarpackiego przekazał album „Roztocze”. Z kolei zabrał głos Rektor UR prof. dr hab. Sylwester Czopek, który wspólnie z Prorektor dr hab. prof. UR Elżbietą Rokosz wręczając kwiaty Prezes UTW-UR, w ciepłych słowach podsumował działalność UTW-UR i życzył dalszych sukcesów. Następnie gratulacje, życzenia, kwiaty i upominki na ręce Prezes UTW-UR składali kolejni przybyli oficjalni goście: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UM Andrzej Burnat, zastępca dyrektora WiMBP pani Renata Pasternak, Przewodnicząca Rzeszowskiej Rady Seniorów Danuta Wojnar–Płaza, a później koleżanki i koledzy z Podkarpackich UTW. Ewa Wilska w imieniu Klubu malarstwa UTW-UR przekazała dla Prezes Danuty Kamienieckiej–Przywara i Wiceprezes Marii Suchy piękne kolaże wykonane przez członków klubu.

Kolejnym etapem uroczystości było wyróżnienie przez Rektora UR, na wniosek Zarządu UTW-UR, pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy najczęściej w ostatnich 5 latach wygłaszali wykłady dla słuchaczy UTW-UR: dr hab. prof. UR E. Rokosz, dr hab. prof. UR  W. Walata, dr hab. prof. UR A. Bonusiaka, prof. dr hab. K.Ożoga, dr n. o zdr. J. Leszczak, dr M. Brożynę, dr K. Fink, dr L. Pelca, dr A. Steligę, dr A. Wolan-Nierodę, dr D. Ochojską, dr T. Gosztyłę, prof. ks. St. Nabywaniec. Przybyłym na jubileusz wykładowcom J.M. Rektor wręczył „Podziękowania” z okolicznościowym drobnym upominkiem.

W związku z kończącą się kadencją władz Uniwersytetu Rzeszowskiego, w imieniu Zarządu i Słuchaczy Prezes UTW-UR, podziękowała Panu Rektorowi, Pani Prorektor i Opiekunowi za pieczę i wsparcie, a także za dobrą współpracę, przy jednoczesnym pozostawieniu dużej samodzielności dla Zarządu. Jako wyraz wdzięczności Klub malarstwa przygotował dla nich, jak i dla pani Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych, piękne obrazy, które były eksponowane na scenie w trakcie trwania uroczystości.

Działalność UTW-UR od ostatniego jubileuszu 35-lecia, przedstawiła Prezes D. Kamieniecka-Przywara, ilustrując swój komentarz zdjęciami. Głównym zadaniem UTW-UR jest szeroko pojęta edukacja w formie wykładów, zajęć komputerowych, lektoratów języków obcych, ale też możliwość rozwoju zdolności twórczych, np. w malarstwie czy fotografii. Ogromną wagę przywiązujemy do aktywności fizycznej słuchaczy, o czym świadczą zajęcia rehabilitacyjne w sali i na basenie, yoga na krzesłach, pilatess, fitness, tenis stołowy czy nordic walking. Owocuje to sukcesami naszych sportowców na ogólnopolskich olimpiadach i spartakiadach UTW. Naszą wizytówką jest chór „Cantilena”, który koncertuje również w Domach Kultury, Domach Pomocy Społecznej, na Dniach Osiedli i Senioraliach Rzeszowskich. Ponadto mamy Klub Seniora 80+, w którym spotykają się najstarsi słuchacze: „Chcesz dożyć lat stu – działaj w UTW”. Są też możliwości rozwijania swoich pasji w wielu klubach: dyskusyjnym klubie książki, rękodzieła, pasjonata, melomana, filmowym, teatralnym, tańca, książki dla seniora, czy grupie teatralnej „Słowo za Słowo”. W tym roku akademickim rozpoczął też działalność klub turystyczny, którego członkowie zorganizowali kilka bardzo ciekawych wycieczek. Z szeroką działalnością UTW-UR można zapoznać się czytając „Aneks 2019–2023 do Monografii UTW-UR 2008-2018”, który wszyscy uczestnicy otrzymali przy wejściu oraz oglądając przygotowane w hallu wystawy. Licząca obecnie 475 słuchaczy społeczność UTW-UR aktywnie i z pasją korzysta z oferty.

