Kwestor

 

Kwestor

mgr Marzena Filipek
pokój nr 144
tel.: +48 17 872 10 09
e-mail: [email protected]ur.edu.pl

UR portrety012.jpg [7.21 MB]

Kwestor realizuje następujące zadania:

 1. Pełni nadzór nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych UR.
 2. Prowadzi gospodarkę finansową Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i zasadami.
 3. Organizuje i nadzoruje planowe i terminowe wykonanie zadań finansowych
  Uniwersytetu.
 4. Organizuje i nadzoruje zakres i terminowość rozliczeń z jednostkami zewnętrznymi.
 5. Nadzoruje całokształt prac z zakresu rachunkowości wykonywanej przez poszczególne działy Kwestury Uniwersytetu.
 6. Opracowuje zbiorcze projekty planów finansowych.
 7. Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: Politykę rachunkowości, Uczelniany plan kont, obieg dokumentów (dowodów księgowych, rozliczeń zewnętrznych i wewnętrznych).
 8. Kontroluje legalność dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.
 9. Opracowuje sprawozdania finansowe z wykonania budżetu UR, dokonuje analiz finansowych i stawia wnioski z nich płynące.