Cele i zadania


1

Podstawowym celem działalności Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji jest dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie studentów poprzez wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową i różne formy turystyki.

2

Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji realizuje i koordynuje zadania w dziedzinie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród studentów oraz pracowników UR we współpracy z organizacjami społecznymi, samorządowymi, klubami sportowymi tworząc sprzyjający klimat w swoim otoczeniu dla rozwoju kultury fizycznej.

3

Do zadań SWFiR należy w szczególności:

 1. Rozpoznanie, rozbudzanie i kształtowanie potrzeb rekreacyjnych, sportowych i turystycznych.
 2. Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości szeroko pojętej kultury fizycznej.
 3. Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, sporcie, turystyce i rekreacji.
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu amatorskiego, rekreacji i turystyki.
 5. Tworzenie warunków dla rozwoju bazy turystycznej, sportowej i rekreacyjnej w regionie.

4

Zadania programowe SWFiR realizuje poprzez:

 1. Organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej.
 2. Organizowanie różnorodnych form aktywności ruchowej w tym zawodów sportowych.
 3. Prowadzenie szerokiej informacji turystycznej.
 4. Udostępnienie obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
 5. SWFiR może prowadzić działalność instruktażowo-metodyczną w zakresie sportu i turystyki.
 6. SWFiR może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska oraz realizacji, ogólnokrajowej i regionalnej polityki w zakresie kultury fizycznej, sporu i rekreacji.

5

SWFiR mogłoby na zasadach określonych w odrębnych przepisach i zgodą Rektora prowadzić działalność w zakresie podobnym do podstawowej działalności.

Zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń w ramach grup profilowanych, treningów sekcji sportowych dla studentów wybitnie uzdolnionych, grup gimnastyki leczniczej, gier zespołowych oraz turystyki letniej i zimowej.

Dla studentów zwolnionych z części praktycznej przedmiotu organizowane będą zajęcia teoretyczne.

NIE MA CAŁKOWITYCH ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

Oferta SWFiR zakłada ćwiczenia w różnych specjalizacjach sportowych. Student ma możliwość wyboru profilu zajęć. W działalności sportowej Studium współpracuje z Klubem Uczelnianym AZS UR, z Wydziałem Wychowania Fizycznego, Samorządem Studentów UR oraz Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów UR. Rezultatem współpracy są wysokie wyniki uzyskiwane przez naszych studentów w ramach współzawodnictwa w Akademickich Mistrzostwach Polski oraz innych zawodach sportowych. Inną formą współpracy jest organizacja masowych imprez sportowych np. Międzywydziałowych Mistrzostw Uniwersytetu w różnych dyscyplinach sportowych.