Aktualnie realizowane projekty

logo.png [36.92 KB]

  „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: Konkurs na projekty B+R Nabór II
1 Innowacyjny napój chemoprewencyjny wzbogacony w bioaktywne fitozwiązki owoców jagodowych.
Numer N3_004
Lider projektu mgr inż. Natalia Żurek
Kwota dofinansowania 219 254,00 zł
Okres realizacji 01.02.2022-31.07.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych / Instytut Technologii Żywności i Żywienia
Cel projektu: Opracowanie receptur i metody dla technologii produkcji napojów pozyskanych na bazie soków/przecierów owocowych/warzywnych wzbogaconych w prebiotyki oraz bioaktywne fitozwiązki owoców jagodowych, ukierunkowanych na prewencję i/lub wsparcie w terapii choroby nowotworowej jelita grubego.
2 Zapobieganie urazom aparatu ruchu wśród osób aktywnych fizycznie z terenu Podkarpackiego na podstawie oceny ryzyka występowania różnych typów polimorfizmów kolagenowych
Numer N3_624
Lider projektu dr Agata Rzeszutko-Bełzowska
Kwota dofinansowania 294 850,00 zł
Okres realizacji 01.02.2022 - 31.07.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych / Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
Cel projektu: Identyfikacja ryzyka związanego z występowanie urazów więzadeł i ścięgien wśród osób aktywnych fizycznie z terenu Podkarpackiego. Planowany jest udział ok. 500 sportowców, trenujących zarówno amatorsko jak i wyczynowo, bez ograniczeń dla reprezentowanych dyscyplin sportowych. Istotą projektu jest określenie, które z czynników (genetyczne czy wynikające z obciążeń treningowych) w najwyższym stopniu przyczyniają się do ryzyka powstawania kontuzji. Dla kompleksowej analizy i oceny tego zjawiska, przeprowadzone zostanie również badanie ankietowe, dotyczące jakości i stylu życia uczestników badań.
3 Nowe wzory użytkowe mankietów naramiennych do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dla osób o nietypowych wymiarach kończyn górnych
Numer N3_074
Lider projektu dr Piotr Matłosz
Kwota dofinansowania 106 061,00 zł
Okres realizacji 01.02.2022 - 31.07.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych / Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
Cel projektu: Stworzenie nowych wzorów użytkowych mankietów do pomiaru ciśnienia tętniczego dostosowanych do potrzeb osób o nietypowych wymiarach kończyn górnych. Projekt stanowi kontynuację prac realizowanych dzięki finansowaniu uzyskanemu w drugim naborze grantów PCI (Nr projektu: N2_149). Efektem palnowanych prac B+R będzie wytworzenie elementów prototypów mankietów z wykorzystaniem innowacyjnej metody druku 3D. Następnie zostanie przeprowadzona demonstracja prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz analiza powtarzalności oraz dokładności pomiaru, dzięki czemu projekt osiągnie poziom TRL 6. W ramach dalszego rozwoju projektu planuje się nawiązać współpracę z krajowym producentem ciśnieniomierzy w celu osiągnięcia poziomu TRL9 i wdrożenia produktu na rynek (po uzyskaniu prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym RP). Szczegółowa analiza potencjału rynkowego pozwala ocenić użyteczność gospodarczą planowanego produktu oraz zapotrzebowanie rynkowe na bardzo wysokie.
4 Metoda identyfikacji składników suplementów diety oparta o barkodowanie DNA.
Numer N3_567
Lider projektu dr inż. Małgorzata Karbarz
Kwota dofinansowania 499 415,40 zł
Okres realizacji 01.02.2022 - 31.07.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych / Instytut Biologii i Biotechnologii
Cel projektu: Projekt ma na celu opracowanie metody do identyfikacji gatunkowej suplementów diety z zastosowaniem metody molekularnej - barkodowania DNA. Głównym problemem związanym z suplementami grzybowymi jest ich prawidłowa identyfikacja i zamiana rzadkich, drogich gatunków grzybów leczniczych na tańsze i łatwo dostępne. Producenci suplementów często podają błędną nazwę gatunkową na opakowaniu suplementu. Może być to celowe lub wynikać z błędów identyfikacji materiału wyjściowego za pomocą analizy morfologicznej. W ramach międzyuczelnianego projektu zostaną przeprowadzone niezależne prace badawczo- rozwojowe takie jak: przygotowanie materiału do badań (uprawa grzybów leczniczych), przeprowadzenie badań molekularnych w celu identyfikacji gatunkowo specyficznej sekwencji (barkodowanie DNA). Pozwoli to na zdobycie wiedzy niezbędnej do opracowania prototypu metody. W czasie całego procesu będzie kładziony nacisk na optymalizację metody (jak najmniej koszto i czasochłonna.)
5 Konstruowanie wydajnych producentów ryboflawiny (witamina B2) na hydrolizatach lignocelulozy oraz serwatce u drożdży Candida famata.
