Aktualne projekty

Fundusze strukturalne

Nazwa projektu: Młodzi odkrywcy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Numer projektu: SONP/SP/512075/2021

Okres realizacji projektu: 12.2021 - 11.2023r.

Wartość projektu: 208 517,60

Dofinansowanie: 179 757,60

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności: matematyczno-przyrodniczych, rozumienia, kreatywności, przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy przez 450 uczniów szkół podstawowych poprzez uczestnictwo w zajęciach z programowania robotów, warsztatach praktycznych na wystawię interaktywnej i zajęciach z przedsiębiorczości. Pr

Rekrutacja

Rekrutacja uczniów do pierwszej tury zajęć trwa do 14.01.2021r. i jest dostępna pod następującym adresem: https://forms.office.com/r/LFhJGsaiJG

Informacja na temat kolejnej tury rekrutacyjnej zostanie podana po zakończeniu bieżącej rekrutacji.

 

 

Tytuł projektu: Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie edukacji zawodowej dla utrzymania młodych ludzi w regionie / Turistické cesty slovensko poľského pohraničia ako nástroj odborného vzdelávania pre udržanie mladých ľudí v regióne

Kod projektu: PLSK.03.01.00-SK-0196/18-00

Projekt realizowany w ramach: Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Partner wiodący: Prešovská univerzita v Prešove (Uniwersytet w Preszowie)

Partner projektu: Uniwersytet Rzeszowski  

 

Opis projektu:

Projekt ma na celu wspieranie działań edukacyjnych w formie kompleksowych kursów tematycznych dla potencjalnych przewodników turystów indywidualnych i grup turystycznych.

 Innowacyjność projektu polega na tym, że nie oferuje on klasycznych usług przewodników, a raczej przeszkala uczestników kursu w jednym z 10 bloków tematycznych. Każdy blok prezentuje pogranicze słowacko-polskie jako terytorium integralne, zdefiniowane tematycznie. Podkreślający promowanie turystyki tematycznej o wysokiej wartości dodanej dla turystów. Wszystkie kursy tematyczne są powiązane z granicą, reprezentują ją jako region o wspólnej przeszłości i kulturze. Długość jednego kursu wynosić będzie 200-240 godzin.

W pierwszym roku projekt przewiduje przygotowanie kursów, zaś w drugim roku przeszkolonych zostanie łącznie 200 uczestników, którymi będą głównie młodzi ludzie z regionu zainteresowani zagadnieniami związanymi z turystyką. Wiedza zdobyta w ramach każdego z tematów umożliwi uczestnikom lepsze pozycjonowanie na rynku pracy w sektorze usług turystycznych jako przewodnika turystycznego (w ramach oferty biur turystycznych lub samozatrudnienia).

Zdobyta wiedza, uzupełniona praktycznymi wyjazdami szkoleniowymi, zwiększy szanse młodych ludzi nie tylko na pozostanie w regionie, ale także przyczyni się do jego rozwoju.

 

Cel projektu:

Przygotowanie nowych, innowacyjnych form edukacji w formie kursów tematycznych szlaków turystycznych promujących wspólne obszary. Szkolenie zawodowe na te tematy zwiększy możliwości zatrudnienia w regionie, zwłaszcza dla młodych ludzi. Celem nie jest budowanie nowych szlaków turystycznych, ale identyfikacja istniejących łokci turystycznych, łączenie ich w poszczególne tematyczne jednostki funkcjonalne i zapewnianie jednostkom tematycznym przewodników szkoleniowych.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021

Wartość projektu: 377 874,24 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 321.192,96 EUR

 

Fundusze strukturalne

https://www.power.gov.pl

 

Nazwa projektu: Uniwersytet dla Młodych odkrywców

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-U082/17-00

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 - 31.12.2019 r.

Wartość projektu: 498219,00 zł

Dofinansowanie: 483272,41 zł

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie następujących kompetencji i umiejętności: matematyczno-przyrodniczych, rozumienia, kreatywności, przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy przez 1258 uczniów szkół podstawowych (616 K i 642 M) w wieku od 6 do 16 lat, poprzez uczestnictwo w 672 zajęciach, warsztatach, laboratoriach stacjonarnych i terenowych o podwyższonej jakości prowadzonej przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego i doświadczonych trenerów NGO w okresie od 01.06.2018 do 31.12.2019.

