Egzamin z języka obcego (niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego) na poziomie B2

 

Wymogi ustawowe

 • Zgodnie z treściami programowymi zawartymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji (KRK) każdy z kierunków jest umieszczony w odpowiednim obszarze o określonych efektach kształcenia (np. „potrafi pozyskiwać informacje z publikacji, baz danych oraz innych źródeł także w języku obcym” (kod np. R2A_UO1)”
 • Na tej podstawie opracowano kierunkowe efekty kształcenia, które zatwierdził Senat URz. (kod np. K_UO1)Wymogi ustawowe

 • Opracowano sylabusy spójne z tymi efektami.
 • Zadaniem SJO jest osiągnięcie przez studentów przyjętych efektów kształcenia (w zakresie języka obcego) zgodnie kierunkowymi efektami kształcenia. (np. EK_1...jw.)
 • W związku z powyższym nie wpisuje się poziomu języka do dokumentacji, gdyż jest on określony w Kierunkowych Efektach Kształcenia.
 • SJO wprowadza ujednolicony egzamin z języka.Obowiązek informacyjny

 • Pracownicy dydaktyczni SJO są zobowiązani do poinformowania w pierwszych tygodniach zajęć (najlepiej na pierwszych zajęciach) studentów rozpoczynających naukę języka na lektoracie na I roku studiów stacjonarnych o zakresie, formie i poziomie egzaminu.
 • O tym, jakie słownictwo zostanie użyte w ćwiczeniach decydują nauczyciele sami, proponując odpowiednie zadania do testu.Elementy egzaminu
Egzamin składa się z dwóch części:

 • pisemnej,
 • ustnej.Układ

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstu pisanego,
 • pisanie,
 • test gramatyczno-leksykalny.Rozumienie ze słuchu

 • język ogólny i specjalistyczny,
 • 2 teksty.Rozumienie tekstu pisanego

 • język ogólny i specjalistyczny,
 • 2 teksty.Pisanie

 • język ogólny/specjalistyczny, (wybrane elementy rozmowy kwalifikacyjnej),
 • 1 tekst
 • 120-150 słów
 • 1 forma pisania do wyboru:
  • list formalny,
   lub
  • list nieformalny,
   lub
  • polecenie przedstawienia swojej opinii na wybrany temat,
   lub
  • życiorys,
   lub
  • dialog.Test gramatyczno-leksylany

 • język ogólny i specjalistyczny,
 • 4 ćwiczenia:
  • 2 ćwiczenia gramatyczne z języka ogólnego,
  • 2 ćwiczenia leksykalne z języka specjalistycznego.Test gramatyczny
Pierwsze ćwiczenie:

 • test jednokrotnego wyboru,
 • test składa się z 10 zdań,
 • do każdego zdania podanych jest cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
  lub
 • tekst z lukami do uzupełnienia,
 • tekst ma 10 luk,
 • do każdej luki podanych jest cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
 • test ma sprawdzać znajomość:
  • czasów,
  • trybów warunkowych,
  • strony biernej,
  • mowy zależnej,
  • czasowników modalnych,
  • czasowników w bezokoliczniku/w formie z końcówka –ing.Test gramatyczny
Beispiele:


Drugie ćwiczenie :

 • ćwiczenie składa się z 10 zdań,
 • w każdym zdaniu podkreślone są trzy elementy,
 • jeden z tych trzech elementów jest zawsze gramatycznie niepoprawny w kontekście całego zdania,
 • zdania mają sprawdzać znajomość zastosowania:
  • przedimków,
  • przyimków,
  • przymiotników,
  • przysłówków,
  • rzeczowników,
  • zaimków.Test gramatyczny
Beispiele:


Test leksykalny
Test leksykalny– język specjalistyczny:

 • 2 ćwiczenia,
 • każde ćwiczenie składa się z 10 zdań/luk,
 • z podanych 4 form 2 formy ćwiczeń do wyboru:
  • tłumaczenie,
  • uzupełnianie luk podanymi słowami,
  • dopasowywanie słów/wyrażeń do definicji,
  • tworzenie związków wyrazowych.Test leksykalny

 • tłumaczenie,

Beispiele:


Test leksykalny

 • uzupełnianie luk podanymi słowami,Test leksykalny

 • dopasowywanie słów/wyrażeń do definicji,Test leksykalny

 • tworzenie związków wyrazowych.