Numer N3_095
Lider projektu Profesor dr hab. Andriy Sybirnyy
Kwota dofinansowania 464 779,60 zł
Okres realizacji 01.02.2022 - 31.07.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych / Instytut Biologii i Biotechnologii
Cel projektu: Celem projektu jest konstruowanie szczepów drożdży flawinogennych Candida famata zdolnych do bardziej wydajnego wzrostu oraz produkcji ryboflawiny (witamina B2) na hydrolizatach lignocelulozy oraz serwatce. W tym celu zostaną wykorzystane metody inżynierii metabolicznej oraz oryginalne sposoby selekcji klasycznej. Dla uzyskania wydajnych producentów ryboflawiny z hydrolizatów lignocelulozy zostaną sklonowane i nadeksprymowane geny początkowych etapów metabolizmu ksylozy XYL1, XYL2, XYL3, szlaku pentozofosforanowego TAL1, TKL1 oraz fermentacji alkoholowej PDC1 I ADH1, a także będą selekcjonowane mutanty oporne na inhibitory hydrolizatów. By ulepszyć wzrost i produkcję ryboflawiny na serwatce kwaśnej, zostaną otrzymane mutanty oporne na hamowanie wzrostu poprzez wysokie stężenie serwatki. Dodatkowo zostaną nadeksprymowane geny LAC4, LAC12 oraz SEF1 kodujące odpowiednio beta-galaktozydazę, permeazę beta-galaktozydów oraz aktywator transkrypcji.
6 Sposób wytwarzania neutralnego organoleptycznie biokonserwantu na bazie propolisu
Numer N3_125
Lider projektu dr hab. Małgorzata Dżugan, profesor UR
Kwota dofinansowania 316 973,00 zł
Okres realizacji 01.02.2022 - 31.07.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych / Instytut Technologii Żywności i Żywienia
Cel projektu: Propolis, nazywany inaczej kitem pszczelim jest nierozpuszczalnym produktem o bardzo złożonym składzie, wykazującym silne właściwości przeciwutleniające i przeciwdrobnoustrojowe, dlatego może znaleźć potencjalne zastosowanie jako naturalny konserwant, hamujący procesy psucia się żywności. Czynnikiem ograniczającym zastosowanie w żywności jest jego intensywny zapach, wpływający na obniżenie akceptowalności konsumenckiej. W ramach projektu planowane jest opracowanie sposobu wytworzenia preparatu propolisu, który będzie odznaczał się jednocześnie najsilniejszym działaniem i najsłabszym wpływem na zapach produktu. Jednym z proponowanych rozwiązań jest zamknięcie preparatu propolisu w kapsułkach mikroskopijnej wielkości. Skuteczność działania preparatu będzie badana in vitro wobec mikroorganizmów i enzymów, zostanie określony wpływ na procesy psucia się żywności oraz zapach produktu. Rozwiązanie może znaleźć wykorzystanie w przemyśle spożywczym, w tym produkcja soków owocowych.
7 Biokompatybilne nanomateriały na osnowie kwasu poli(3-hydroksymasłowego) jako potencjalne implanty kostne
Numer N3_050
Lider projektu dr inż. Anna Czerniecka-Kubicka
Kwota dofinansowania 299 832,00 zł
Okres realizacji 01.02.2022 - 31.07.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych, Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
Cel projektu: Rozwój medycyny jest bezpośrednio związany z postępem inżynierii chemicznej oraz inżynierii materiałowej. Te obszary nauki, bezpośrednio związane z rozwojem nowych materiałów, dają nadzieję na obiecujące rozwiązania w medycynie rekonstrukcyjnej i zabiegowej poprawiając życie i zdrowie pacjentów. Z tego powodu głównym celem projektu jest opracowanie receptury i warunków przetwórstwa nowego, biokompatybilnego, termostabilnego i homogenicznego granulatu otrzymanego na osnowie kwasu poli(3-hydroksymasłowego) wzbogaconego nanododatkami i innymi polimerami. Otrzymanym rezultatem, wyróżniającym produkt, będzie kontrolowany skład, struktura oraz biokompatybilność biomateriału mogącego znaleźć zastosowanie w medycynie regeneracyjnej u ludzi i zwierząt. Nanobiokompozyt zostanie scharakteryzowany pod względem właściwości fizykochem. i biokompatybilności z orgazmem żywym stanowiąc wstęp do ustalenia możliwości terapeutycznych nowego biomateriału, który umożliwi rozwój spersonalizowanych terapii.
8 Urządzenie wspomagające rozwój "Ola"
Numer N3_098
Lider projektu dr hab. Aleksander Marszałek, prof. UR
Kwota dofinansowania 168 465,00 zł
Okres realizacji 01.02.2022 - 31.07.2022
Nazwa jednostki Koelgium Nauk Przyrodniczych / Instytut Inżynierii Materiałowej
Cel projektu: Opracowanie prototypu urządzenia, które będzie użyteczne we wspomaganiu osób z rożnych grup wiekowych w zakresie koncentracji uwagi, sprawności sensomotorycznej i równowagi statycznej i dynamicznej. Urządzenie może być przydatne w kształtowaniu integracji sensorycznej u dzieci i młodzieży, również w rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami integracji sensorycznej w przebiegu różnych chorób/zespołów z defektami mózgu, np. MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym), z niedowładem kończyn, z chorobami zwyrodnieniowymi mózgu, jak: BSM, Alzheimer, Parkinson, w profilaktyce i leczeniu wad wrodzonych i nabytych kręgosłupa – co wymaga dodatkowych badań weryfikacyjnych. Projekt ten nie jest efektem realizacji innych projektów, dofinansowań, pracy własnej, doktoratu oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie następujących prac: - badania eksperymentalne wpływu ruchów obrotowych wokół osi na uwagę, koordynację wzrokowo-ruchową i równowagę dzieci i młodzieży; - badania konstrukcji mechanicznej; - badania układu napędowego; - badania układu sterowania; - opracowanie prototypu urządzenia o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym. Projekt stanowi twórcze rozwiązanie, niemniej jest głęboko zakorzeniony w różnych współczesnych teoriach, które wyrosły w kilku dyscyplinach nauki, jak: pedagogika (teoria wielostronnego uczenia się), psychologia (teoria rozwoju poznawczego, teoria inteligencji wielorakiej, teoria dobrego startu), medycyny (teoria rozwoju mózgu, teoria wygaszania odruchów pierwotnych) i innych obszarów badań, jak: kognitywistyka, antropologia, ergonomia.
