Ekonomia

EKONOMIA

1. Mgr inż. Ryszard Bachórz
Przygotowania, realizacja i rozliczanie inwestycji w tym współfinansowanych z funduszy UE oraz wniosków z dotacji celowych.

2. Dr Anna Barwińska-Małajowicz
Międzynarodowe przepływy siły roboczej. Rynek pracy w Polsce oraz w Unii Europejskiej (absolwenci szkoł wyższych), polsko-niemieckie stosunki społeczno-gospodarcze.

3. Dr inż.Roman Chorób
Analiza procesów integracyjnych w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w naukach ekonomicznych i  analizie działalności firmy. Zastosowanie informatyki w gospodarce, technologie informacyjne, informatyka gospodarcza.

4. Dr Barbara Fura
Matematyka finansowo bankowa, nauczanie matematyki. Systemy zarządzania ISO 14001 i ISO 9001, prognozowanie sprocesów społeczno-gospodarczych, zastosowanie metod ilościowych w zagadnieniach ekonomicznych.

5. Dr inż. Dorota Jankowska
Modelowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Badania demograficzne i infrastruktury społecznej i technicznej oraz rynku pracy.

6. Dr inż. Artur Kraus
Projektowanie nowych produktów, towaroznawstwo, technologie informacyjne.

7. Mgr Janina Kut
Ocena kondycji jednostek gospodarczych na podstawie sprawozdań finansowych.

8. Dr inż. Małgorzata Lechwar
Rozwój lokalny i regionalny. Analiza instytucji otoczenia biznesu. Partnerstwo publiczno-prywatne.

9. Dr Małgorzata Leszczyńska
Rozwój gospodarczy, badania poziomu życia gospodarstw domowych.

10. Dr inż. Agnieszka Majka
Statystyczna analiza danych ekonomiczno-społecznych.

11. Dr Katarzyna Puchalska
Handel zagraniczny - technika i organizacja, inwestycje zagraniczne, przepływy kapitału.

12. Dr Bożena Sowa
Finanse, rachunkowość (księgi rachunkowe, księgi podatkowe), sprawozdawczość finansowa i podatkowa.