Zakres usług

 

Pracownia Kryminologii i Kryminalistyki Instytutu Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego świadczy usługi w zakresie badań pismoznawczych „grafologicznych”, w tym wykonywania opinii, analiz i ekspertyz pisma ręcznego dla podmiotów zewnętrznych.

 

Pracownia Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego wykonuje ekspertyzy pismoznawcze na zlecenia sądów i prokuratur w ramach prowadzonych postępowań sądowych, a także opinie pozasądowe wykonywane dla kancelarii prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i podmiotów indywidualnych.

 

Celem ekspertyzy pismoznawczej jest potwierdzenie lub wykluczenie pochodzenia podpisu lub dowolnego innego zapisu ręcznego od danej osoby. przedstawionego do badań. Obejmuje ona wielopłaszczyznową analizę indywidualnych zestawów cech graficznych pisma. Pracownia przeprowadza badania autentyczności podpisów i innych dokumentów rękopiśmiennych. Ocenie podlegają podpisy pełnobrzmiące jak również podpisy skrócone i parafy.

           

Eksperci Pracowni Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykonując badania z zakresu identyfikacji pisma ręcznego i podpisów opierają się na metodzie graficzno-porównawczej. Jest to uznana metoda badawcza, która stanowi rozwinięcie innych metod badania pisma, a zwłaszcza metod sygnalitycznej i grafometrycznej. W szerokim zakresie stosowane są również specjalistyczne programy komputerowe. Rezultatem takiej analizy jest zestawienie najbardziej dystynktywnych cech pisma o charakterze syntetycznym, topograficznym, mierzalnym, motorycznym i konstrukcyjnym oraz określenie na tej podstawie ich zgodności i różnic, a w konsekwencji sformułowanie wniosków o charakterze identyfikacyjnym. Wnioski te opierają się na zespole cech, których konfiguracja stanowi swoisty, indywidualny dla danego wykonawcy wzorzec graficzny.

 Świadczone usługi w zakresie badań pismoznawczych są realizowane na podstawie art. 2 i 23 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2022.574), art. 290 i 291 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2021.1805) oraz art. 193 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U.2021.534).   

 

Zakres prowadzonych w Uniwersytecie badań pisma ręcznego i dokumentów obejmuje:

  • identyfikację osób na podstawie pisma ręcznego;
  • badania autentyczności podpisów oraz identyfikację ich wykonawcy;
  • ocenę jednorodności wykonawczej pisma;
  • ustalenie liczby wykonawców zapisów ręcznych;
  • badania autentyczności sygnatur na obrazach i innych dziełach sztuki;
  • określenie przypuszczalnego okresu nakreślenia badanych zapisów na podstawie analizy cech graficznych;
  • ocenę oryginalności zapisów ręcznych;
  • podstawową analizę dokumentów w zakresie technik ich sporządzenia.

 

Pracownicy Pracowni Kryminologii i Kryminalistyki przeprowadzają badania w zakresie potwierdzenia lub wykluczenia fałszerstwa testamentów, umów, faktur, upoważnień, potwierdzeń odbioru i innych dokumentów.