9 Opracowanie innowacyjnej metody badania pola widzenia i ruchomości kręgosłupa szyjnego, wykorzystującej technologię wirtualnej rzeczywistości
Numer N3_063
Lider projektu dr Andżelina Wolan-Nieroda
Kwota dofinansowania 248 714,00 zł
Okres realizacji 01.02.2022 - 31.07.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych / Instytut Nauk o Zdrowiu
Cel projektu: Deformacje kręgosłupa w odcinku szyjnym prowadzą do ograniczeń zakresu ruchomości i do utraty widzenia na wprost. Urządzenie do wirtualnego pola widzenia z oceną zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego to nieinwazyjna technika oceny patologii dróg wzrokowych, służące do wykrywania i monitorowania postępu terapii chorób neurologicznych. Cel badań - ocena pola widzenia i sprawności ruchowej kręgosłupa szyjnego uwzględniającej zakres ruchów czynnych i określenie jakości życia u osób z dolegliwościami bólowymi w odcinku szyjnym. Metody: Grupa badana 30 osób leczonych z powodu dolegliwości bólowych i ograniczeń zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego. Grupa kontrolna 30 osób bez rozpoznanej klinicznie choroby kręgosłupa szyjnego dopasowane wiekiem i płcią do grupy badanej. Wnioski: Umożliwienie doboru odpowiedniej terapii do pacjenta ze względu na jego cechy unikalne, pomimo uniwersalnych wskazań dotyczących jednostki chorobowej (uszkodzeń lub deformacji odcinka szyjnego kręgosłupa).
10 Wielofunkcyjne pianki do temperaturowo stymulowanych procesów regeneracyjnych tkanki kostnej
Numer N3_032
Lider projektu dr hab. Robert Pązik, Profesor UR
Kwota dofinansowania 192 656,00 zł
Okres realizacji 01.02.2022 - 31.07.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych / Instytut Biologii i Biotechnologii
Cel projektu: Celem projektu jest otrzymanie wielofunkcyjnych pianek implantacyjnych oraz optymalizacja ich właściwości pod kątem konwersji różnych zewnętrznych czynników stymulujących (zmienne pole magnetyczne, monochromatyczne promieniowanie lasera z zakresu I i II optycznej bramki biologicznej) na energię cieplną do zastosowań w temperaturowo stymulowanych procesach regeneracyjnych tkanki kostnej. Otrzymane pianki będą kompozytem trójskładnikowym zawierającym bioresorbowalny polimer polilaktyd (rusztowanie), podstawowy syntetyczny budulec kości hydroksyapatyt wapnia jednocześnie wzmacniający mechaniczne materiał oraz magnetyt związek z rodziny ferrytów, którego rolą będzie konwersja zmiennego pola magnetycznego i wiązki laserowej na ciepło. Hybryda ma posiadać mikrostrukturę o otwartych porach umożliwiając odpowiednie zasiedlanie przez komórki kościotwórcze, a możliwość bezkontaktowego generowania temperatury ma zapewnić dodatkowy efekt biologiczny i wpływać na proces regeneracji tkanki kostnej.
11 Opracowanie testu farmakogenetycznego do optymalizacji leczenia normotymicznego lekami z grupy SNRI w terapii uzależnień od alkoholu
Numer N3_133
Lider projektu dr Aleksandra Kwiatkowska
Kwota dofinansowania 499 968,00 zł
Okres realizacji 01.04.2022 - 30.09.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych / Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
Cel projektu: Opracowanie testu farmakogenetycznego umożliwiającego przewidzieć efekt kliniczny (skuteczność i potencjalne skutki uboczne) leczenia normotymicznego lekami z grupy SNRI (inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny) jako spersonalizowanej interwencji medycznej wspomagającej terapię uzależnień od alkoholu w oparciu o indywidualny profil genetyczny pacjenta i z wykorzystaniem algorytmów z zakresu uczenia maszynowego. Z uwagi na niską skuteczność standardowych terapii odwykowych i ciągły, a w czasie pandemii COVID-19 rekordowy wręcz, wzrost spożycia alkoholu bardziej precyzyjne (spersonalizowane) i skuteczne terapie wspomagające leczenie odwykowe są kluczowe dla poprawy jakości życia osób uzależnionych od alkoholu. Mają one również wymierne korzyści dla wszystkich obywateli, gdyż - z punktu widzenia farmakoekonomiki - są najkorzystniejszym ekonomicznie rozwiązaniem przeciwdziałającym negatywnym skutkom społeczno-ekonomicznym nadużywania alkoholu.
