KIERUNEK LEKARSKI // KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH // UNIWERSYTET RZESZOWSKI