Pobyty naukowe

  1. Podanie zainteresowanego skierowane do JM Rektora poprzez Radę Instytutu o udzielenie zgody na pobyt naukowy (z określeniem terminu, Uczelni, Instytutu, opiekuna naukowego na Uczelni przyjmującej).
  2. Rekomendacja Dyrektora Instytutu oraz Prorektora ds. Kolegium wraz z określeniem partycypacji Instytutu/Kolegium w kosztach pobytu naukowego.
  3. Wykaz publikacji.
  4. Wyciąg z Rady Instytutu, popierający prośbę zainteresowanego o wyrażenie zgody na pobyt naukowy.
  5. Plan pobytu naukowego zatwierdzony przez opiekuna naukowego na Uczelni przyjmującej.


Po zakończeniu należy dostarczyć do Działu Nauki i Projektów sprawozdanie z pobytu.