12 Technologia identyfikacji sygnatur urządzeń dla systemu inteligentnej optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej produkowanej w źródłach odnawialnych
Numer N3_101
Lider projektu dr inż. Bogusław Twaróg
Kwota dofinansowania 268 835,00 zł
Okres realizacji 01.04.2022 - 30.09.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych / Instytut Informatyki
Cel projektu: Proponowane rozwiązanie polega na bezinwazyjnej identyfikacji urządzeń elektrycznych w celu wskazania odbiorników energii, których praca w danej chwili jest zbędna. Efektywne funkcjonowanie systemu wymaga wyselekcjonowania parametrów identyfikujących urządzenia. Dane do identyfikacji zostaną zebrane w obiektach, o różnych warunkach zasilania, dla różnych trybów pracy urządzeń. Pomiary wysokoczęstotliwościowe, selekcja cech, teorie mocy oraz przekształcenia czasowo-częstotliwościowe umożliwią dobór optymalnych sygnatur opisujących urządzenia elektryczne. Na bazie dobranych sygnatur zostanie skonstruowany i przetestowany klasyfikator, którego silnik wnioskujący bazuje na metodach sztucznej inteligencji i realizuje identyfikację urządzeń. Tak opracowana technologia może poprawnie funkcjonować w środowisku domowym, instytucjonalnym i przemysłowym. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej oraz zwiększenie żywotności urządzeń wygeneruje wymierne oszczędności ekonomiczne.
13 Inteligentna identyfikacja zmian melanocytowych skóry z zastosowaniem algorytmów uczenia maszynowego
Numer N3_471
Lider projektu dr inż. Wiesław Paja
Kwota dofinansowania 104 460,00 zł
Okres realizacji 01.04.2022 - 30.09.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych / Instytut Informatyki
Cel projektu: Rak skóry jest najczęstszym z nowotworów. Czerniak stanowi jedynie około 1% nowotworów skóry, ale jest przyczyną większości zgonów z powodu raka skóry. Wykrywanie czerniaka na wczesnym etapie zaawansowania jest priorytetem w walce o zmniejszenie śmiertelności. Typowo podejrzenie zmiany złośliwej stawiane jest na podstawie oceny klinicznej i dermatoskopowej, przeprowadzanej przez lekarza. Ostateczne rozpoznanie stawiane jest na podstawie badania histopatologicznego wyciętej zmiany, co trwa co najmniej kilka - kilkanaście dni. W dobie rozwoju telemedycyny systemy umożliwiające bezinwazyjne wspomaganie diagnozy chorób mają ogromną przyszłość. Celem projektu jest opracowanie takiej metody komputerowego wspomagania diagnozowania zmian melanocytowych skóry poprzez analizę obrazów dermoskopowych zmian z zastosowaniem metod uczenia maszynowego. Informacje ekstrahowane z obrazu będą stanowić bazę do budowy klasyfikacyjnych modeli uczenia.
14 Biopreparat składający się z bakteriofagów do zwalczania lekoopornych bakterii z rodzaju Klebsiella
Numer N3_466
Lider projektu dr Leszek Potocki
Kwota dofinansowania 420 262,00 zł
Okres realizacji 01.04.2022 - 30.09.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych / Instytut Biologii i Biotechnologii
Cel projektu: Ocena potencjału bakteriobójczego nowo wyizolowanych ze środowiska 4 fagów jako alternatywy do antybiotyków, w zwalczaniu lekoopornych bakterii z rodzaju Klebsiella. Większość fagów jest specyficzna dla swoich gospodarzy, tak więc skuteczna terapia fagowa wymaga wyizolowania i scharakteryzowania wielu różnych fagów oraz ustanowienia stosunkowo dużej kolekcji tych wirusów. Do tej pory wyizolowane fagi scharakteryzowano pod kątem specyficzności gatunkowej atakowanych bakterii oraz wpływu czynników fizykochem., odgrywających kluczową rolę w aspekcie ich wykorzystania w preparatach fagowych. Jednak, aby ocenić pełny potencjał komercyjny ich wykorzystania niezbędne są dalsze analizy genomowe pod kątem weryfikacji ich terapeutycznego zastosowania, a także sprawdzenie ich potencjału litycznego w stosunku do lekoopornych szczepów klinicznych. Przeprowadzone badania pozwolą na stworzenie selektywnego narzędzia terapeutycznego do zwalczania lekoopornych Klebsiella.
15 Struktury na bazie GaAs/AlGaAs dla detektorów QWIP
Numer N3_619
Lider projektu dr Michał Marchewka
Kwota dofinansowania 391 023,10 zł
Okres realizacji 01.04.2022 - 30.09.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych  / Instytut Nauk Fizycznych
Cel projektu: Celem projektu jest wytworzenie struktur półprzewodnikowych GaAs/AlGaAs zawierających studnie kwantowe do zastosowań w detektorach podczerwieni QWIP działających w zakresie spektralnym 5-15 μm. Obecnie aktywnie poszukuje się materiałów, które mogłyby zastąpić popularny na rynku detektor zbudowany w oparciu o HgCdTe. Materiały z grupy III-V, do których należy GaAs/AlGaAs charakteryzują się lepszą stabilnością i powtarzalnością uzyskiwanych parametrów w procesie produkcji w porównaniu do struktur HgCdTe. Wpisuje się to także w trend ograniczania w procesie technologicznym materiałów szkodliwych takich jak rtęć. Realizacja celu projektu odbędzie się poprzez wyprodukowanie (na podstawie danych eksperymentalnych uzyskanych z cyklu badawczego) metodą MBE struktur GaAs/AlGaAs zawierających studnie kwantowe i dostosowanie (poprzez symulacje numeryczne) parametrów takich jak skład czy grubość warstw do zastosowań w detektorach podczerwieni w zdefiniowanym zakresie spektralnym.
