Opis projektu

Opis projektu

https://www.power.gov.pl

 

 • Nazwa projektu: Staże szansą na zatrudnienie
 • Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S211/17
 • Numer umowy o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-S211/17-00
 • Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 • Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 
 • Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: od: 01.11.2017 r. – 31.10.2019 r.
 • Wartość projektu: 1 886 342,40 zł
 • Dofinansowanie: 1 829 752,12 zł
 • Cel główny projektu:
  • Nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, kompetencji interpersonalnych i doświadczeń zawodowych 189 studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych z kierunków: Biotechnologia, Mechatronika, Inżynieria materiałowa, Ratownictwo medyczne, Położnictwo, Pielęgniarstwo - oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez wdrożenie wysokiej jakości programów stażowych (każdy 360h) we współpracy z pracodawcami w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.,
 • Czas trwania staży:

  • 360 godz. (poprzez godzinę stażu rozumie się godzinę zegarową, tj. 60 minut.)
  • minimum 20 godz. tygodniowo.
 • Świadczenia dla uczestników staży

  • wynagrodzenie,
  • ubezpieczenia NNW,
  • koszt niezbędnych badań lekarskich,
  • koszty dojazdu do miejsca odbywania stażu w obie strony poza miejscem zamieszkania (powyżej 50 km) – do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel dla danego kierunku, zgodnie z założeniami projektu możliwość ta jest ograniczona, wyłącznie dla staży odbywających się w okresie wakacyjnym,
  • pokrycie kosztu biletu komunikacji miejskiej (zgodnie z założeniami projektu możliwość ta jest ograniczona wyłącznie, dla staży odbywających się w okresie wakacyjnym,
  • koszty wynajmu pokoju na czas odbywania stażu w okresie wakacyjnym poza miejscem zamieszkania – ponad 50 km od miejsca zamieszkania stażysty.
 • Planowane efekty:
  • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 189 osób
  • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Biotechnologia, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360 h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 18 osób.
  • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Mechatronika, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360 h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 50 osób.
  • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Inżynieria Materiałowa, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360 h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 16 osób.
  • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Ratownictwo medyczne, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360 h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 32 osoby.
  • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Położnictwo, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360 h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 51 osób.
  • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Pielęgniarstwo, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360 h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 22 osoby.

 

Projekt  „Staże szansą na zatrudnienie” współfinansowany jest z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.