O Studium

Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświatowe (MSKO) jest jednostką bardzo specyficzną i cenną. Kształci studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego wszystkich lat i kierunków studiów w dziedzinie tańca, technik tanecznych i wokalu oraz doskonali umiejętności instrumentalno-muzyczne. Forma kształcenia proponowana przez Studium zawsze cieszyła się i w dalszym ciągu cieszy dużym zainteresowaniem wśród młodzieży akademickiej.

MSKO jest jedyną jednostką uniwersytecką, która szkoli studentów w zakresie sztuki tanecznej w solidnym wymiarze godzin dydaktycznych, a wiedza i umiejętności praktyczne, w jakie studenci zostają wyposażeni, przekazywana jest przez profesjonalnie wykształconą kadrę. Kształcąc młodzież na wysokim poziomie taneczno-artystycznym Studium przygotowuje ich równocześnie do uczestnictwa w Zespole Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” oraz do podjęcia studiów podyplomowych i instruktorskich kursów kwalifikacyjnych z zakresu tańca i choreografii.

W strukturach Studium Kulturalno-Oświatowego działa ZPiT „Resovia Saltans”. Skupia on studentów Uniwerystetu wszystkich lat i kierunków studiów, studentów zainteresowanych nie tylko tańcem, śpiewem i rozwijaniem estetyki ruchu, ale również propagowaniem polskich tradycji i kultury narodowej. Prezentując polski folklor tancerze „Resovii Saltans” są ambasadorami kultury polskiej oraz piękną wizytówką Uniwersytetu Rzeszowskiego nie tylko w kraju, ale także za granicą podczas Światowych Festiwali Folklorystycznych, w których zespół regularnie bierze udział.

Profesjonalnie wykszałcona kadra, wysoki poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych w grupach szkoleniowych Zespołu, jak również jego sukcesy artystyczne dały podstawę do uruchomienia kształcenia specjalistycznego w dziedzinie tańca i nauczania tańca. Od kilkunastu lat Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświatowe organizuje instruktorskie kursy kwalifikacyjne kończące się egzaminem państwowym i wydaniem zaświadczenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2002 roku Studium prowadzi choreograficzne studia podyplomowe. Studia te pod nazwą „Prowadzenie Zespołów Tanecznych”, specjalizacja „Tańce polskie” oraz „Prowadzenie Zespołów Tanecznych”, specjalizacja „Taniec współczesny” wychodzą naprzeciw dużemu zainteresowaniu nie tylko absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale także wielu osób z całej Polski, absolwentów innych krajowych uczelni wyższych, którzy jako słuchacze studiów pragną zdobyć profesjonalne uniwersyteckie kwalifikacje w tej dziedzinie. Studia te są wizytówką Uniwersytetu Rzeszowskiego w całej Polsce.

Studia podyplomowe są nierozerwalnie związane z procesem kształcenia studentów w grupach szkoleniowych ZPiT „Resovia Saltans”, gdyż duży procent młodzieży ćwiczącej w tych grupach to również ich słuchacze. Wiedza oraz umiejętności nabywane i doskonalone podczas ćwiczeń w grupach szkoleniowych w Studium, pasja taneczna i chęć uzyskania solidnych kwalifikacji zawodowych uprawniających do prowadzenia zespołów tanecznych, stanowią główną motywację w podjęciu dalszego kształcenia. Przykładem tego jest fakt, iż zdecydowana większość zespołów artystycznych (tańca ludowego, współczesnego czy nowoczesnego) w południowowschodniej Polsce to zespoły prowadzone przez wychowanków „Resovii Saltans” i absolwentów choreograficznych studiów podyplomowych.

Proces dydaktyczny realizowany zarówno w grupach ćwiczeniowych Zespołu, jak również na studiach podyplomowych ukierunkowany jest on na pracę wyczynową i „skazany” na osiąganie tylko wysokich efektów. Aktualny poziom choreograficzny, muzyczny i wokalny ZPiT „Resovia Saltans” daje gwarancję udziału w najlepszych i najbardziej renomowanych festiwalach tanecznych na całym świecie, koncertach okolicznościowych najwyższej rangi czy prestiżowych koncertach dla różnych firm i instytucji. Utrzymanie wysokiego poziomu taneczno-artystycznego wymaga od kadry Studium stosownych kwalifikacji i w pełni zaangażowanej pracy, w większości poza obowiązującymi na Uczelni wymiarami czasu pracy (przygotowania koncertów w okresach weekendowych, zgrupowania i warsztaty taneczne w czasie zimowych przerw międzysemestralnych czy przygotowania do festwali w czasie wakacji). Obniżenie jakości pracy spowodowałoby natychmiastowy spadek poziomu wykonawczego, co eliminowałoby Zespół z możliwości konfrontacji z najlepszymi polskimi i zagra­nicznymi grupami artystycznymi w tej konwencji.

Zarówno wiedza teoreryczna, jak i umiejętności praktyczne zdobyte w oferowanym procesie kształcenia stanowią solidne i profesjonalne przygotowanie do podjęcia nauki na instruktorskich kursach kwalifikacyjnych i choreograficznych studiów podyplomowych realizowanych przez Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświatowe. Odpowiednio wysoki poziom kształcenia w Studium, zarówno w grupach szkoleniowych „Resovii Saltans”, jak i na oferowanych studiach podyplomowych, to warunek konieczny do tego, by wychowankowie Zespołu, a także absolwenci kursów i studiów podyplomowych mogli zaistnieć i utrzymać się na konkurencyjnym rynku pracy.