16 Ocena skuteczności klinicznej enkapsulatu kwasu 5-aminolewulinowego w poliamidoaminowym nośniku dendrymerowym w leczeniu stanów przednowotworowych skóry z wykorzystaniem terapii fotodynamicznej.
Numer N3_477
Lider projektu prof. dr hab. n. med. Adam Reich
Kwota dofinansowania 178 431,00 zł
Okres realizacji 01.04.2022 - 30.09.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych  / Instytut Nauk Medycznych
Cel projektu: Terapia fotodynamiczna jest nowoczesną metodą terapii, znajdującą zastosowanie w leczeniu stanów przednowotworowych i nowotworów złośliwych skóry. Jej skuteczność warunkuje współdziałanie substancji fotouczulającej, światła o odpowiedniej długości fali oraz tlenu. Reaktywne formy tlenu generowane w wyniku reakcji fotodynamicznej mają duży potencjał destrukcyjny. Zastosowany fotouczulacz powinien wnikać w jak największym stopniu selektywnie do komórek nowotworowych. Najczęściej stosowanym fotouczulaczem jest kwas 5-aminolewulinowy (ALA). Selektywne dostarczanie ALA do tkanki zmienionej chorobowo jest możliwe dzięki tworzeniu enkapsulatów ALA w nośniku. We wnioskowanym projekcie mamy zamiar podjąć próbę poprawy przenikalności przezskórnej i selektywności ALA poprzez zastosowanie dendrymerów poliamidoaminowych. W efekcie końcowym zastosowanie nowego enkapsulatu w terapii fotodynamicznej pozwoli podwyższyć efektywność przy obniżeniu możliwych działań niepożądanych.
17 Human Performance Program- monitorowanie wybranych parametrów zdrowotnych żołnierzy sił specjalnych
Numer N3_081
Lider projektu prof. dr hab. n. med. Artur Mazur
Kwota dofinansowania 274 999,00 zł
Okres realizacji 01.04.2022 - 30.09.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych  / Instytut Nauk Medycznych
Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie procedury monitowania wybranych parametrów zdrowotnych żołnierzy sił specjalnych przy użyciu technik obrazowych (MR, CT, densytometria) oraz poszukiwanie nowych bio-markerów hormonalnych wykrywających we wczesnym stadium niekorzystne zmiany stanu zdrowia, co zwiększy szanse na ich eliminację i szybsze wdrożenie leczenia. Żołnierzy sił specjalnych stanowią specyficzną grupę zawodową poddawaną znacznym obciążeniom w sferze wysiłku fizycznego i psychicznego. Pojawiają się co raz częstsze sygnały o dolegliwościach zdrowotnych dotykających żołnierzy. Ich wyszkolenie jest bardzo kosztowne (ok. 1 mln. $), a zachowanie ich przez jak najdłuższy czas w możliwie najlepszym stanie zdrowia jest kluczowe z punktu widzenia systemu bezpieczeństwa państwa. Pro. powstał w wyniku konsultacji z kierownictwem jednostki GROM. Jego zwieńczeniem będzie wdrożenie opracowanej procedury w strukturach jednostki. Wprowadzi to nową wiedzę i jakość w opiece zdrowotnej żołnierzy.
18 Innowacyjny produkt mięsno-roślinny o wzbogaconej wartości odżywczej i prozdrowotnej
Numer N3_104
Lider projektu dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar
Kwota dofinansowania 143 278,60 zł
Okres realizacji 01.04.2022 - 30.09.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych  / Instytut Technologii Żywności i Żywienia
Cel projektu: Celem realizacji projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu mięsno-roślinnego o wzbogaconej wartości odżywczej i prozdrowotnej. Potrzeba realizacji projektu jest odpowiedzią na jedno z głównych wyzwań współczesnego przemysłu mięsnego zmierzającego do wprowadzenia do obrotu produktów mięsno-roślinnych o walorach prozdrowotnych. Rezultatem projektu jest innowacyjność produktowo-procesowa pozwalająca na wytworzenie gotowego do spożycia produktu o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej, nie stosowana obecnie na terytorium Polski. Komercjalizacją technologii wytworzenia innowacyjnych wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego zainteresowane są zakłady przetwórstwa mięsnego.
19 Molekularny test przesiewowy dla kobiet z cukrzycą ciążową pochodzących z terenu Podkarpacia
Numer N3_129
Lider projektu prof. dr hab. Dorota Darmochwał-Kolarz
Kwota dofinansowania 303 980,00 zł
Okres realizacji 01.04.2022 - 30.09.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych  / Instytut Nauk Medycznych
Cel projektu: Cukrzyca ciążowa (CC) jest najczęstszym powikłaniem w ciąży. Globalnie częstość jej występowania wynosi od 1% do 14%, w Polsce około 3.4% i jej występowanie może być związane ze zmiennością populacyjną oraz metodami diagnostycznymi. Testy przesiewowe w docelowej populacji są ważne i wymagają zwalidowanych metod. Celem niniejszego projektu będzie próba opracowania przesiewowego testu molekularnego (koncepcja technologiczna), który posłuży do oceny ryzyka wystąpienia CC u kobiet z Podkarpacia. Do badań zostanie wykorzystane osocze, którego pobranie nie jest inwazje oraz jest możliwe do długotrwałego przechowywania. Potwierdzenie koncepcji będzie polegało na przeanalizowaniu poziomu ekspresji ponad 270 markerów u kobiet z CC i porównanie ich z parametrami oznaczonymi u zdrowych ciężarnych. Do badań w skali laboratoryjnej zostanie wykorzystana technologia sekwencjonowania następnej generacji (NGS), która staje się obecnie złotym standardem w molekularnych badaniach przesiewowych.