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 1258
 • Liczba osób, które podniosły kompetencje rozwiązywania problemów - 512
 • Liczba osób, które podniosły kompetencje matematyczno-przyrodnicze - 606
 • Liczba osób, które podniosły kompetencje kreatywnosci - 140

Strona Projektu: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/fundusze-strukturalne/aktualnosci/36708,projekt-uniwersytet-rzeszowski-dla-mlodych-odkrywcow.html

 

 

Nazwa projektu: Rozwój kompetencji zawodowych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w obszarze technologii żywności i żywienia człowieka

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-O009/17

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. - 31.10.2019 r.

Wartość projektu:  1 145 070,00 zł

Dofinansowanie: 1 110 683,34 zł

Cel główny projektu:

podniesienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy: zawodowych, komunikacyjnych, językowych, oraz w zakresie przedsiębiorczości i analitycznych u 65 studentów studiów I i II stopnia kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Planowane zadania:

 • szkolenia certyfikowane,
 • warsztaty - zadania praktyczne w formie zespołów projektowych realizowane wspólnie z pracodawcami,
 • wizyty studyjne,
 • 3 miesięczne płatne staże w sektorze BPO.

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 59
 • Liczba osób, które zwiększyły swoje kompetencje dzięki ścisłej współpracy z pracodawcami w ramach realizacji programów rozwoju kompetencji (szkolenia, zadania praktyczne, wizyty studyjne) i wysokiej jakości programów stażowych – 59
 • Liczba osób, które podniosły kwalifikacje w ramach szkoleń – 59
 • Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia - 50%
 • Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia u pracodawcy działającego w sektorze BPO, SSC lub IT – 30%

Szczegóły na: http://www.wbr.ur.edu.pl/projekty-unijne/projekt-komptencje-tz/informacje-o-projekcie

 

 

Nazwa projektu: Przez staż do zatrudnienia

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S207/17

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. - 28.02.2019 r.

Wartość projektu: 808 935,00 zł

Dofinansowanie: 784 666,00 zł

Cel główny projektu:

Podniesienie przez 28 studentów i studentek studiów stacjonarnych matematyka i odpowiednio 64 studentów i studentek studiów stacjonarnych kierunku informatyka Wydziału Matemotyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, razem 92 studentów i studentek, praktycznych kompetencji zawodowych i umiejętności pożądanych przez pracodawców, gospodarkę i społeczeństwo w wyniku realizacji 94 wysokiej jakości staży studenckich od 01-01-2018 do 28-02-2019.

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EF – 92 osoby
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku INFORMATYKA i MATEMATYKA,  którzy nabyli kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy w wyniku uczestnictwa w stażach u pracodawców trwających 12 tyg x 30h w okresie 01.01.2018 do 28.02.2019 – 39 osób
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku INFORMATYKA i MATEMATYKA,  którzy nabyli kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy w wyniku uczestnictwa w stażach u pracodawców trwających 8 tyg x 30h w okresie 01.01.2018 do 28.02.2019 – 53 osób

Strona Projektu: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/matematyczno-przyrodniczy/staze-studenckie

 

Nazwa projektu: Staże szansą na zatrudnienie

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S211/17

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r.

Wartość projektu: 1 886 342,40 zł

Dofinansowanie: 1 829 752,12 zł

Cel główny projektu:

 • Nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, kompetencji interpersonalnych i doświadczeń zawodowych 189 studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych z kierunków: Biotechnologia, Mechatronika, Inżynieria materiałowa, Ratownictwo medyczne, Położnictwo, Pielęgniarstwo - oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez wdrożenie wysokiej jakości programów stażowych (każdy 360h) we współpracy z pracodawcami w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.,

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 189 osób
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Biotechnologia, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 18 osób.
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Mechatronika, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 50 osób.
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Inżynieria Materiałowa, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 16 osób.
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Ratownictwo medyczne, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 32 osoby.
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Położnictwo, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 51 osób.
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Pielęgniarstwo, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 22 osoby.