Część ustna egzaminu :
Prezentacja multimedialna przygotowana przez studenta i zaprezentowana na zajęciach na forum grupy :

 • tematyka i język specjalistyczny ,
 • poprawność gramatyczna wypowiedzi ,
 • poprawność stylistyczna wypowiedzi ,
 • płynność wypowiedzi , akcentacja .Punktacja :

Część pisemna:

 • rozumienie ze słuchu (2 ćwiczenia po 5 pkt=10pkt),
 • rozumienie tekstu pisanego (2 ćwiczenia po 5 pkt=10 pkt),
 • pisanie (10 pkt),
 • test gramatyczno –leksykalny (4 ćwiczenia po 10 pkt=40 pkt)Część ustna :
Prezentacja multimedialna (30 pkt)

 • tematyka i język specjalistyczny (12 pkt),
 • poprawność gramatyczna wypowiedzi (6 pkt),
 • poprawność stylistyczna wypowiedzi (6 pkt) ,
 • płynność wypowiedzi , akcentacja(6 pkt) .Za egzamin otrzymać można 100 punktów , z czego zaliczamy 2/3 czyli 66 pkt.
Ocena na stopień lub podanie ilości %(zalecane)
Po zadaniu egzaminu student otrzymuje zaświadczenie UCNJO UR i wpis do suplementu.Zatwierdzono :
Kierownik UCNJO UR
Dr Sławomir Schultis
Część ustna egzaminu/ zaliczenia lektoratu języka niemieckiego:
Prezentacja multimedialna przygotowana przez studenta i zaprezentowana na zajęciach na forum grupy:

 • tematyka i język specjalistyczny,
 • poprawność gramatyczna wypowiedzi,
 • poprawność stylistyczna wypowiedzi,
 • płynność wypowiedzi, akcentacja.Prezentacja powinna zawierać od 15 do 20 slajdów.

 • Pierwszy slajd:
  • Logo Uniwersytetu Rzeszowskiego – dostępne na stronie www
  • Thema: (temat – na środku strony)
  • Bearbeitet von: (opracowany przez – na dole strony – należy podać imię, nazwisko, rok i kierunek studiów w języku niemieckim)
 • Kolejne slajdy:
  Prezentacja tematu zawierająca tekst oraz zdjęcia, tabele, wykresy (podpisane). Istnieje możliwość zamieszczenia krótkich filmików w prezentacji.
 • Przedostatni slajd (ewentualnie 2 lub 3 w zależności od ilości słownictwa)
  Wortschatz zum Thema: (słownictwo do tematu – należy wymienić słownictwo specjalistyczne znajdujące się w prezentacji z tłumaczeniem na język polski)
 • Ostatni slajd:
  Bibliografie/Quellen: (bibliografia, źródła – należy podać pozycje literatury oraz linki odsyłające do stron, z których Państwo skorzystali przygotowując prezentację)

 

 

 

 

Część ustna egzaminu/zaliczenia lektoratu języka francuskiego:

Prezentacja multimedialna przygotowana przez studenta i zaprezentowana na zajęciach na forum grupy:

- tematyka i język specjalistyczny,

- poprawność gramatyczna wypowiedzi,

- poprawność stylistyczna wypowiedzi,

- płynność wypowiedzi, akcentacja.

Prezentacja powinna zawierać od 15 do 20 slajdów.

 

Wskazówki do przygotowania prezentacji multimedialnej

opracowanie: mgr Beata Kawalec

I. Wybór tematu: należy wybrać temat mieszczący się w ramach nauk danego kolegium, najlepiej związany z kierunkiem studiów, np. temat studentów Kolegium Nauk Humanistycznych może być związany z :

· literaturą (literatura francuska/angielska/polska),

· językiem (j. ojczysty, j. obce, zapożyczenia, j. standardowy, j. potoczny, gwara, różnice językowe krajów francuskojęzycznych, przysłowia, powiedzenia),

· edukacją (szkolnictwo francuskie/polskie i in. krajów europejskich),

· mediami (współczesne środki komunikacji, reklama),

· społeczeństwem ( stereotypy, problemy społeczne, wolontariat),

· kulturą (wielokulturowość, wydarzenia kulturalne, wielkie postacie kultury francuskiej, kino francuskie, savoir-vivre).