20 Uzyskanie szczepów termotolerancyjnych drożdży Ogataea polymorpha zdolnych do obfitego wzrostu i fermentacji celobiozy
Numer N3_053
Lider projektu dr Justyna Ruchała
Kwota dofinansowania 437 426,50 zł
Okres realizacji 01.06.2022 - 31.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych  / Instytut Biologii i Biotechnologii
Cel projektu: Projekt zakłada konstruowanie szczepów termotolerancyjnych drożdży Ogataea polymorpha zdolnych do obfitego wzrostu i wydajnej fermentacji celobiozy – disacharydu powstającego w czasie enzymatycznej hydrolizy celulozy. Dla osiągniecia tego celu zostaną sklonowane i wprowadzone do komórek szczepu O. polymorpha zdolnego do wydajnej fermentacji ksylozy geny kodujące enzym beta-glukozydazę oraz gen kodujący transporter celodekstryn z grzyba nitkowatego Neurospora crassa. U transformantów drożdży zostanie zbadane ekspresja odpowiednich genów przy pomocy RT-PCR, aktywność właściwa beta-glukozydazy, wzrost na celobiozie oraz produkcja etanolu z celobiozy, glukozy oraz ksylozy, a także z mieszaniny celobiozy oraz wspomnianych monosacharydów w podwyższonej temperaturze 45oC. Dodatkowo zostanie zbadana utylizacja wspomnianych cukrów z podłoża fermentacyjnego. Następnie zostanie zbadany wzrost i fermentacja hydrolizatów lignocelulozy poprzez transformanty fermentujące celobiozę.
21 Opracowanie procedury określającej ustalanie indywidualnych schematów żywieniowych z udziałem produktów bogatych w witaminę K2 w zapobieganiu  COVID-19
Numer N3_578
Lider projektu dr hab. Annna Żaczek, Profesor UR
Kwota dofinansowania 296 835,00 zł
Okres realizacji 01.06.2022 - 31.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych / Instytut Nauk Medyczynych
Cel projektu: Zakaźna choroba COVID-19 jest wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2. Najnowsze badania wskazują, że niedobór witaminy K2 ma wpływ na ciężki przebieg choroby, szczególnie u osób otyłych i z obniżoną odpornością. Celem projektu jest opracowanie procedury, która pozwoli na skonstruowanie e-panelu diagnostycznego w celu ustalania indywidualnych schematów żywieniowych z udziałem produktów bogatych w witaminę K2 dla osób o zwiększonym ryzyku choroby. Jest to innowacyjne rozwiązanie oparte na koncepcji podniesienia poziomu witaminy K2. E-panel opracowany będzie na podstawie badań wielu parametrów z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik, w tym techniki opartej o wysokoprzepustowe sekwencjonowanie DNA. E-panel diagnostyczny będzie unikatowy i chroniony patentem. Produkt jako jedyny na rynku będzie przeznaczony dla określania indywidualnych diet u osób odchudzających się uwzględniający ryzyko zachorowania na COVID-19. Umożliwi dietetykom indywidualne podejście do pacjenta.
22 Biowęglowa saszetka nawozowa do roślin doniczkowych
Numer N3_066
Lider projektu Dr Bogdan Saletnik
Kwota dofinansowania 423 170,00 zł
Okres realizacji 01.06.2022 - 31.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych  / Instytut Technologii Żywności i Żywienia
Cel projektu: Bazując na założeniach zrównoważonego rozwoju oraz potencjalnym negatywnym wpływie nawozów mineralnych na środowisko naturalne opracowano projekt dotyczący próby wytworzenia w pełni ekologicznego nawozu z produktów odpadowych pochodzenia roślinnego. Istotą prac jest opracowanie biowęglowej saszetki nawozowej do roślin doniczkowych. Wykorzystanie materiałów o "bogatej" matrycy pierwiastkowej pozwoli na uzyskanie wysokiej jakości biowęgli o potencjalnym zastosowaniu nawozowym. Biowęgiel zostanie wytworzony z odpadów pochodzących z produkcji rolno-spożywczej oraz sadowniczej m.in. resztki pożniwne, fusy z kawy i herbaty, gałęzie drzew owocowych. Celem badań będzie odpowiedni dobór surowców, metod homogenizacji, parametrów prowadzenia procesu pirolizy oraz mieszania i zaaplikowania biowęgli do saszetki celulozowej. Określenie uniwersalnej dawki nawozu i przygotowanie w formie biodegradowalnej saszetki uczyni wykorzystanie proponowanego produktu łatwym i ekologicznym.
