Horyzont Europa

Wstępna struktura HE.png [271.32 KB]


Konkursy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.
 
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

ERC finansuje kilka rodzajów grantów badawczych:

 

  • ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
  • ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
  • ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.
  • ERC Synergy Grant – dla 2-4 liderów (PIs) i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin, dla wspólnego rozwiązywania ambitnych problemów badawczych: do 10 mln euro na projekt trwający do 6 lat. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów.
Work Programme - ERC WP 2023 zawierający szczegółowe informacje nt. realizacji projektów:
 
Ważne: W konkurach Starting Grant i Consolidator Grant nastąpiła zmiana zasady wyliczania lat jakie upłynęły od uzyskania stopnia doktora, uprawniających złożenie wniosku. 
  
Od tego konkursu Starting Grant i Consolidator Grant liczba lat po doktoracie liczona będzie od daty skutecznej obrony doktoratu (od tej daty będzie liczona liczba lat po doktoracie licząc na dzień 1 stycznia 2023). Jeżeli na dyplomie widnieje jedynie data nadania tytułu doktora to wymagane jest załączenie zaświadczenia od instytucji, która wydała dyplom o rzeczywistej dacie obrony doktoratu.
 
Aktualny harmonogram konkursów 2023:
  Starting Grant Consolidator Grant Advanced Grant Synergy Grant
Konkurs ERC-2023-Stg ERC-2023-CoG ERC-2023-AdG ERC-2023-SyG
Data otwarcia konkursu 12/07/2022 28/09/2022 08/12/2022 13/07/2022
Data zakończenia konkursu 25/10/2022 02/02/2023 23/05/2023 08/11/2022
Budżet
628 000 000 595 000 000 597 000 0000 300 000 000
Przewidywana liczba grantów 407 300 246 30

Mechanizm Hop-on – dla państw  o mniejszym udziale w programach ramowych tj. Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Grecja, Gruzja, Kosowo,  Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Maroko, Mołdawia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wyspy Owcze, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina.

  • zwiększanie udziału krajów wideningowych w projektach z II filaru Horyzont Europa oraz z EIC Pathfinder;
  • instytucja z kraju wideningowego, która nie uczestniczyła wcześniej w konsorcjum składającym wniosek, może dołączyć do projektu po otrzymaniu przez Beneficjenta dofinansowania;
  • Lider konsorcjum za zgodą wszystkich konsorcjantów wnioskuje do KE o dołączenie partnera z kraju wideningowego do konsorcjum projektowego, określa jego zadania i role jakie będzie pełnił;
  • maksymalnie finansowanie partnera dołączającego w mechanizmie Hop-on -  500 tys. euro.

Projekty do których można dołączyć:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on