Misja i wizja

 

Misja

SJO realizuje misję i wizję Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz cele wpisane w Strategię Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2013-2020.

SJO jest jednostką pozawydziałową UR wnoszącą wkład w proces internacjonalizacji Uczelni, pomoc w nauce języków obcych dla studentów i kadry akademickiej oraz wparcie dla przyszłych i już aktywnych naukowców planujących osiągnąć sukces na arenie krajowej i międzynarodowej.
Rolą SJO jest zagwarantowanie wysokiego poziomu nauczania języka obcego ogólnego i języka specjalistycznego właściwego dla danego kierunku studiów, promowanie rozwoju kompetencji komunikacyjnych i naukowych studentów oraz wspieranie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podczas studiów i przez całe życie.

SJO promuje międzyakademicką i międzynarodową wymianę studentów i wykładowców oraz aktywnie wspiera wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk zawodowych zagranicą. Studium stara się również podejmować nowe inicjatywy dające możliwości współpracy z innym jednostkami uczelni wyższych nauczającymi języków obcych w kraju i zagranicą.

SJO w swoim działaniu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i społeczności akademickiej.Wizja

SJO jest istotnym ogniwem w procesie kształcenia akademickiego. Nauczając języków obcych i wspierając studentów Studium przykłada wszelkich starań, aby coraz lepsza znajomość języków obcych znacząco podnosiła kwalifikacje absolwentów UR i dzięki temu zwiększała ich szanse na rynku pracy.

SJO w swych działaniach dba o wizerunek i dobre imię Uczelni macierzystej.