Akty prawne

  1. Zarządzenie nr 224/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  2. Zarządzenie nr 107/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.09.2020 r. w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2020/2021
  3. Zarządzenie nr 86/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11.08.2020 r. w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz ustalenia szczegółowych zasad zakończenia semestru letniego 2019/2020
  4. Zarządzenie nr 89/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4.09.2020 r. w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  5. Zarządzenie nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uniwersytetu Rzeszowskiego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19