Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa MUSICA GALICIANA zatytułowana ,,Muzyczne tradycje Galicji – dziedzictwo, inspiracje, konteksty”

 

INSTYTUT  MUZYKI

KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH

UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO

serdecznie zaprasza do udziału 

w XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

MUSICA  GALICIANA

zatytułowanej

,,Muzyczne tradycje Galicji – dziedzictwo, inspiracje, konteksty”

Rzeszów, 4–5 marca 2022 r.

 

Zainicjowane ponad 25 temu przez Profesora Leszka Mazepę międzynarodowe konferencje naukowe MUSICA GALICIANA stanowią platformę dyskusji wyznaczającą nowe kierunki i perspektywy badawcze nad niedostatecznie rozpoznaną problematyką rozwoju
i kształtowania tradycji muzycznych terenu dawnej Galicji. Płaszczyzna interkulturowego dialogu poprzez współpracę z naukowcami z Polski i z zagranicy, m.in. Ukrainy, Niemiec, Słowacji, USA i Izraela, umożliwia ujęcie zagadnień z wielu perspektyw badawczo-interpretacyjnych, a co najważniejsze wpływa na zmianę sposobu myślenia o Galicji jako miejscu rozwoju nie tylko polskiej – ale też ukraińskiej, żydowskiej, ormiańskiej, austriackiej, czeskiej, niemieckiej, słowackiej i innych grup narodowych – kultury muzycznej. Specyfika zróżnicowania krajobrazu muzycznego Galicji wypływająca z fenomenu wieloetnicznej różnorodności tego obszaru przejawia się w przenikaniu i wzajemnym wzbogacaniu elementów różnorakich tradycji będących częścią niematerialnego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim.

Tegoroczna konferencja skierowana jest do szerokiego grona naukowców prowadzących badania nad różnymi aspektami dziejów kultury muzycznej Galicji i jej dziedzictwa. Zakres chronologiczny obejmujący teren Galicji nie tylko w latach 1772–1918, ale również w okresie międzywojennym, II wojny światowej oraz latach powojennych aż po współczesność, pozwoli na szersze ukazanie wielu kwestii. Organizatorzy zapraszają muzykologów, etnomuzykologów, wykonawców i teoretyków muzyki, historyków
i socjologów kultury, antropologów, etnografów, folklorystów, pedagogów muzyki, literaturoznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych i specjalistów
w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego do prezentacji wyników prowadzonych badań
i wymiany doświadczeń w zakresie nowych obszarów i strategii badawczych.

Proponowane obszary tematyczne:

- wielonarodowościowa kultura muzyczna Galicji,

- nierozpoznane biografie twórców i wykonawców muzyki związanych z Galicją,

- tradycje muzyczne narodów zamieszkujących tereny Galicji,

- Galicja między narodami – relacje między muzykami różnych narodowości,

- kultura muzyczna Galicji w kontekście wielonarodowych wpływów i wzajemnego

  przenikania elementów różnych kultur,

- obrzędy, zwyczaje, muzyka ludowa terenu Galicji,

- muzyka w kulturze górali polskich i ruskich (Łemkowie, Bojkowie, Huculi)

  zamieszkujących tereny dawnej Galicji,

- migracja wykonawców muzyki i kompozytorów z Galicji na przełomie XIX i XX wieku,

- muzyczne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-ukraińskiego,

- muzyczne dziedzictwo Galicji jako źródło inspiracji dla europejskich twórców literatury

  i sztuki,

- wpływ postaci galicyjskiego świata muzyki na rozwój kultury na Kresach Zachodnich

  w Polsce po 1945 roku,

- działalność artystyczna muzyków galicyjskich na emigracji po II wojnie światowej,

- zapomniane, odnalezione lub na nowo odkrywane dzieła muzycznych twórców

  o galicyjskim rodowodzie i ich funkcjonowanie w przestrzeni kulturowo-społecznej,

- zagadnienia związane z ochroną i zarządzeniem dziedzictwem kulturowym terenu dawnej

  Galicji.

 

Ze względu na trudną do przewidzenia sytuację epidemiczną w marcu 2022 roku organizatorzy podjęli decyzję o zdalnej formie obrad. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się zatem w trybie online na platformie Zoom. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia propozycji wystąpień (formularz w załączeniu) prosimy przesyłać do dnia 31 stycznia 2022 r. na adres:

musicagaliciana@ur.edu.pl

Szczegóły organizacyjne zostaną przesłane do dnia 21 lutego 2022 r.

Wygłoszone referaty zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
w osiemnastym tomie monograficznym ukazującym się w serii wydawniczej ,,Musica Galiciana”.

 

 

 

Komitet Naukowo-Organizacyjny:

dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

prof. dr hab. Grzegorz Oliwa

prof. dr hab. Olga Popowicz

dr Kinga Fink

dr Marzena Lubowiecka

dr Teresa Mazepa

 

 

 

 

                             
 
 
Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ul. Dąbrowskiego 83, 35-040 Rzeszów, tel. +48 17 872 28 01, e-mail: im.ch@ur.edu.pl,
/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-muzyki

 

 

 

 

wstecz