Kwestor

 

Kwestor

mgr Marzena Filipek
pokój nr 144
tel.: +48 17 872 11 05
e-mail: mfilipek@ur.edu.pl

Kwestor Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Marzena Filipek

Kwestor realizuje następujące zadania:

  1. Pełni nadzór nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych UR.
  2. Prowadzi gospodarkę finansową Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
  3. Organizuje i nadzoruje planowe i terminowe wykonanie zadań finansowych Uniwersytetu.
  4. Organizuje i nadzoruje zakres i terminowość rozliczeń z jednostkami zewnętrznymi.
  5. Nadzoruje całokształt prac z zakresu rachunkowości wykonywanej przez poszczególne działy Kwestury Uniwersytetu.
  6. Opracowuje zbiorcze projekty planów finansowych.
  7. Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: Politykę rachunkowości, Uczelniany plan kont, obieg dokumentów (dowodów księgowych, rozliczeń zewnętrznych i wewnętrznych).
  8. Kontroluje legalność dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.
  9. Opracowuje sprawozdania finansowe z wykonania budżetu UR, dokonuje analiz finansowych i stawia wnioski z nich płynące.