Dział Płac

Dział Płac
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Budynek A1, pokoje nr 9, 10
e-mail: place@ur.edu.pl

 

Kierownik Działu
mgr inż. Elżbieta Hader
pokój nr 10
tel.: +48 17 872 12 92

Zastępca Kierownika
Dorota Karwasz
pokój nr 9
tel.: +48 17 872 10 44

 

pokój nr 9
tel.: +48 17 872 10 44

mgr Monika Bosek
mgr Ewelina Kłósek
mgr Karina Paściak
mgr Iwona Trybała

pokój nr 10
tel.: +48 17 872 10 40

mgr Anna Bereś
mgr inż. Magdalena Kogut
mgr Marzena Nycz
lic. Marta Skóra

PKZP

mgr Agnieszka Wojtas
pokój nr 9
tel.: +48 17 872 10 44

 

Zakres przedsięwzięć Działu Płac

 • Całokształt spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń osobowych, zasiłków ZUS.
 • Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzanie go do Urzędu Skarbowego.
 • Potrącanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń pracowników oraz przekazywanie ich do ZUS wg raportów rozliczeniowych.
 • Całokształt spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników cudzoziemców z państw unijnych wg przepisów obowiązujących na terenie miejsca zamieszkania.
 • Przelewanie, wg zleceń pracowników, wynagrodzeń na rachunki bankowe i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 • Sporządzanie informacji o dochodach rocznych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-ów).
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z potrąceniami od wynagrodzeń: egzekucji, alimentów, czynszów, pożyczek PKZP, ZFŚS, ubezpieczeń itp. (potrącanie, przelewanie na konta wierzycieli).
 • Wystawianie zaświadczeń o dochodach.
 • Stała współpraca z Działem Księgowości w zakresie podziału wynagrodzeń osobowych na konta kosztowe Uczelni – sporządzanie dekretów wynagrodzeń.
 • Dokonywanie (na decyzje ZUS) rozliczeń składek emerytalno-rentowych wynikających z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek.
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji z wykorzystania osobowego funduszu płac wg działalności i stanowisk.
 • Całokształt spraw związanych z Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową.
 • Zgłaszanie, wyrejestrowywanie i odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne doktorantów i studentów obcokrajowców.
 • Archiwizowanie dokumentów płacowych, kart wynagrodzeń i pozostałych dokumentów.