Uczestnictwo studentów w zajęciach

 

Zarządzenie nr 29/2022
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 7 marca 2022 r.
w sprawie warunków zaliczania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego


Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 478 ze zm.) w związku z Regulaminem organizacyjnym
Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 230/2021 Rektora
Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 6 grudnia 2021 r., zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są zgodnie z programem studiów danego
kierunku i są obowiązkowe dla studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich stacjonarnych oraz niestacjonarnych, w przypadku, gdy zostały
przewidziane w programie studiów.
2. Zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego odbywa się na ocenę i następuje w formie
wpisania tej oceny przez prowadzącego zajęcia w systemie elektronicznym Wirtualna
Uczelnia.
§ 2
Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w wymiarze 30 godzin w semestrze, przez
dwa semestry zgodnie z harmonogramem studiów na danym kierunku chyba, że standardy
kształcenia dla kierunku stanowią inaczej.
§ 3
1. Student może uzyskać zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego uczestnicząc aktywnie
w co najmniej jednej z form organizacyjnych:
1) zajęcia z wychowania fizycznego organizowane przez Studium Wychowania
Fizycznego i Rekreacji UR (zwanego dalej SWFiR) – zaliczenia zajęć
i odpowiednich wpisów dokonuje prowadzący zajęcia;
2) zajęcia prowadzone w ramach sekcji sportowej Klubu Uczelnianego
Akademickiego Związku Sportowego (zwanego dalej KU AZS UR) - zaliczenia
zajęć i odpowiednich wpisów dokonuje prowadzący zajęcia;
3) Zespół Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” - wpisu dokonuje Kierownik Studium
Kulturalno-Oświatowego lub prowadzący zajęcia dla danego kierunku, na którym
studiuje student, na podstawie przekazanej listy studentów;
4) inne formy zajęć organizowane przez SWFiR takie jak obozy, kursy, szkolenia
specjalistyczne - wpisu dokonuje prowadzący zajęcia;
5) zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne (na podstawie skierowania od lekarza
specjalisty lub odpowiedniej opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Rzeszowskiego) – zaliczenia zajęć i odpowiednich wpisów dokonuje
prowadzący zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne.
2. Z zastrzeżeniem § 4, studentowi, który nie uczestniczy w zajęciach, o których mowa
w ust. 1, nie zostaje zaliczony semestr (rok studiów). Powtarzanie niezaliczonych zajęć
z wychowania fizycznego odbywa się na zasadach określonych w obowiązującym
Regulaminie studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

§ 4
1. Student wybitnie uzdolniony i zaangażowany w proces treningowy w innym niż KU AZS
UR klubie sportowym, może ubiegać się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego,
po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia o posiadanej minimum II klasie sportowej
lub innych osiągnięć związanych z kulturą fizyczną.
2. Student długotrwale niezdolny do uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego
posiadający skierowanie od lekarza lub opinii, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5,
zapisuje się na początku semestru na zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne.
Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje brakiem zaliczenia zajęć z wychowania
fizycznego.
§ 5
1. Prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego, o których mowa w § 3 ust. 1, przed
rozpoczęciem zajęć podaje do wiadomości studentów zasady ich odbywania oraz
szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu z uwzględnieniem kryteriów oceniania,
maksymalnej liczby godzin nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych,
sposobu i terminu ich usprawiedliwiania lub zasad realizacji w innym terminie zajęć.
2. Student może zmienić grupę zajęć wyłącznie za zgodą prowadzącego.
§ 6
1. Liczba usprawiedliwionych nieobecności studenta na zajęciach z wychowania
fizycznego nie może przekroczyć 50 % wymiaru zajęć obowiązujących w danym
semestrze.
2. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się krótkotrwałą nieobecność na zajęciach
z wychowania fizycznego spowodowaną niezdolnością do uczestniczenia w nich
wynikającą z Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
3. Zajęcia opuszczone bez usprawiedliwienia, w sposób określony w ust. 2, student może
zrealizować w innym terminie, jednakże nie więcej niż dwa razy. Termin i miejsce
odbywania zajęć ustala prowadzący na wniosek studenta.
4. Dopuszcza się jedną w semestrze nieobecność nieusprawiedliwioną, która nie
powoduje obniżenia oceny końcowej.
5. Nie można realizować zaległych zajęć w ostatnim tygodniu semestru.
6. Studentowi, który uzyskał pozytywną ocenę lub zaliczenie w dotychczasowym
przebiegu studiów uznaje się zaliczenie z przedmiotu zgodnie z Regulaminem studiów
na Uniwersytecie Rzeszowskim.
§ 7
1. Za realizację niniejszego zarządzenia czynię odpowiedzialnym Dyrektora Studium
Wychowania Fizycznego i Rekreacji
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds.
Studenckich i Kształcenia.
§ 8
Z dniem 1 października 2022 r. traci moc zarządzenie nr 48/2017 Rektora Uniwersytetu
Rzeszowskiego z dnia 03.07.2017 r. w sprawie warunków zaliczania przedmiotu wychowanie
fizyczne przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.
REKTOR
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
Prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

 

 

 

 

Regulamin oparty jest na   ZARZĄDZENIU nr 29/2022 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 7 marca 2022r. w sprawie warunków zaliczania przedmiotu wychowanie fizyczne przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Student Uniwersytetu Rzeszowskiego, który w danym semestrze ma w planie zajęć przedmiot: wychowanie fizyczne aktywuje  konto na Wirtualnej Uczelni  i wybiera  jedną z wybranych form zajęć lub pozostaje w grupie do której został przydzielony.

