Aktualności

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Jest nam bardzo miło poinformować, że decyzją Rady Doskonałości Naukowej, Uniwersytet Rzeszowski otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej..

DECYZJA

”…Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, jak również w zw. z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustaw - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Rada Doskonałości Naukowej, po rozpatrzeniu wniosku Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 marca 2021 r. przyznaje Uniwersytetowi Rzeszowskiemu uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej….”

wstecz