23 Pyomelanina izolowana z drożdży niekonwencjonalnych i jej nanokompozyt do zastosowań biomedycznych, kosmetycznych i jako forma materiału opakowaniowego
Numer N3_051
Lider projektu dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, Profesor UR
Kwota dofinansowania 187 857,00 zł
Okres realizacji 01.06.2022 - 31.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych / Instytut Biologii i Biotechnologii Katedra Biotechnologii
Cel projektu: W badaniach zaplanowano pozyskanie naturalnego pigmentu wydzielanego przez drożdże oraz dalszą syntezę nanocząstek z jego udziałem. Wydzielony barwnik, pyomelanina, będzie miała zastosowanie w kosmetyce/farmaceutyce, jako naturalny pigment, o właściwościach przeciwrodnikowych i fotoprotekcyjnych (dodatek do kremów, pudrów, balsamów). Natomiast wytworzony nanokompozyt będzie mógł być jednym z komponentów obecnie stosowanych opakowań, i stanowić może dodatek do foli, plastiku czy papieru oraz ich pochodnych. Materiał ten z jednej strony posiadał będzie właściwości antyoksydacyjne i fotoprotekcyjne zapewnione dzięki dodatkowi pigmentu, z drugiej strony, w zależności od zastosowanych nanostruktur będzie pełnił rolę bakterio- i grzybobójczą. Takie cechy nadadzą mu właściwości odmienne od stosowanych dotąd na runku, i pozwolą wydłużyć między innymi czas przechowywania produktów spożywczych czy farmaceutycznych przy zastosowaniu takiego kompozytu.
24 Pozyskiwanie z mszyc mikroorganizmów o wysokim potencjale produkcyjnym oleamidu
Numer N3_084
Lider projektu dr hab. Roma Durak, profesor UR
Kwota dofinansowania 207 692,00 zł
Okres realizacji 01.06.2022 - 31.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych / Instytut Biologii i Biotechnologii
Cel projektu: Zaburzenia snu, stres oraz zaburzenia odżywiania stanowią obecnie duży problem. Obecne na rynku suplementy diety naturalnego pochodzenia, skupiają się głównie na wyciągach roślinnych z melisy, waleriany, chmielu. Celem naszego projektu jest pozyskanie substancji bioaktywnych (oleamidu) z mikroorganizmów zasiedlających naturalnie owady (mszyce). Oleamid (OA) czyli amid kwasu oleinowego (IUPAC (9Z)-Octadec-9-enamide) to związek o szerokim zastosowaniu w przemyśle spożywczym, medycznym i kosmetycznym. Obecnie sposobami pozyskiwania oleamidu jest etanolowa ekstrakcja z roślin takich jak cebula, czosnek, pszenica , czarnuszka, stewia oraz bakterie Streptococcus sp. Nasz projekt zakłada wyselekcjonowanie odpowiednich gatunków mszyc i gatunków mikroorganizmów oraz optymalizację metody, która zapewni efektywną produkcję oleamidu. Wstępne wyniki wskazują na bardzo wysokie możliwości produkcyjne oleamidu przez drożdże ok. 500mg/100g suchej masy, w porównaniu do bakterii.
25 Zestaw badań epigenetycznych do indywidualizacji leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów
Numer N3_010
Lider projektu Dr Bogdan Kolarz
Kwota dofinansowania 332 226,00 zł
Okres realizacji 01.06.2022 - 31.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych / Instytut Nauk Medycznych
Cel projektu: Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba o nieznanej etiologii. Ważną rolę odgrywa odpowiedź immunologiczna prowadząca do syntezy przeciwciał takich jak przeciwciała przeciwko białkom cytrulinowanym (ACPA). Około 30% pacjentów nie reaguje w sposób zadowalający na żadną z dostępnych terapii. Prace prowadzone przez nasz zespół wykazały udział mechanizmów epigenetycznych takich jak metylacja genu PAD4 czy ekspresji miR-155 w patogenezie RZS. Nasz projekt na tym etapie badań zakłada wyselekcjonowanie kolistych-RNA, które są kolejnym, ważnym regulatorem ekspresji genów. Selekcja zostanie dokonana na podstawie ich związku z aktywnością choroby w połączeniu ze stosowaną terapią. Umożliwi to stworzenie zestawu nowoczesnych badań pomocnych w diagnostyce choroby, a zwłaszcza w wyborze leczenia. Indywidualizacja terapii umożliwi dobór odpowiedniego leku już na początku terapii co ograniczy postęp choroby, destrukcje stawów, niesprawność pacjentów, absencję w pracy a także całkowite koszty.
26 Pochłaniacz etylenu z biomasowym złożem toryfikowanym
Numer N3_478
Lider projektu Dr inż. Marcin Bajcar
Kwota dofinansowania 420 330,00 zł
Okres realizacji 01.06.2022 - 31.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych  / Instytut Technologii Żywności i Żywienia
Cel projektu: Projekt dotyczy wykorzystania biomasy ligninocelulozowej, oraz procesu toryfikacji w celu wytworzenia złoża do pochłaniacza etylenu. Będzie to rozwiązanie o niewątpliwie korzystniejszym zarówno na etapie produkcji, wykorzystania i utylizacji procesie technologicznym. Opierać się będzie o elementy przyjazne środowisku i bezpieczne dla użytkowników, wspierające gospodarkę efektywnie korzystającą z odnawialnych zasobów naturalnych.
