O projekcie

UR - nowoczesna uczelnia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Czas realizacji projektu: 1.01.2013 – 31.12.2014

 

Cel główny

Podniesienie jakości funkcjonowania UR w obszarze działań administracyjnych oraz obszarze kształcenia poprzez wdrożenie modelu zarządzania jakością.

 

Działania

  • Wdrożenie modeli zarządzania majątkiem, finansami, kadrami i procesem dydaktycznym.
  • Szkolenia dla administratorów z zakresu efektywnego zarządzania budynkiem.
  • Studia podyplomowe dla kadry zarządzającej z zakresu efektywnego zarządzania finansami.
  • Stworzenie regulaminu etatyzacji.
  • Stworzenie centralnej bazy aktywności zawodowej nauczycieli akademickich.
  • Wprowadzenie elektronicznego systemu ankietyzacji nauczycieli akademickich.
  • Recenzja programów kształcenia, opiniowanie sylwetek absolwentów i programów studiów.