Strona Projektu: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/fundusze-strukturalne/power-staz

 

 

Nazwa projektuKariera zaczyna się od stażu

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S141/17 

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 - 01.10.2018

Wartość projektu: 1 444 289,28 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 400 960,28

Cel główny projektu:

 • nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych,
 • nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, 
 • podniesieni kompetencji interpersonalnych i doświadczeń zawodowych studentów.

​Planowane efekty:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS​: 163
 • Liczba studentów drugiego roku, II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Kierunku Ekonomii), którzy nabyli kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy od 01.10.2017 do 01.10.2018: 100
 • Liczba studentów drugiego roku, II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (kierunki: Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne) Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy nabyli kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy od 01.10.2017 do 01.10.2018: 63

Strona projektu: ​http://we.ur.edu.pl/student/staz

 

Nazwa projektu: Rozwój kluczowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K072/16

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 30.06.2019 r.

Wartość projektu:  579 945,00 zł

Dofinansowanie: 559 197,00 zł

Cel główny projektu:

podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, językowych, w zakresie przedsiębiorczości i analitycznych u 300 osób będących studentami studiów stacjonarnych I i II stopnia 4 kierunków Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez realizację szkoleń certyfikowanych, warsztatów, zadań praktycznych realizowanych w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych realizowane wspólnie z pracodawcami oraz wizyt studyjnych

Planowane zadania:

A.Certyfikowane szkolenia/ Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje:

 1. Grafika komputerowa
 2. Monter instalacji fotowoltaicznych
 3. Specjalista ds. funduszy unijnych + Techniki sprzedaży + Kompetencje językowe / albo Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii dla nieekonomistów + Kompetencje językowe
 4. Menedżer / Systemy prezentacji informacji w biznesie
 5. Umiejętne sztuki komunikacji - Negocjacje/ Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 6. Zasady znakowania i projektowanie etykiet dla produktów spożywczych
 7. Manager Jakości W Branży Spożywczej - szkolenie z zakresu ISO 22000, HACCP, IFS, BRC /Menadżer Systemów Bezpieczeństwa Żywności i Zarządzania Jakością / Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000 / Audyt u dostawcy w przemyśle spożywczym jako narzędzie skutecznego nadzoru nad zagrożeniami
 8. Skumulowane skutki przyrodnicze i działania naprawcze związane z technologią wytwarzania energii odnawialnej i gospodarowania odpadami – praktikum
 9. Pierwiastki promieniotwórcze w środowisku i badaniach
 10. Praktyczne aspekty dobrostanu zwierząt/ Dobrostan zwierząt gospodarskich a jakość produktów pochodzenia zwierzęcego
 11. Podstawy hodowli i biotechnologii roślin energetycznych / Podstawy hodowli i biotechnologii roślin wykorzystywanych w fitoremediacji środowiska
 12. Konwencjonalne i biotechnologiczne metody rozmnażania roślin energetycznych / Konwencjonalne i biotechnologiczne metody rozmnażania roślin wykorzystywanych w fitoremediacji
 13. Rośliny alternatywne – możliwości wykorzystania i znaczenie w środowisku
 14. Strategiczna Symulacja biznesowa –Marketplace

B. Wizyty studyjne u pracodawców

C. Warsztaty praktyczne realizowane w formie projektowej prowadzone przez pracodawców z zakresu:

 1. Architektury krajobrazu,
 2. Przetwórstwa spożywczego,
 3. Organizacji i funkcjonowania np. farm fotowoltaicznych

D. Krajowe wizyty studyjne:

Biogazownie, Zakłady przetwórstw mięsnego / spożywczego,

Farmy ogniw fotowoltaicznych, Parki Narodowe i Krajobrazowe

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS -300
 • Liczba osób, które nabyły kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętności pracy w grupie, kompetencje interpersonalne i kompetencje językowe - 150
 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie przedsiębiorczości – 150
 • Liczba osób, które podniosły kompetencje analityczne, w tym rozwiązywania problemów – 60
 • Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 30
 • Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach certyfikowanych – 60
 • Liczba osób, które wzięły udział w dodatkowych zadaniach praktycznych dla studentów realizowane w formie projektowe wspólnie z pracodawcami – 120
 • Liczba osób, które wzięły udział w wizytach studyjnych u pracodawców – 180
 • Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia - 50%

Szczegóły na: http://www.wbr.ur.edu.pl/projekty-unijne/projekt-kompetencje

 

 

 

 

 

Nazwa projektu: Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K074/16

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 31.07.2020 r.