II. Opracowanie slajdów: prezentacja powinna zawierać od 15 do 20 slajdów.

Pierwszy slajd:

 • logo Uniwersytetu Rzeszowskiego (dostępne na stronie www),
 • napisy: Université de Rzeszów, Collège des Sciences Humaines,
 • Sujet : (temat - na środku strony), np. LA VIE ET L’OEUVRE D’ALBERT CAMUS,
 • Élaboré par : (opracowany przez - na dole strony - należy podać imię, nazwisko), kierunek, np. PHILOLOGIE ANGLAISE, JOURNALISME ET COMMUNICATION SOCIALE / PHILOLOGIE POLONAISE / COMMUNICATION INTERCULTURELLE, poziom studiów: Études de premier cycle/ Études de deuxième cycle.

Drugi slajd : PLAN DE LA PRÉSENTATION (plan prezentacji).

Kolejne slajdy : Prezentacja tematu zawierająca tekst oraz zdjęcia, tabele, wykresy (podpisane). Istnieje możliwość zamieszczania krótkich filmików w prezentacji.

 Przedostatni slajd (ewentualnie 2 lub 3 w zależności od ilości słownictwa)

VOCABULAIRE THÉMATIQUE : (słownictwo do tematu – należy wymienić słownictwo specjalistyczne znajdujące się w prezentacji z tłumaczeniem na język polski; w przypadku rzeczowników podać rodzaj, wpisując w nawiasie m. (masculin) lub f. (féminin); czasowniki podać w bezokoliczniku, np.

écrivain (m.) – pisarz

romancier (m.) – powieściopisarz

roman (m.) – powieść

roman d’aventure (m.) – powieść przygodowa

fable (f.) – bajka

conte (m.) de fées - baśń

créer – tworzyć

écrire – pisać

décrire - opisywać

Ostatni slajd : BIBLIOGRAPHIE : (bibiografia – należy podać pozycje literatury oraz linki odsyłające do stron, z których Państwo korzystali przygotowując prezentację).

III. QUIZ: prezentację można wzbogacić wykonując QUIZ w odniesieniu do przedstawionego tematu; 1 slajd – pytania, 2 slajd – odpowiedzi do pytań.

Uwagi:

1. Zachować wyraźna i przejrzystą strukturę (wstęp, rozwinięcie, zakończenie);

2. Nie umieszczać zbyt dużo tekstu na slajdzie (zalecana zasada „pięciu” – 5 punktów na slajdzie, po 5 słów w każdym punkcie, nie licząc determinantów rzeczownika);

3. Wybrać sugestywne obrazy;

4. Zwrócić uwagę, aby tekst był wyraźny (tło nie może być zbyt mocne);

5. Rozpocząć prezentację w sposób ciekawy, przyciągający uwagę, oryginalny;

6. Zachować prostotę przekazu: języka oraz slajdów (słownictwo odpowiednie dla danego tematu, struktury językowe zrozumiałe dla osoby prezentującej i dla słuchaczy);

7. Podczas prezentacji stosować odpowiedni język ciała i utrzymywać kontakt wzrokowy (nie czytać z kartki, z telefonu, nie chować się za komputerem, nie mówić na siedząco);

8. Zwrócić uwagę na głos i odpowiednie tempo (nie mówić za szybko, ale też nie za wolno, nie zastanawiać się w trakcie prezentacji, jak wymówić dane słowo, jak przeczytać dany liczebnik; zmieniać tempo w celu uniknięcia monotonii);

9. Starać się wchodzić w interakcję ze słuchaczami poprzez zadawanie pytań, quizy, głosowanie, powtarzanie, prośbę o pracę w parach;

10. Podsumowanie prezentacji (krótkie i rzeczowe) i podanie źródeł; 11. Konieczność wyćwiczenia prezentacji.