Spółka celowa InventUR Sp. z o.o.

 

Inventur Sp z o.o. została powołana Uchwałą nr 157/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą „INVENTUR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 5.04.2018 r. Spółka została wpisana do KRS.

Spółka została powołana jako spółka celowa dla celów realizacji zadań wyrażonych w art. 149 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Do głównych zadań Spółki należy:

  • komercjalizacja pośrednia polegająca  na obejmowaniu  lub  nabywaniu  udziałów  lub  akcji  w spółkach  lub  obejmowaniu  warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami,
  • komercjalizacja bezpośrednia polegająca na sprzedaży wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy
  • świadczenie usług badawczych w oparciu o zasoby naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego z siedzibą w Rzeszowie, w tym w szczególności realizacja usług laboratoryjnych i badawczych.

 

Zobacz więcej na www.inventur.edu.pl

Kontakt: biuro@inventur.edu.pl

 

INVENTUR_LOGO.png [32.29 KB]