Wartość projektu: 1 727 760,00 zł

Dofinansowanie: 1 675 927,20 zł

Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 324 studentów (co najmniej 90% Uczestników Projektu) ostatnich 4 semestrów studiów I i II stopnia kierunków Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (WMUR): Fizjoterapia, Zdrowie publiczne, Dietetyka, Ratownictwo medyczne, Położnictwo poprzez kompleksowe wsparcie edukacyjne w okresie od 1.09.2017 do 31.07.2020.

Strona Projektu: www.prks.ur.edu.pl

 

Fundusze strukturalne

https://www.polskacyfrowa.gov.pl

 

Projekt „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w okresie01.09.2017r. – 31.12.2018r.

 

Cel realizacji projektu

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji 196 nauczycieli klas 1-3 z 54 publicznych szkół podstawowych z terenu 18 gmin wiejskich i wiejsko miejskich Podregionu Przemyskiego w zakresie nauczania programowania do 31.12.2018.

 

Grupę docelową projektu stanowią:

 – 196 ( w tym 194 kobiety) czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

– 30 (w tym 20 kobiet) pracowników miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek publicznych, pracowników publicznych domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną) z terenu podregionu przemyskiego,

–  2100 (w tym 1669 kobiet) uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

 

Działania zaplanowane w ramach projektu:

 – szkolenia grupowe z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i

nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej

i pozostałych osób dorosłych w wymiarze 35 godzin,

– szkolenia w formie zajęć praktycznych nauczycieli i uczniów w wymiarze 30 godzin (15 dwugodzinnych spotkań)

– zajęcia w formie wyjazdowej,

– wsparcie online realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej,

– doposażenie nauczycieli i szkół w sprzęt komputerowy oraz materiały dydaktyczne.

 

Efekty projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji w zakresie programowania i nauczania programowania, a ponadto:

– umożliwi stworzenie popytu na internet oraz technologie informacyjno – komunikacyjne,

– wyposaży uczestników w umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu

– wyposaży uczestników w umiejętności  bardziej zaawansowane (programowanie)

– stworzy trwałe mechanizmy podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym nauczania programowania w 54 szkołach podregionu przemyskiego.

 

Strona projektuhttp://projekty.vccsystem.eu/projekt4/

 

Projekt „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w okresie01.09.2017r. – 31.12.2018r.

 

Cel realizacji projektu

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji 194 nauczycieli klas 1-3 z 59 publicznych szkół podstawowych z terenu 18 gmin wiejskich i wiejsko miejskich Podregionu Przemyskiego w zakresie nauczania programowania do 31.12.2018.

 

Grupę docelową projektu stanowią:

– 194 (193 kobiety) czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

– 30 (24 kobiety) pracowników miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek publicznych, pracowników publicznych domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną) z terenu podregionu przemyskiego,

–  2504 (1396 kobiet) uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

 

Działania zaplanowane w ramach projektu:

– szkolenia grupowe z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i

nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej

i pozostałych osób dorosłych w wymiarze 35 godzin,

– szkolenia w formie zajęć praktycznych nauczycieli i uczniów w wymiarze 30 godzin (15 dwugodzinnych spotkań)

– zajęcia w formie wyjazdowej,

– wsparcie online realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej,

– doposażenie nauczycieli i szkół w sprzęt komputerowy oraz materiały dydaktyczne.

 

Efekty projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji w zakresie programowania i nauczania programowania, a ponadto:

– umożliwi stworzenie popytu na internet oraz technologie informacyjno – komunikacyjne,

– wyposaży uczestników w umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu

– wyposaży uczestników w umiejętności  bardziej zaawansowane (programowanie)

– stworzy trwałe mechanizmy podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym nauczania programowania w 59 szkołach podregionu rzeszowskiego.

