Aktualności

Aktualny stan wdrożenia działań w ramach strategii HR Excellence in Research w Uniwersytecie Rzeszowskim

Maciej Wnuk, Elżbieta Rokosz, Jakub Czopek

11 maja 2022 r. Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Rzeszowskiemu prestiżowe logo „HR Excellence in Research”. W związku ze zbliżającą się śródokresową oceną stopnia implementacji planu działań naprawczych oraz doskonalących pozwalających na dostosowanie procedur funkcjonujących na UR do zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, chcemy podsumować działania, które udało się zrealizować podczas wdrażania strategii HR Excellence in Research w Uniwersytecie Rzeszowskim:

W zakresie podniesienia standardów realizacji badań:

W zakresie podniesienia standardów związanych z komercjalizacją wyników prac naukowych:

 • Przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

 • 7.06.2022 r. "Prawa własności przemysłowej i zasady komercjalizacji" – w szkoleniu wzięło udział 93 osoby

 • 9.06.2022 r. "Zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności intelektualnej" - w szkoleniu wzięło udział 118 osób;

 • Uniwersytet Rzeszowski zatrudnił rzecznika patentowego, którym jest Pani Katarzyna Sas.

W zakresie podniesienia standardów związanych z ochroną i odzyskiwaniem danych informatycznych:

 • Dokonano przeglądu funkcjonujących na UR dokumentów oraz uzupełniono stwierdzone braki proceduralne w szczególności w zakresie ochrony i odzyskiwania danych informatycznych.

Najważniejsze dokumenty z zakresu ochrony i odzyskiwania danych informatycznych:

 • Zarządzenie nr 155 /2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 • Zarządzenie nr 165 /2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie organizacji i aktualizowania dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 • Zarządzenie nr 117 /2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Zabezpieczenia Danych w UR.

 • Zarządzenie nr 118 /2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Zabezpieczenia Zasobów IT w UR.

Ponadto ważnym źródłem informacji w przedstawionym zakresie jest zakładka „IZSI” w systemie EOD, w której zebrane są wytyczne do procedur zawartych w Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w UR. Dodatkowo na stronie internetowej UR prowadzone są zakładki:

W zakresie praw pracowniczych:

 • Umożliwiono otrzymanie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego dla naukowców, także w zakresie awansu naukowego, w tym za pomocą narzędzi zdalnych (platforma MS Teams); https://www.ur.edu.pl/pl/pracownik/hr4r-ur/doradztwo-zawodowe

 • Zweryfikowano zasady udzielenia urlopów w regulaminie pracy UR.

Regulamin pracy, paragraf 37, zawiera informacje o zasadach udzielania urlopów i zniżek dydaktycznych osobom realizującym projekty naukowe. Tekst jednolity z dnia 29 września 2022 r. załącznik 1 do Uchwały 184/09/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego https://www.ur.edu.pl/files/ur/import/private/39/Sekcja-Rozliczen-Dydaktycznych/Zal.-1-do-uchwaly-184-09-2022-Regulamin-pracy-t.j.pdf

 • Zweryfikowano zasady obniżania pensum dydaktycznego pracowników.

Zarządzenie nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie szczegółowych zasad planowania obsady kadrowej zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Rzeszowskim przewiduje możliwość obniżenia pensum dydaktycznego z następujących powodów: pełnienie funkcji: Prorektora, Dziekana, Prodziekana, Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR, Dyrektora Instytutu, kierownika kierunku studiów, pełnienie innej niż wskazana powyżej funkcji (w uczelni lub poza uczelnią), mającej istotne znaczenie dla UR oraz wymagającej znacznego nakładu pracy, udział w realizacji projektu o istotnym znaczeniu dla UR; wysokość obniżenia pensum powinna odzwierciedlać poziom zaangażowania w realizację projektu, a także uwzględniać ewentualny brak osiągania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu; inny szczególny przypadek uzasadniony interesem Uczelni lub Kolegium.

W dniu 30 czerwca 2022 Senat UR podjął uchwałę, w myśl której o zniżkę pensum dydaktycznego do wysokości 30 % mogą ubiegać się tylko kierownicy grantów badawczych: NCN, NPRH, ABM, NCBiR oraz członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Uchwała nr 181/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego zawieszenia obniżek pensum dla nauczycieli akademickich.

Zmodyfikowano system oceny pracowników, uwzględniając:

 • aktywność publikacyjną i patentową,

 • zarządzanie badaniami naukowymi,

 • dydaktykę,

 • opiekę naukową i doradztwo,

 • współpracę krajową lub międzynarodową,

 • obowiązki administracyjne,

 • działania w zakresie szerzenia świadomości naukowej w społeczeństwie oraz mobilność

Uchwała nr 124/12/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania Karty Oceny Nauczyciela Akademickiego za lata 2022-2024.

 • Utrzymano w mocy Zarządzenie nr 45/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie kryteriów oceny Działalności naukowej pracowników UR stanowiących podstawę naliczania wynagrodzenia projakościowego w latach 2021-2024 tj. wynagradzania pracowników za ich aktywność naukową.

