Aktualności

Konferencja pt. Postępowania awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praktyka organów I i II instancji

9 maja w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja pt.: Postępowania awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praktyka organów I i II instancji.

Konferencja została zorganizowana przez Radę Doskonałości Naukowej oraz Uniwersytet Rzeszowski. Konferencja odbyła się w naszej uczelni z inicjatywy Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych dr hab. Elżbietę Feret, prof. UR i jednego z prelegentów konferencji doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Bronisława Włodzimierza Sitka.

Oficjalne powitanie uczestników konferencji poprowadzili: prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej oraz dr hab. Elżbieta Feret, prof UR Prorektor ds. KNS.

Następnie przewodniczący RDN wygłosił wykład na temat dobrych praktyk w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora.  

W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. Bronisław Sitek, sekretarz RDN, poruszył temat najczęstszych przyczyn odwołań w postępowaniach awansowych oraz podstaw do uchylenia decyzji organów nadających stopnie naukowe.  

Ostatnim prelegentem był Artur Woźniak, kierownik Działu Rozwoju Kadr Naukowych Biura RDN, który przedstawił swoje spostrzeżenia i wnioski na temat poszukiwania właściwego modelu postępowań o awans naukowy, od pełnej autonomii do szczególnego rodzaju jurysdykcji administracyjnej. Po jego wystąpieniu nastąpiła dyskusja z udziałem uczestników konferencji. 

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele podkarpackich uczelni, którzy podczas konferencji mieli możliwość uzyskania cennych informacji w temacie praktyk organów I i II instancji w postępowaniach awansowych.  

 

wstecz