27 Opracowanie powłoki aluminiowej opakowaniowej  zgrzewalnej do celów spożywczych o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych
Numer N3_127
Lider projektu Dr Dorota Grabek-Lejko
Kwota dofinansowania 294 993,00 zł
Okres realizacji 01.06.2022 - 31.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych  / Instytut Technologii Żywności i Żywienia
Cel projektu: Nanotechnologia w projektowaniu opakowań o silnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych (przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych) odgrywa coraz większe znaczenie. Spośród znanych opakowań spożywczych - folia aluminiowa zajmuje istotne znaczenie. W ramach projektu planowane jest opracowanie innowacyjnej technologii tworzenia powłoki przeciwbakteryjnej na folii aluminiowej z zastosowaniem po raz pierwszy ablacji jonowej, a następnie metody magnetronowego napylania nanocząsteczek metalicznych. Zakłada się, że takie podejście umożliwi otrzymanie powłok o znacznie silniejszych właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. Skuteczność działania powłoki będzie analizowana in vitro wobec bakterii gram dodatnich, gram ujemnych oraz wirusów. Powłoki będą mogły być stosowane jako opakowania żywności wpływając na wzrost bezpieczeństwa i jakości żywności oraz wydłużenie okresu przydatności do spożycia.
28 Opracowanie modelu  krzemowego modułu fotowoltaicznego pracującego w rozszerzonym zakresie widmowym dzięki zastosowaniu  mikronowych koncentratorów powietrznych zlokalizowanych pomiędzy  warstwami polimerów
Numer N3_136
Lider projektu dr hab. Małgorzata Pociask-Biały, profesor UR
Kwota dofinansowania 183 817,50 zł
Okres realizacji 01.06.2022 - 31.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych / Instytut Inżynierii Materiałowej
Cel projektu: W przemysłowej produkcji seryjnej paneli fotowoltaicznych Si najważniejsze są stabilna praca i odpowiednio wysoka sprawność energetyczna modułu. Powłoki ochronne elementów fotowoltaicznych PV muszą spełniać kilka funkcji: wykazywać wysoką przepuszczalność światła, być antyrefleksyjne. W aplikacji zalecamy umieszczenie tuż pod powłoką odpowiednika wielowarstwowego polietylenu zwiększającego sprawność energetyczną elementu PV, z trwale zamkniętymi pomiędzy warstwami pęcherzykami powietrza, które zwiększają absorpcję światła przez ogniwo krzemowe. Powtórzenie tej cechy dla modelu modułu PV prowadziłoby do uzyskania bardziej stabilnej jego pracy oraz codziennej eksploatacji rozszerzającej zakres spektralny konwersji energii słonecznej na elektryczną w kierunku podczerwieni. Wydłużenie żywotności modułu zmniejszyłoby koszty produkcji energii, sprzyjałoby ochronie środowiska.
29 Inteligentna technologia synchronizacji i harmonogramowania ruchu lotniczego z uwzględnieniem optymalizacji zadań logistycznych dla bezzałogowych systemów latających
Numer N3_060
Lider projektu Dr Zbigniew Gomółka
Kwota dofinansowania 495 034,00 zł
Okres realizacji 01.06.2022 - 31.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych / Instytut Informatyki
Cel projektu: Wniosek dotyczy opracowania nowoczesnej technologii synchronizacji i harmonogramowania ruchu lotniczego z uwzględnieniem optymalizacji zadań logistycznych dla bezzałogowych systemów latających w warunkach dynamicznie zmieniających się zasobów systemu. Planowane w ramach realizacji wniosku prace badawczo-rozwojowe będą związane z opracowaniem algebraiczno logicznego meta modelu dla synchronizacji i harmonogramowania zadań lotniczych, w którym na oba procesy i ich realizację dynamicznie wpływają czynniki zewnętrzne, wymuszające adaptacyjne poszukiwanie nowych decyzji sterujących. Opracowana technologia może stanowić istotny element zdobywania przewagi technologicznej wielu przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym. W ramach kontynuacji prac B+R, zakłada się przetestowanie inteligentnej technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego z wykorzystaniem floty bezzałogowych systemów latających. Prace B+R wpisują się w zapotrzebowanie europejskiej koncepcji Free Route Airspace.
30 Opracowanie widm referencyjnych i algorytmu analizy widm spektroskopowych celem implementacji w diagnostyce medycznej
Numer N3_134
Lider projektu dr hab. Paweł Jakubczyk, profesor UR
Kwota dofinansowania 236 046,00 zł
Okres realizacji 01.06.2022 - 31.12.2022
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych / Instytut Nauk Fizycznych
Cel projektu: Niniejszy projekt jest podzielony na dwa etapy: 1. uzyskanie i opracowanie spektroskopowych widm referencyjnych osocza, dla kluczowych grup wiekowych, pobranego od osób zdrowych zrekrutowanych w ramach projektu 2. opracowanie algorytmu będącego podstawą aplikacji komputerowej porównującej widma osób badanych, u których podejrzewa się określoną jednostkę chorobową lub osób chorych w ramach monitorowania ich leczenia, z opracowanym widmem referencyjnym osób zdrowych. Uzyskana oraz odpowiednio sklasyfikowana i przetworzona informacja o różnicach pomiędzy widmem referencyjnym i widmem pobranym od osoby chorej, pozwoli na opracowanie algorytmu diagnostycznego, o ile wystąpią istotne, powtarzalne różnice (markery) pomiędzy widmem referencyjnym, a widmem uzyskiwanym w danej jednostce chorobowej. Dotychczasowe dane literaturowe wskazują, że w przypadku wielu jednostek chorobowych, w tym w chorobach nowotworowych, takie różnice mogą występować.