Regulamin kursów

 

 1. Studium Języków Obcych prowadzi odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
 2. Nadzór organizacyjny i pedagogiczny nad właściwym funkcjonowaniem kursów sprawuje kierownik SJO.
 3. Wysokość opłat za kursy oferowane SJO na dany rok akademicki ustalona zostaje na podstawie szczegółowej kalkulacji kosztów realizacji kursu przedstawionej przez kierownika kursów i zatwierdzona na podstawie przedstawionego kosztorysu przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.
 4. SJO oferuje kursy w wymiarze 2 godzin tygodniowo o łącznej ilości 30 godzin w semestrze. Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut. Organizowane są również kursy w innym wymiarze godzin, jeśli zajdzie taka potrzeba oraz kursy specjalistyczne w wymiarze 20 do 40 godz.
 5. Opłaty za kurs wpłacane są na konto UR. Wpłaty za kurs należy dokonać na rachunek 48 1240 6960 1563 0000 0241 0189. Tytuł wpłaty: kurs języka ... (angielskiego, niemieckiego, francuskiego...) 16C oraz przekazać kopię dowodu wpłaty lektorowi prowadzącemu zajęcia. Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane : Nazwisko i imię, adres, email oraz nazwę kursu np. "kurs z języka angielskiego"
 6. Opłatę za kurs należy uiścić w całości.
 7. W przypadku pisemnej rezygnacji z kursu przed terminem jego rozpoczęcia, przysługuje zwrot wniesionej opłaty pomniejszony o ewentualny koszt przelewu lub przesyłki.
 8. W przypadku pisemnej rezygnacji z kursu, po terminie jego rozpoczęcia opłata podlegająca zwrotowi jest pomniejszona o koszty odbytych zajęć oraz koszt ewentualnego przelewu lub przesyłki. Warunkiem zwrotu opłaty jest złożenie pisemnej rezygnacji nie później niż w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.
 9. W wyjątkowych przypadkach, spowodowanych ważnymi przyczynami losowymi zwrot opłaty może nastąpić po terminie wskazanym w punkcie 11.
 10. Decyzję w sprawie zwrotu opłat oraz ich wysokości podejmuje kierownik SJO.
 11. Gdyby przeprowadzenie planowanych zajęć okazało się z różnych przyczyn niemożliwe, SJO zapewni ich realizację w innym terminie lub zwróci kursantom należność za niezrealizowane zajęcia.
 12. Jeśli wpłaty za udział w kursie nie zapewnią finansowania kursu organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup lub rozwiązania kursu.
 13. Uczestnicy kursu rozpoczynający naukę w trakcie kursu wnoszą opłatę za tę ilość godzin, jaka pozostała do końca realizacji danego kursu.
 14. Opłata za kurs nie obejmuje podręczników do nauki języka.
 15. Opłata za kurs nie obejmuje kosztów egzaminu certyfikatowego.
 16. Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem kursów SJO.
 17. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.Przypominamy, że wpłaty za kursy językowe oraz egzaminy należy dokonywać na konto 48 1240 6960 1563 0000 0241 0189. Tytuł wpłaty: kurs języka ... (angielskiego, niemieckiego, francuskiego...).