Dorobek naukowy

Ewidencja dorobku naukowego i publikacji - Dorobek naukowy i publikacje.XP

Aplikacja Dorobek naukowy.XP została opracowana w celu usprawnienia procesu ewidencjonowania dorobku naukowego pracowników wyższej uczelni. Program umożliwia sprawne gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z aktywnością zawodową kadry naukowej oraz generowanie wielu rodzajów raportów i wydruków.

Dorobek naukowy.XP to aplikacja umożliwiająca pracę na jednym stanowisku oraz w sieci komputerowej. W przypadku pracy sieciowej możliwe jest wprowadzanie informacji bezpośrednio przez pracowników naukowych. Administrator aplikacji ma możliwość pełnej weryfikacji i edycji wpisów oraz ich akceptacji. Po zweryfikowaniu wpisów mogą być one widoczne dla innych pracowników korzystających z programu zaczynają być uwzględniane w zestawieniach i na wydrukach. Proces edycji informacji dotyczących publikacji jest podzielony na kilka poziomów i uwzględnia uprawnienia osoby wprowadzającej informację o publikacji oraz akceptację na szczeblu zakładu, katedry, dziekana i prorektora. Na każdym etapie edycji wpisów program dba o to, by wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Takie rozwiązanie zapewnia sprawne zarządzanie bazami z ewidencją dorobku naukowego. W programie możliwe jest także ewidencjonowanie publikacji osób, które nie są pracownikami uczelni.

W aplikacji zostały zaimplementowane podstawowe sprawozdania do MEN, co ułatwia i przyspiesza proces raportowania. Zaawansowany system generowania zestawień i wydruków pozwala szybko utworzyć listy i zestawienia oraz sporządzać wydruki dorobku naukowego, nagród, przewodów czy staży. Dane mogą być także zapisane w postaci plików w formatach zgodnych ze światowymi standardami wymiany danych. 

Aplikacja działa w oparciu o szereg predefiniowanych słowników informacji jak np. struktura uczelni, kadra naukowa, zasięg publikacji, punktacja, typ punktacji, historia punktacji, konferencje, itp. Dzięki temu wprowadzenie nowej informacji sprowadza się do wyboru informacji z list oraz wprowadzenia wyłącznie nowych wpisów. 

Aplikacja pozwala na ewidencjonowanie działalności kadry uczelni w zakresie:
 • publikacji,
 • uczestnictwa w konferencjach,
 • przewodów,
 • staży,
 • stypendiów,
 • nagród.

Najważniejsze funkcje realizowane przez program:

 • możliwość zapamiętania punktacji dla publikacji według różnych indeksów,
 • wbudowane mechanizmy przeliczania punktacji pomiędzy różnymi indeksami,
 • możliwość przeprowadzenia szybkiej weryfikacji podziału punktów dla opracowań wielu autorów,
 • gromadzenie informacji dotyczącej kadry naukowej uczelni,
 • pełna obsługa przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich,
 • ewidencjonowanie kosztów, stypendiów i urlopów,
 • możliwość tworzenia i edycji struktury uczelni i przypisywania do niej pracowników,
 • łatwe filtrowanie i wyszukiwanie informacji,
 • szybkie tworzenie zestawień i wydruków dotyczących kadry, wydziałów, instytutów, katedr, zakładów, przewodów, staży, nagród indywidualnych i zespołowych,
 • generowanie zestawień statystycznych,
 • możliwość tworzenia korespondencji seryjnej na podstawie informacji zgromadzonych w bazie aplikacji.