Prowadzenie Zespołów Tanecznych, specjalizacja: Tańce polskie

Wydział Muzyki

oraz

Studium Kulturalno-Oświatowe

Uniwersytetu Rzeszowskiego

zapraszają na

2-semestralne studia podyplomowe

 Prowadzenie Zespołów Tanecznych – Taniec polski
edycja 2019/2020 

            Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów szkół oraz placówek oświatowych, a także dla wszystkich tych, którzy pragną wzbogacić swoją wiedzę z zakresu tańca oraz poszerzyć umiejętności taneczne potrzebne do sprawnego wykonywania zadań instruktora i choreografa w dziedzinie tańca polskiego.

 Kwalifikacje absolwentów

Studia uprawniają do prowadzenia:

  • zajęć o profilu artystyczno - tanecznym
  • amatorskich zespołów tanecznych.

 Studia posiadają rekomendację Narodowego Centrum Kultury.

Absolwenci otrzymują: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 Kadra dydaktyczna

Kadrę wykładową stanowią wybitni w Polsce etnochoreografowie i choreografowie o najwyższych kwalifikacjach i osiągnięciach zawodowych, specjaliści z zakresu tańców polskich oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 Program studiów

Program studiów uwzględnia szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny polskich tańców narodowych i regionalnych. Obejmuje on trzy główne bloki tematyczne o łącznej liczbie 332 godzin dydaktycznych. 

Blok przedmiotów z zakresu wiedzy o człowieku i społeczeństwie

Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki człowieka

Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki i socjologii

Zarządzanie i marketing w kulturze

Blok przedmiotów kierunkowych

Tańce rzeszowskie

Tańce przeworskie

Tańce lasowiackie

Tańce krośnieńskie

Tańce gorlickie

Tańce podlaskie

Tańce lubelskie

Tańce śląskie

Tańce Lachów Sądeckich

Tańce spiskie

Tańce Górali Żywieckich

Tańce Krakowiaków Wschodnich

Tańce Górali Podhalańskich

Polskie tańce narodowe z metodyką nauczania

Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej

Metodyka pracy z zespołem tanecznym

Kompozycja tańca

Wybrane zagadnienia z inscenizacji i reżyserii

Pieśni ludowe wybranych regionów Polski z emisją głosu

Historia tańca i baletu

Polska muzyka ludowa

Wybrane zagadnienia z polskiej kultury ludowej

Zarządzanie i marketing w kulturze

Wiadomości o muzyce

Ekspresja muzyczno-ruchowa z rytmiką

Techniki taneczne z metodyką nauczania

Technika charakterystyczna

Technika tańca klasycznego

Technika wolna

 

Blok przedmiotów dodatkowych

Taniec towarzyski z metodyką nauczania

 Organizacja zajęć

Studia trwają 2 semestry.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego – dyplomowego i obrona pracy dyplomowej.

 Sposób zgłoszenia

  • Podanie kandydata na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania na ww. studiach.

 

 

Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać:

pocztą na adres:

Uniwersytet Rzeszowski

Studium Kulturalno-Oświatowe

ul. Kasprowicza 1

35- 959 Rzeszów

lub drogą elektroniczną:

msko@ur.edu.pl

 

Maksymalna liczba osób w grupie to 30 studentów. W razie większej liczby kandydatów liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

 Uwaga!

Termin pierwszych zajęć zostanie podany Państwu telefonicznie.

 Koszt studiów

Koszt studiów podyplomowych wynosi 3’630 zł. (2 semestry) bez noclegów i wyżywienia.

Koszt 1 semestru wynosi 1,815 zł. Opłata za świadectwo wynosi: 30 zł.

 Kontakt i informacje szczegółowe

Sekretariat Studium Kulturalno-Oświatowego

Tel. (17) 872 18 76 (pn-pt w godz. 9.00-15.00)

Tel. kom. 662 208 038

e-mail: msko@ur.edu.pl