 

Strona projektuhttp://projekty.vccsystem.eu/projekt3/

 

Fundusze strukturalne

https://pl.plsk.eu

 

Tytuł projektuNowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość

Partner wiodący: Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu/Stowarzyszenie na rzecz turystyki wiejskiej z siedzibą w Preszowie

Partnerzy projektu: Uniwersytet Rzeszowski oraz Uniwersytet w Preszowie

Opis projektuGłównym celem projektu jest podniesienie jakości transgranicznego nauczania
z wykorzystaniem nowoczesnych działań szkoleniowych dla wszystkich zainteresowanych specjalistycznym kształceniem w obszarze turystyki wiejskiej na pograniczu polsko – słowackim. Dzięki zadaniom realizowanym w ramach projektu, jego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat potencjału regionu oraz nauczą się jak ten potencjał wykorzystywać, jak tworzyć innowacyjne narzędzia marketingowe, współpracować oraz tworzyć kompleksowe produkty turystyczne turystki wiejskiej.

Założone w projekcie cele zostaną zrealizowane m.in. poprzez publikację szczegółowej ekspertyzy dotyczącej potencjału turystycznego obszaru objętego projektem, interaktywnej mapy regionu pogranicza polsko – słowackiego, organizację szkoleń i kursów w Polsce i na Słowacji, organizację konferencji międzynarodowych oraz wyjazdów studyjnych.

Okres realizacji projektu03.04.2017 – 28.09.2018

Wartość projektu623 021,79 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej528 973,52 EUR

 

 

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Moniuszki 10, ul. Towarnickiego 3 w Rzeszowie oraz budynku Centrum Eksperymentalnego w Weryni

POIS.01.03.01-00-0068/16  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
http://www.pois.gov.pl/

 

Umowa o dofinansowanie z dnia 28.03.2017 r.

Wartość projektu:  1 387 325,67 zł

Dofinansowanie:      848 980,85 zł

 

Projekt zlokalizowany jest w dwóch obiektach znajdujących się w Rzeszowie:

 • Budynek C8 - Wydział Socjologiczno - Historyczny ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów,
 • Budynek B3 - Wydział Wychowania Fizycznego ul. Towarnieckiego 3, 35-010 Rzeszów,

oraz w jednym obiekcie w Weryni:

 • Budynek W-2 - Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Werynia 2, 36-100 Werynia.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez:

- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 136,29 Mg CO₂/rok,

- zmniejszenie zużycia energii końcowej: 1544,15 GJ/rok,

- zaoszczędzenie energii elektrycznej: 81,84 MWh/rok,

- zaoszczędzenie energii cieplnej: 1249,53 GJ/rok,

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 554 520,00 kWh/rok.

 

 

Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie

POIS.01.03.01-00-0109/16

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
http://www.pois.gov.pl/

 

Umowa o dofinansowanie z dnia 19.04.2017 r. 

Wartość projektu:   1 625 360,82 zł

Dofinansowanie:     1 117 318,83 zł

 

Projekt zlokalizowany w jednym obiekcie znajdujących się w Rzeszowie:

Budynek C3 - Wydział Prawa i Administracji ul. Grunwaldzka 11 i 13, 35-068 Rzeszów

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez:

- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 167,95 Mg CO₂/rok,

- zmniejszenie zużycia energii końcowej: 2 091,02 GJ/rok,

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 655 000,00 kWh/rok,

- zaoszczędzenie energii elektrycznej: 86,51 MWh/rok,

- zaoszczędzenie energii cieplnej: 1 779,59 GJ/rok.        

  

 

 

 

 

 

 

Kompleksowa termomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Siemieńskiego 17 c, ul. Jałowego 24 i Placu Ofiar Getta 4 i 5 w Rzeszowie oraz Domu Studenta w Weryni     

RPPK.03.02.00-18-0115/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020  

http://fundusze.podkarpackie.pl

 

Umowa o dofinansowanie z dnia 02.11.2017 r. 