W zakresie awansu zawodowego związanego ze zdobywaniem stopni naukowych

Na stronach Kolegiów dostępne są aktualne regulaminy podstępowań awansowanych

W zakresie zatrudniania kadry naukowej oraz obsady stanowisk:

 • Opracowano szczegółowe zasady przydzielania kierownictwa zakładów, katedr lub pracowni ze względu na kwalifikacje zawodowe (Zarządzenie nr 7/2022, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 lutego 2022);

 • Wprowadzono zapisy umożliwiające na uczelni obejmowanie stanowiska lidera grupy badawczej jako usankcjonowanie mentorskiej roli najlepszych pracowników naukowych na UR (paragraf 65 Uchwały nr 96/09/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 września 2021r.); https://www.ur.edu.pl/files/ur/import/private/18/Rozne/STATUT-UR-tekst-jednolity-z-dnia-30-wrzesnia-2021-r_.pdf

W zakresie podniesienia jakości opieki nad doktorantami:

W zakresie promocji wyników badań naukowych:

 • Zwiększono środki w budżecie UR na rzecz promocji nauki i osiągnięć naukowców;

Środki UR przeznaczone na publikacje open access w roku 2022 wzrosły w stosunku do roku 2021 o ponad 43%

Środki na funkcjonowanie Działu Promocji w roku 2022 wzrosły w stosunku do roku 2021 wzrosły o 20%

W zakresie regularnego przeglądu zaplecza techniczno-naukowego:

Plan inwentaryzacji jest sporządzony zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 (DZ.U.Nr 121 z 19.11.1994) oraz w oparciu o Zarządzenie Rektora UR Nr 1c/2019 z 02.01.2019 r. (Instrukcja w zakresie organizacji prac inwentaryzacyjnych w UR). Plan inwentaryzacji  opracowuje Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych na okres 4 lat, z podziałem na lata, z uwzględnieniem częstotliwości spisów. Niezależnie od tego sporządza się wycinkowe plany roczne z podziałem na miesiące. Ustalając termin i częstotliwość inwentaryzacji należy stosować następujące zasady:

1) inwentaryzację środków pieniężnych tj. gotówki w kasie - 2 razy w roku tj. na 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku

2) inwentaryzację druków ścisłego zarachowania - 2 razy w roku tj. na 30 lipca i na 31 grudnia każdego roku

3) inwentaryzację budynków, budowli, środków trwałych powyżej 10 tys. zł i poniżej 10 tys. zł. - nie rzadziej niż raz w ciągu 4 lat

4) inwentaryzację zapasów, materiałów, towarów, produktów gotowych objętych ewidencją ilościowo-wartościową - raz w ciągu 2 lat

5) inwentaryzację pozostałych aktywów i pasywów (w tym inwentarz żywy) - w ostatnim kwartale każdego roku obrotowego nie później niż do 15 dnia następnego roku obrotowego

6) inwentaryzację składników majątku przy zmianie osoby majątkowo za nie odpowiedzialnej przeprowadzić należy na dzień tej zmiany.

Dla celów planistycznych i wykonawczych w zakresie inwentaryzacji ustala się w Uczelni pola spisowe zgodnie ze strukturą organizacyjną Uczelni wg. osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie. Jego bieżącą aktualizację prowadzi Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych wraz z Sekcją Majątkową.

Posiadanie loga HR Excellence in Research w dłuższej perspektywie powinno przysłużyć się poprawie konkurencyjności Uniwersytetu Rzeszowskiego zarówno jako pracodawcy, jak i instytucji prowadzącej działalność naukową oraz badawczą Wśród innych korzyści wynikających z posiadania tego wyróżnienia znajdują się, m.in, możliwość posługiwania się nim w kontaktach z instytucjami finansującymi i partnerami naukowymi oraz premiowanie Uniwersytetu Rzeszowskiego w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji.

Planowana śródokresowa ocena stopnia implementacji planu działań naprawczych oraz doskonalących, oparta m.in. na wynikach ankiety przeprowadzonej po raz drugi wśród pracowników, będzie miała na celu potwierdzenie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz identyfikację nowych potrzeb w tym zakresie.

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety, do której link zostanie udostępniony drogą mailową. Pomoże ona w określeniu poziomu wdrożenia na Uniwersytecie Rzeszowskim ww. zasad oraz w zaplanowaniu ewentualnych dalszych działań doskonalących i naprawczych.

 

11 maja 2022 r. Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Rzeszowskiemu prestiżowe logo „HR Excellence in Research”.

Uzyskanie tego wyróżnienia było możliwe dzięki zaangażowaniu społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu w żmudny proces weryfikacji wdrożonych rozwiązań związanych z zasadami Europejskiej Karty Naukowca.

Wyróżnienie to przyznaje się instytucjom, które przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii Europejskiej i zapewniają pracownikom przejrzysty proces rekrutacji, stabilności zatrudnienia oraz możliwości rozwoju kariery zawodowej.

Wyróżnienie „HR Excellence in Research” zostało przyznane na 2 lata, po których nastąpi ponowna ewaluacja działań i standardów związanych z warunkami pracy i rekrutacji.

W oficjalnym zawiadomieniu można przeczytać, że „From now on, you can use the 'HR Excellence in Research' award to promote the stimulating and favorable work environment for researchers in your institution.

Uniwersytet Rzeszowski znalazł się na liście Komisji Europejskiej w portalu Euraxess, co dodatkowo potwierdza przynależność naszej uczelni do grupy instytucji realizujących najwyższe standardy i zasady określone w Europejskiej Karcie Naukowca.

wstecz