Prezes podziękowała władzom rządowym i samorządowym Województwa Podkarpackiego oraz władzom Miasta Rzeszowa za możliwość korzystania przez słuchaczy z pomieszczeń  na zajęcia dodatkowe, wystawy i wernisaże oraz występy chóru „Cantilena” w instytucjach kulturalnych miasta, a także za możliwość uzyskiwania grantów w ogłaszanych konkursach, które pozwalają naszym słuchaczom realizować swoje pasje. Dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół UTW w latach 2019–2023 zrealizowaliśmy 9 projektów z uzyskanego dofinansowania w kwocie 107 632,00 zł. Podziękowała też władzom i administracji uczelni, ponieważ funkcjonowanie UTW–UR  w obecnym kształcie jest możliwie tylko dzięki ogromnej życzliwości i wszechstronnemu ich wsparciu. Dziękujemy za zaangażowanie pracownikom naukowym, prowadzącym wykłady, seminaria i zajęcia fakultatywne oraz za możliwość wspólnego realizowania projektów. Mamy nadzieję, że nowe władze uczelni, również przyjaznym okiem będą patrzeć i wspierać UTW-UR dla dobra obu stron. Zwróciła się również do członków Zarządu UTW-UR, współpracujących Liderów oraz Stowarzyszenia Przyjaciół UTW, z którym mamy znakomite porozumienie, z serdecznymi podziękowaniami za owocną współpracę na rzecz  społeczności UTW-UR.

Prezes Danucie Kamienieckiej-Przywara i wiceprezes Marii Suchy za oddaną, bezinteresowną pracę na rzecz społeczności UTW-UR, za podjęcie się dodatkowych obowiązków w tak trudnym i zobowiązującym okresie w działalności UTW-UR oraz włożony trud i zaangażowanie w przygotowanie jubileuszu i bieżące funkcjonowanie, a przy tym budzącymi uznanie osobistym autorytetem, profesjonalizmem, sumiennością, reprezentowanie na zewnątrz, przedkładanie dobra słuchaczy nad własne – podziękowała w imieniu Zarządu i Słuchaczy kol. E.Walicka-Bereś, wręczając okolicznościowe listy i piękne kosze kwiatów.

W tradycji obchodzonych uroczystości UTW-UR jest uwzględnianie w programie wykładu, który tym razem wygłosiła dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek - „Biografia literacka Wisławy Szymborskiej”. Temat o tyle bliski słuchaczom UTW-UR, że w Dyskusyjnym Klubie Książki UTW-UR omawiano już kilka związanych z poetką lektur, z których recenzje są umieszczone na naszej stronie internetowej.

Po wykładzie nastąpiła przerwa, w trakcie której uczestnicy mieli okazję obejrzeć przygotowane w hallu wystawy. Goście mogli skorzystać z bardzo smacznego i obfitego cateringu, który oferował ciepłe dania, jaki i różnorodne przepyszne ciasta do kawy i herbaty, dostępna też była woda mineralna.

Część artystyczną, którą prezentowała kol. Ewa Walicka–Bereś, rozpoczął Chór UTW-UR „Cantilena” im. Alicji Borowiec z programem „Śpiewamy o tobie Rzeszowie” z udziałem poetki Jadwigi Kupiszewskiej; akompaniował mgr Ryszard Pich, na skrzypcach grał kol. Jerzy Kokoszka, a dyrygowała kol. Bożena Słowik. Występy wokalne łączyło słowo mówione przygotowane przez J. Kupiszewską. Na ten występ czekało wielu słuchaczy, gdyż chór cieszy się dużą sympatią, jest lubiany, a kol. B. Słowik umie zachęcić zebranych do wspólnego śpiewania.

Zwieńczeniem uroczystości był występ Podkarpackiego Kwintetu Akordeonowego „Ambitus V” w składzie: prof.UR Mirosław Dymon, prof.UR Paweł Paluch, Tomasz Blicharz, Michał Stefanik, Mariusz Siuśta z udziałem solisty – tenora prof. dr.hab. Jacka Ścibora. Repertuar zespołu jest rozległy i zróżnicowany, od muzyki klasycznej po rozrywkową. Zawiera zarówno utwory oryginalne, pisane na kwintet akordeonowy, jak również transkrypcje dokonane przez członków zespołu. Pierwszy wykonywany nostalgiczny utwór został dedykowany pamięci niedawno zmarłej Prezes Małgorzaty Siuty.  Wirtuozeria muzyków i kunszt wokalny solisty wzbudziły zachwyt słuchaczy, gorący aplauz na stojąco i prośby o bis!

Po tak wspaniałych doznaniach artystycznych, wszyscy z uśmiechem opuszczali gościnną aulę Uniwersytetu Rzeszowskiego. A przed nami kolejne dni, lata wspólnego działania na rzecz społeczności UTW-UR!

 

Oprawę multimedialną przygotował i obsługiwał technicznie uroczystość kol. Jan Ziąbek, przy współpracy kol. Jadwigi Kowalik. Przebieg uroczystości był dokumentowany przez zaproszone media: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów i portal Nowiny24.pl, które tego samego dnia zamieściły relacje z obchodów. Promujące działalność UTW-UR wywiady z wiceprezes Marią Suchy wyemitowane zostały przez Polskie Radio Rzeszów i Katolickie Radio VIA.

                                                                                                                         

wstecz