Wartość projektu:   2 827 979,15 zł

Dofinansowanie:     2 120 202,36 zł

 

Głównym celem projektu został zdefiniowany jako zwiększenie efektywności energetycznej budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez głęboką modernizację energetyczną.  

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wyznaczonym celom szczegółowym: -zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, -zmniejszenie zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie, - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie, - zwiększenie komfortu termicznego użytkowników obiektów objętych projektem, - przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu.  

Wszystkie ww. cele szczegółowe jasno wskazują korzyści realizacji projektu i są ze sobą logicznie powiązane. Wyznaczone cele szczegółowe są skorelowane ze wskaźnikami produktu i rezultatu projektu, dzięki czemu założone efekty realizacji przedsięwzięcia są realne do osiągnięcia i określone w czasie.  

 

Głęboka modernizacja energetyczna Internatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni

RPPK.03.02.00-18-0116/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020  

http://fundusze.podkarpackie.pl

 

Umowa o dofinansowanie z dnia 02.11.2017 r. 

Wartość projektu:   534 752,20 zł

Dofinansowanie:     454 539,34 zł

 

Cel główny projektu to zwiększenie efektywności energetycznej budynku Internatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, który zostanie osiągnięty poprzez głęboką modernizację energetyczną tego budynku.

Realizacja projektu wpisuje się w cele szczegółowe działania 3.2 zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego tzn. zwiększona efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.

 

Fundusze strukturalne

Nazwa projektu:

”SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Numer projektu: POWR.05.03.00-00-0087/17

 

Beneficjent:

Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

 

Partner projektu:

Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 5

37-100 Łańcut

 

Cel projektu:

Podniesienie jakości praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwa, studiujących na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni, w tym utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Program Rozwojowy Uczelni będzie zakładał ujednolicenie warunków kształcenia pielęgniarek i położnych oraz rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznych, umożliwiając zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, w kontrolowanych warunkach, poprzez konkretne i wybrane sytuacje kliniczne, doskonaląc umiejętności logicznego, krytycznego myślenia, analizy i syntezy dla podnoszenia jakości opieki.

 

Planowane rezultaty:

Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach

medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS - 1

Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu

pielęgniarki lub położnej - 355

Liczba nauczycieli akademickich, którzy nabyli nowe umiejętności w zakresie prowadzenia

zajęć i kierowania MCSM - 18

Liczba osób, które uzyskały certyfikat technika symulacji - 2

 

Wartość projektu:

4 121 263,12 zł

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej:

3 473 400,55 zł

Okres realizacji projektu:

01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.

Strona internetowa projektu: www.simhealth.ur.edu.pl

 

 

Fundusze strukturalne

 

Nazwa projektu:

”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Numer projektu: POWR.05.03.00-00-0006/18

Beneficjent:

Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

 

Partner projektu:

Nowe Techniki Medyczne

Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny Sp. z o.o.

Rudna Mała 600

36-060 Głogów Małopolski

 

Cel projektu:

Podniesienie jakości praktycznego kształcenia studentów medycyny studiujących na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni, w tym utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Program rozwojowy uczelni będzie zakładał ujednolicenie warunków kształcenia studentów kierunku lekarskiego oraz rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznych, umożliwiając zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, w kontrolowanych warunkach, poprzez konkretne i wybrane sytuacje kliniczne, doskonaląc zdolność logicznego, krytycznego myślenia oraz analizy i syntezy. Uruchomienie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pozwoli na poprawę jakości nauczania umiejętności praktycznych.

 

Planowane rezultaty:

Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS – 1

Liczba utworzonych i rozwiniętych Wieloprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (WCSM) w zakresie kształcenia na kierunkach: lekarskim lub/i pielęgniarstwo i/lub położnictwo - 1

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 7

Liczba nauczycieli akademickich objętych wsparciem - 27

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie kompetencji technika symulacji - 7

 

Wartość projektu:

13 523 079,69 zł

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej:

11 397 251,56 zł

Okres realizacji projektu:

01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

Strona internetowa projektu: www.wcsm.ur.edu.pl