 • zajęciach profilowanych;
 • zajęciach sekcji sportowej Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • Zespole Pieśni i Tańca "Resovia-Saltans";
 • Zajęciach wyrównawczo-kompensacyjnych  (rehabilitacji) w przypadku dolegliwości zdrowotnych i  długoterminowych zwolnień lekarskich.

Zapisy na  formy zajęć odbywają się od 2 X 2022 do wyczerpania limitu miejsc.

Uwaga! przed zalogowaniem do systemu, należy zapoznać się z Regulaminem zajęć wychowania fizycznego!

 1. Prowadzący na początku zajęć przedstawia regulamin i podaje do wiadomości szczegółowe kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu.
 2. Studenci posiadający długoterminowe zwolnienia lekarskie zgłaszają się na początku semestru ze skierowaniem od lekarza specjalisty do gabinetu usprawnienia ruchowego  na zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne.
 3. Krótkotrwałą nieobecność na zajęciach usprawiedliwia się zwolnieniem lekarskim. Liczba godzin usprawiedliwionych nie może przekroczyć 50% obowiązujących w danym semestrze.
 4. Nieobecności podczas zajęć:
  1. Dopuszcza się jedną w semestrze nieobecność nieusprawiedliwioną, która nie powoduje obniżenia oceny końcowej.
  2. Zajęcia opuszczone bez usprawiedliwienia lekarskiego mogą być odrobione (maksymalnie dwa razy w semestrze). W tym celu należy ustalić dogodny termin bezpośrednio z nauczycielem.
  3. Możliwe jest odrobienie 1 zajęć dziennie /z wyłączeniem dnia obowiązkowych ćwiczeń.
  4. Osoby odrabiające nie będą przyjmowane na zajęcia w ostatnim tygodniu semestru.
  5. Odrabianie zajęć może  powodować obniżenie oceny.
 5. Student wybitnie uzdolniony i zaangażowany w proces treningowy w innym klubie sportowym, może ubiegać się o zwolnienie z programowych zajęć wychowania fizycznego po zapisaniu się do danej grupy oraz po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia o posiadanej minimum II klasie sportowej.
 6. Przepisanie ocen: Studenci, którzy zaliczyli wychowanie fizyczne na danym poziomie studiów zapisują się do grup poprzez wirtualną uczelnię i uczestniczą w przynajmniej 5 zajęciach (10 godzin).
 7. Studenci posiadający indywidualną organizację studiów muszą uczestniczyć w co najmniej 50% zajęć.
 8. Student dokonuje zapisu jedynie na zajęcia, które są aktywne dla jego kierunku studiów.
 9. Po wyczerpaniu limitu miejsc, zapisy do danej grupy są zakończone. Student winien zapisać się na inną aktywną grupę z listy dostępnych dla jego kierunku.
 10. Studenci, którzy nie dokonali zapisu na żadne zajęcia wychowania fizycznego w wyznaczonym terminie powinni zgłosić się do Centrum Sportu i Rekreacji UR, ul. Ćwiklińskiej 2 bud. D1 pok. 119b do końca pierwszego tygodnia zajęć celem zapisu w trybie administracyjnym.
 11. W razie jakichkolwiek problemów student kontaktuje się z sekretariatem SWFiR 17 872 17 51 lub mailowo [email protected]
 12. W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor  SWFiR lub działający z jego upoważnienia Zastępca.
 13. W przypadku nie uczęszczania na wybrane zajęcia, przedmiot jest niezaliczony i student ma obowiązek go powtórzyć, zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 14. Obowiązkowe uczestnictwo podlega zaliczeniu z oceną.
 15. Kryteria ocen:
  1. Ocena bardzo dobry - wybitna aktywność, zaangażowanie, bardzo dobra średnia ocen cząstkowych. Maksymalnie jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.
  2. Ocena plus dobry - wysoka aktywność, zaangażowanie, bardzo dobra lub dobra średnia ocen cząstkowych. Maksymalnie jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.
  3. Ocena dobry - wysoka aktywność, zaangażowanie, dobra średnia ocen cząstkowych. Jedna lub dwie nieobecności nieusprawiedliwione.
  4. Ocena plus dostateczny - przeciętna  aktywność, zaangażowanie, dobra lub dostateczna średnia ocen cząstkowych. Jedna lub dwie nieobecności nieusprawiedliwione.
  5. Ocena dostateczny - przeciętna aktywność,  zaangażowanie, dostateczna średnia ocen cząstkowych. Maksymalnie trzy nieobecności nieusprawiedliwione.
  6. Ocena niedostateczna - niewystarczająca aktywność, zaangażowanie , negatywna średnia ocen cząstkowych lub trzy i więcej nieobecności nieusprawiedliwionych.